ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Novinky

COVID-19: Nová právna úprava dočasnej ochrany podnikateľov vo finančných ťažkostiach od 1. januára 2021

Pandémia koronavírusu nespôsobila len celosvetovú zdravotnú krízu, ale nepriaznivo ovplyvnila aj ekonomiku štátov na celom svete, pričom ani Slovensko nie je výnimkou. Firmy zaznamenali výrazné zníženie ziskov a zhoršenie svojich finančných výsledkov. Zlepšenie ekonomickej situácie experti neočakávajú ani na budúci rok, preto štáty musia na túto situáciu reagovať a stimulovať podnikateľské prostredie prijatím rôznych opatrení na pomoc zasiahnutým spoločnostiam.

Jedným z prvých krokov bolo prijatie zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý zaviedol okrem iného aj inštitút dočasnej ochrany, ktorého cieľom bolo zmiernenie dopadov pandémie
na podnikateľskú sféru a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
na Slovensku. Dočasná ochrana tak podnikateľom poskytuje určitú ochranu pred ich veriteľmi, a to vo forme konkurznej a exekučnej imunity, dočasnej nemožnosti výkonu zabezpečovacích práv a dočasného zákazu ukončenia niektorých zmlúv. 

Aktuálna úprava bola platná len do konca septembra 2020, pričom práve
v dôsledku jej dočasného charakteru
neposkytla podnikateľským subjektom dostatočnú ochranu, keďže obdobie pandémie stále trvá a v súčasnosti môžeme konštatovať, že na Slovensku už je druhá vlna koronavírusu. Vláda SR preto
na základe svojho zákonného oprávnenia prijala nariadenie predložené Ministerstvom spravodlivosti SR, na základe ktorého sa dočasná ochrana
pred veriteľmi predĺžila do konca roka 2020. To znamená, že táto ochrana podnikov postihnutých krízou v dôsledku pandémie COVID-19, ktoré už požiadali o dočasnú ochranu, bude trvať naďalej, a to do konca roka. Podnikatelia, ktorí sa tiež ocitli v nepriaznivej situácii, majú preto možnosť požiadať o dočasnú ochranu aj po 1. októbri 2020.

Práve dlhodobejšie obmedzenie pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou, exekúciami a výkonom zabezpečovacích práv môže podnikateľom umožniť pokračovať v podnikaní, zabrániť strate pracovných miest a know-how a súčasne môže prispieť k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov. 

Predpokladaná účinnosť nového zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach je od 1. januára 2021. Spoločnosti sa však nemusia obávať prerušenia dočasnej ochrany, keďže pripravovaný zákon počíta aj
so zachovaním kontinuity dočasnej ochrany. V prípade, že bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 62/2020 Z. z. a táto ochrana trvá
k 31. decembru 2020, nadobudnutím účinnosti pripravovaného zákona sa pôvodná dočasná ochrana predlžuje do 31. januára 2021, a to pri zachovaní účinkov podľa zákona č. 62/2020 Z. z. Následne (alebo aj počas trvania dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z.) môže podnikateľ (podnik vo finančných ťažkostiach) žiadať o poskytnutie ochrany už podľa nového zákona.Dočasná ochrana podľa pripravovaného zákona by mala byť určená pre spoločnosti a podnikateľov, ktoré sa ocitli vo veľmi vážnej finančnej situácii počas pandémie koronavírusu a v dôsledku finančných ťažkostí je ohrozená nielen ich súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku. Prevádzkovanie podniku je napríklad ohrozené, ak sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku alebo jeho schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti
s prevádzkovaním podniku (napríklad s platením nájomného).

Aké podmienky budú musieť podnikatelia spĺňať na udelenie dočasnej ochrany od 1. januára 2021 a aké zmeny ich čakajú?

V pôvodnom návrhu zákona boli navrhnuté dve alternatívne riešenia podmienok na získanie dočasnej ochrany. Prvá verzia by zaviedla potrebu získať súhlas od nadpolovičnej väčšiny veriteľov (počítaná podľa výšky ich pohľadávok), pričom druhou alternatívou bola povinnosť podnikateľa rokovať
so zabezpečenými veriteľmi, ktorých podiel hodnoty zabezpečenia pohľadávok na hodnote majetku žiadateľa predstavoval aspoň jednu tretinu, o úverovom financovaní a na základe dohody s nimi by žiadateľ poveril reštrukturalizačného poradcu zostavením nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku. Reštrukturalizačným poradcom by mala byť v zmysle pôvodnej navrhovanej právnej úpravy len audítorská spoločnosť, ktorej výška obratu za predchádzajúce účtovné obdobie predstavovala aspoň 500 000 EUR.

Na základe záverov z rozporových konaní došlo k prijatiu prvej alternatívy
s určitými zmenami. Navrhovaná právna úprava reštrukturalizačného poradcu a nezávislej finančnej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku bola z návrhu zákona úplne vypustená.

Predpokladom na poskytnutie dočasnej ochrany je podľa nového zákona súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov, ktorá je počítaná podľa výšky ich pohľadávok a podľa zásad upravených v § 6 ods. 2 a 3 návrhu zákona, a teda, že sa pri počítaní vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je na tento účel žiadateľ povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní. Pri dosahovaní potrebnej väčšiny sa neprihliada na súhlasy spriaznených veriteľov a veriteľov, ktorých pohľadávky voči žiadateľovi o dočasnú ochranu prevyšujú v úhrne 100 000 EUR. To však neplatí pre súhlas veriteľa, ktorý je subjektom verejnej správy, subjektom uvedeným v § 2 ods. 2 (finančné inštitúcie), osobou zapísanou v registri partnerov verejného sektora alebo osobou, pri ktorej by sa v registri partnerov verejného sektora uvádzali ako koneční užívatelia výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.  

Poskytnutie a predĺženie dočasnej ochrany

Na základe elektronickej žiadosti podnikateľa podanej prostredníctvom stanoveného formulára príslušnému súdu sa podnikateľovi poskytne dočasná ochrana, o čom súd vydá potvrdenie, ktoré sa bezodkladne zverejní
v Obchodnom vestníku. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise. Dočasná ochrana sa podnikateľom poskytne na tri mesiace. Účinky dočasnej ochrany voči tretím osobám však pôsobia od okamihu, keď sa o nej dozvedeli. 

Návrh zákona podnikateľovi umožňuje požiadať súd o predĺženie udelenej dočasnej ochrany. Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany požiadať súd o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie tri mesiace. Podnikatelia však musia byť
pri podávaní žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany veľmi dôslední, pretože
na neskôr podanú žiadosť sa neprihliada a súd o nej ani nerozhoduje. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. K žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany podnikateľ pod dočasnou ochranou obligatórne priloží vyhlásenie o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní.

K žiadosti musí byť ďalej priložený písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov, nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, inak sa na ňu neprihliada. Pri výpočte celkového počtu veriteľov podľa prvej vety sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky.Tento návrh zákona nebol do dnešného dňa prijatý Národnou radou Slovenskej republiky, avšak zodpovedá stavu, v akom ho dňa 30. septembra 2020 schválila vláda Slovenskej republiky. 

V prípade, ak ste pod dočasnou ochranou alebo okolnosti nasvedčujú tomu, že by ste v budúcnosti mohli uvažovať o požiadaní o takúto ochranu, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím skúsených odborníkov vám je k dispozícii a pomôže vám nájsť tú najlepšiu možnosť riešenia.

Bolo to užitočné?