Implementation of New Accounting Standards

Poznatky

Implementácia nových účtovných štandardov

Nový štandard IFRS 16 – Lízingy

Nový štandard IFRS 16 prináša zásadné zmeny v koncepte vykazovania a oceňovania lízingov. Požaduje, aby nájomcovia vykázali v súvahách všetky lízingy vrátane tých, ktoré boli doposiaľ účtované ako operatívny lízing mimo súvahy („off-balance sheet“) ako náklad bežného roka.

Hoci sa IFRS 16 vzťahuje na účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2019 alebo neskôr, firemní veritelia a dlžníci by mali vyhodnotiť potenciálne vplyvy už teraz, aby sa v budúcnosti vyhli komplikáciám. Zavedenie štandardu môže mať vplyv aj na aktuálne rokovania o budúcich finančných ukazovateľoch a úverových podmienkach a odmeňovaní manažmentu.

Očakáva sa, že nový štandard najviac ovplyvní organizácie, ktoré sú v pozícii nájomcov a majú veľké portfólio nájomných zmlúv, ako napr. maloobchod.

Špecialisti spoločnosti Deloitte v súčasnosti asistujú a radia organizáciám pri príprave na prvú aplikáciu IFRS 16 vrátane:

  • účtovného poradenstva pri posudzovaní zložitých nájomných zmlúv,
  • zberu dát a definovania potrebných údajov,
  • poskytovania školení a workshopov pre spoločnosti o nových požiadavkách IFRS 16,
  • vypracovania analýzy finančných dopadov, 
  • poradenstva pri posudzovaní IT systémov.

Zistite viac