Novinky

Vláda schválila novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na podporu nájomného bývania. Koľko nájomných bytov však naozaj pribudne? 

Predseda NR SR Boris Kollár pred voľbami odhadoval, že sa postaví 20 až 25-tisíc nájomných bytov ročne, avšak aktuálne odhady ministra dopravy Andreja Doležala o výstavbe 3 000 nájomných bytov ročne sa zdajú byť reálnejšie.

Vláda SR konečne pristúpila aj k legislatívnym zmenám, ktoré by mali podporiť mestá, VÚC ale aj developerov pri výstavbe nájomných bytov. Zmena nastala
vo forme a výške podpory, ktorú by mal štát zo Štátneho fondu rozvoja bývania poskytovať mestám, VÚC a developerom na obstaranie nájomných bytov. Namiesto doteraz poskytovanej limitovanej sumy určenej na bytovú jednotku najviac vo výške 90 000 EUR by sa mala poskytovať pevná suma na jeden meter štvorcový podlahovej plochy bytu, a to vo výške najviac 1 350 EUR. V praxi to bude znamenať, že sa prostriedkami zo Štátneho fondu rozvoja bývania budú môcť pokryť aj náklady, ktoré prevyšujú aktuálnu výšku 90 000 EUR, a to
v prípade, ak náklady stavebníka neprekročia 1 350 EUR na jeden meter štvorcový pri obstarávaní, resp. výstavbe nájomných bytov. Návrh tiež zohľadňuje skutočnosť, že súčasný limit úveru na kúpu pozemku nepokrýva reálnu cenu pozemkov v niektorých lokalitách. Ten by sa mal zvýšiť zo súčasných 12 000 EUR na 17 000 EUR na obstarávaný nájomný byt. Návrhom sa rozširuje aj okruh žiadateľov, keďže sa vypúšťa podmienka existencie žiadateľa aspoň päť rokov pred podaním žiadosti. Doterajšia právna úprava v značnom rozsahu obmedzovala konkurenciu vo výstavbe nájomných bytov, keďže právnické osoby existujúce menej ako päť rokov sa nemohli uchádzať o podporu na obstaranie nájomných bytov. 

Ministerstvo financií SR v týchto dňoch predstavilo dokument Moderné a úspešné Slovensko, kde bolo identifikovaných 8 oblastí, ktoré by mali byť strategické z pohľadu štátnych investícií. V rámci oblasti „Trh práce a sociálna udržateľnosť“ sa uvádzajú tieto hlavné ciele týkajúce sa bytovej politiky: 

  • schválenie legislatívy na podporu nájomného bývania, 
  • zavedenie povinného podielu nájomných bytov s regulovaným nájmom
    v nových developerských projektoch (podiel by sa mohol pohybovať na úrovni od 5 % do 10 %),
  • schválenie Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2030. 

Napriek tomu, že nová vláda urobila prvý väčší krok na podporu nájomného bývania, je otázne, v akom znení prijme novelu zákona Národná rada Slovenskej republiky. Už teraz je zrejmé, že bez zmeny ďalších predpisov, a to najmä stavebného zákona, sa bude výstavba nájomných bytov rozvíjať len veľmi pomaly. 

Legislatívny proces monitorujeme a o jeho ďalšom vývoji vás budeme informovať. V prípade záujmu prediskutovať uvedenú tému nás neváhajte kontaktovať. Náš tím skúsených odborníkov je vám k dispozícii.

Bolo to užitočné?