Poznatky

Prvé oznamovanie cezhraničných opatrení podľa smernice DAC 6 už do konca januára

Podľa smernice EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní (tzv. smernica DAC 6), ktorá bola implementovaná v členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, bola zavedená oznamovacia povinnosť o cezhraničných usporiadaniach s potenciálom agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti.

Nové pravidlá povinného zverejňovania informácií o cezhraničných opatreniach nadobudli účinnosť 1. júla 2020 a týkajú sa opatrení, pri ktorých sa prvý krok uskutočnil po 25. júni 2018. Začiatok prvej oznamovacej povinnosti bol však
v nadväznosti na schválenú novelu smernice DAC 6 posunutý o 6 mesiacov
a oddialil oznamovaciu povinnosť až na začiatok roka 2021.


Lehoty na splnenie oznamovacích povinností o oznamovaných cezhraničných opatreniach:

  • do 31. 1. 2021 pre cezhraničné opatrenia, ktoré boli sprístupnené alebo pripravené na zavedenie, pričom prvý krok bol realizovaný v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (vrátane),
  • do 28. 2. 2021 pre cezhraničné opatrenia, ktorých prvý krok bol realizovaný v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (vrátane),
  • do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa oznamované opatrenie sprístupnilo alebo bolo pripravené na zavedenie, alebo sa uskutočnil prvý úkon pri jeho zavedení (podľa toho, čo nastane skôr).

Oznamovaciu povinnosť podľa tohto zákona má primárne tzv. sprostredkovateľ cezhraničných opatrení. Ide najmä o právnych alebo daňových poradcov, audítorov, znalcov či ďalšie zainteresované osoby, ktoré spolupracujú so svojimi klientmi (či inými sprostredkovateľmi) pri navrhovaní a zavádzaní takýchto opatrení. V prípade, že sa na sprostredkovateľa vzťahuje profesijná mlčanlivosť, je povinný o tejto skutočnosti informovať a oznamovacia povinnosť následne prechádza na ostatných sprostredkovateľov (ktorí nie sú viazaní profesijnou mlčanlivosťou). Ak opatrenie žiadneho takéhoto sprostredkovateľa nezahŕňa, prechádza oznamovacia povinnosť na príslušného daňovníka, ktorý je používateľom daného opatrenia. 

Odporúčame Vám preto si overiť, do akej miery sa môže táto oznamovacia povinnosť vzťahovať na Vás alebo Vašu spoločnosť a v prípade potreby identifikovať možné cezhraničné opatrenia, ktoré by mohli podliehať oznamovacej povinnosti v zmysle smernice DAC 6.


V prípade, že neviete jednoznačne posúdiť, či by sa Vás alebo Vašej spoločnosti mohla táto povinnosť týkať, alebo ak potrebujete asistenciu s nastavením súvisiacich interných procesov vo vzťahu k tejto oznamovacej povinnosti, neváhajte sa na nás obrátiť.

Dátum: 29. 1. 2021

Bolo to užitočné?