Riešenia

Asistencia pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj

Začiatkom roka 2015 bol zavedený nový typ daňového zvýhodnenia, ktorého cieľom je podpora spoločností vykonávajúcich podnikový výskum a vývoj. Ide predovšetkým o aktivity smerujúce k vývoju nových alebo výrazne zlepšených produktov, služieb, technológií a procesov.

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa výška dodatočného odpočtu zvýšila až na 100%.

V praxi tak možno každý uznateľný náklad odpočítať od základu dane dvakrát, čo predstavuje čistú úsporu na dani vo výške 21% z nákladov na výskum a vývoj. Podniku tak na každých 1 000 eur skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj vzniká daňová úspora 210 eur.

Tzv. „superodpočet“ môže využiť každý podnikateľ, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vznikajú výdavky/náklady súvisiace s realizáciou projektov výskumu a vývoja. V prípade daňovej straty sa superodpočet prenáša do budúceho zdaňovacieho obdobia, najviac do 4 nasledujúcich rokov.

Nárok na superodpočet vzniká automaticky a nepodlieha schvaľovaciemu konaniu, ako je to napríklad v prípade investičnej pomoci. Po splnení zákonných podmienok naň existuje právny nárok. Daňovník však má povinnosť vypracovať a podpísať písomný projekt výskumu a vývoja ešte pred jeho realizáciou a zabezpečiť oddelenú evidenciu uznateľných nákladov.

K uznateľným nákladom na výskum a vývoj patria najmä: mzdy a zákonné odvody zamestnancov pracujúcich na výskume a vývoji, odpisy budov, strojov a zariadení, spotrebovaný materiál, režijné náklady, licencie na softvér, náklady na certifikáciu, a pod.

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj predstavuje transparentný, spravodlivý a administratívne menej náročný spôsob podpory podnikového výskumu a vývoja, ktorý už roky využívajú aj najvyspelejšie ekonomiky sveta.

Naše služby:

Deloitte môže poskytnúť asistenciu v rámci celého procesu uplatňovania superodpočtu - od identifikácie oprávnených aktivít cez vypracovanie dokumentácie až po vyhodnotenie projektov pred ich uplatnením.

  •  Identifikácia oprávnených výskumno-vývojových činností v spoločnosti (posúdenie či v danom prípade skutočne ide o činnosti s charakterom výskumu a vývoja)
  •  Identifikácia oprávnených nákladov
  • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
  • Kalkulácia potenciálnej daňovej úspory v prípade uplatnenia superodpočtu
  • Asistencia pri príprave dokumentov pre uplatnenie superodpočtu a asistencia pri nastavení systému evidencie nákladov
  • Poradenstvo pri nastavení interných procesov pre účely uplatňovania superodpočtu
  • Asistencia pri uplatňovaní superodpočtu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach
  • Podpora pri komunikácií so štátnymi orgánmi vrátane poradenstva počas daňovej kontroly
Dedikovaný R&D tím:

Náš špecializovaný tím konzultantov v oblasti R&D má praktické skúsenosti s celým procesom uplatňovania superodpočtu. Od zavedenia tohto inštitútu na Slovensku pomohli naši experti zabezpečiť daňové úspory pre spoločnosti z rozličných sektorov (výrobné spoločnosti, IT firmy, finančné inštitúcie). K našim klientom patria veľké, ako aj malé a stredné podniky. Deloitte Slovensko navyše disponuje viac ako 10-ročnými skúsenosťami kolegov z Českej republiky, v ktorej už od roku 2005 existuje v princípe totožný režim superodpočtu.

Spojte sa s našimi expertami

Martin Rybár

Martin Rybár

Partner | Dane

Martin Rybár má viac ako 15-ročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. M. Ryb... Viac