Poznatky

Financovať investície a aktivity výskumu a vývoja nepriamou podporou?

Prečo nie?!

Investície sa stávajú nevyhnutné nielen pre rast spoločností, ale sú čoraz dôležitejšie aj pre udržanie sa na trhových pozíciách. Toto platí či už pre investície do inovatívnych technológií, alebo do aktivít výskumu a vývoja. Často však predstavujú značné zaťaženie firemného rozpočtu. Z tohto dôvodu sú pre niektoré podniky investície strašiakom. Avšak nemusia byť.

Na Slovensku je možné využiť rôzne podporné nástroje a získať spolufinancovanie, ktoré za určitých okolností môže viesť k podpore až 55%. Je samozrejmé, že najviac lákavá je možnosť čerpania cash grantu, tento sa však získava čoraz ťažšie. Naopak, na Slovensku vznikajú nástroje na nepriamu podporu vo forme úľav na dani a tieto sú podporované vo väčšej miere. 

Jednou z možností podpory je uplatnenie Odpočtu nákladov na výskum a vývoj („VaV“). Jeho základné podmienky vymedzuje § 30c zákona o dani z príjmov. V jednoduchosti povedané, ide o dodatočný odpočet nákladov vynaložených na aktivity VaV od základu dane. Medzi náklady uplatniteľné pre odpočet patria osobné náklady zamestnancov podieľajúcich sa na VaV, spotreba materiálu, odpisy dlhodobého majetku, či služby VaV poskytnuté univerzitami a Slovenskou akadémiou vied. Za najväčšiu výhodu môžeme považovať, že na odpočet vzniká automatický nárok – nie je potrebné žiadne schvaľovanie alebo podávanie žiadosti. Odpočet si daňovník uplatňuje sám v daňovom priznaní. Povinnosťou daňovníka je len vyhotovenie písomného dokumentu, ktorý vymedzuje predmet výskumu a vývoja a zároveň musí obsahovať zákonom požadované náležitosti. Druhou povinnosťou je evidovanie nákladov VaV oddelene od ostatných nákladov daňovníka prostredníctvom analytickej evidencie k syntetickým účtom. V prípade, že nastavenie účtovného systému neumožňuje viesť analytickú evidenciu, mala by byť pre tento účel vytvorená interná smernica upravujúca zavedenie pravidiel pre internú evidenciu daňových nákladov. V porovnaní s istou administratívnou náročnosťou odpočet prináša veľmi zaujímavý benefit – dodatočné zníženie základu dane vo výške 200% nákladov na VaV a teda čistú úsporu na dani vo výške 42%.

Bolo to užitočné?