sustainability

Riešenia

Právne poradenstvo v oblasti udržateľnosti a ESG

Vzhľadom na to, že udržateľnosť je čoraz väčšou prioritou v podnikovej agende, environmentálne a sociálne otázky, ako aj oblasť správy a riadenia (spoločne „ESG“) sa rýchlo stali dôležitou strategickou oblasťou rastu.

V súvislosti s agendou ESG poskytujeme našim klientom širokú škálu právnych služieb.

ESG workshop 

Príslušným zainteresovaným stranám a zodpovedným zamestnancom v rámci spoločnosti predstavíme agendu ESG prostredníctvom personalizovaného online alebo osobného workshopu. Jeho súčasťou je predstavenie témy a základov ESG, sumarizácia platnej a pripravovanej európskej a národnej legislatívy a oboznámenie s časovou osou legislatívnych povinností tak, aby sa vaša spoločnosť s ich plnením nedostala do omeškania. 

Právne memorandum

S príchodom nových právnych predpisov a rozsiahlych povinností v oblasti ESG je pre spoločnosti kľúčové oboznámiť sa so všetkými povinnosťami, ktoré sa na ne vzťahujú. V právnom memorande pre klientov pripravíme analýzu legislatívnych povinností, zdôrazníme dôležité dátumy, dokedy je potrebné splniť povinnosti, a predstavíme plánovanú legislatívu tak, aby boli spoločnosti na svoje budúce povinnosti pripravené a vyhli sa prípadným sankciám. 

Legislatívny monitoring 

Popri každodennom podnikaní je pre spoločnosti náročné sledovať pribúdajúcu a rýchlo sa meniacu legislatívu v oblasti ESG. Preto pre našich klientov pripravujeme legislatívne novinky z oblasti ESG na európskej aj národnej úrovni vo forme newslettra a v časovom intervale podľa preferencií klienta. 

Návrh a revízia internej dokumentácie a interných predpisov

Agenda ESG sa týka viacerých oddelení, fungovania a procesov v rámci spoločnosti. Klientom poskytujeme asistenciu pri identifikácii jednotlivých úloh a kompetencií v oblasti ESG, ich rozdelení v rámci spoločnosti, zadefinovaní pravidiel spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami, a to vo forme prípravy alebo revízie internej dokumentácie spoločnosti v súvislosti s legislatívou v oblasti ESG a stratégiou spoločnosti. 

Revízia zmluvných/dodávateľských vzťahov 

Zmluvné vzťahy sú z pohľadu ESG kľúčové, keďže dodávateľský reťazec ovplyvňuje 90 % uhlíkovej stopy spoločnosti. Klientom asistujeme pri revízii zmluvných a dodávateľských vzťahov v nadväznosti na ich stratégiu ESG a s prihliadnutím na ich legislatívne povinnosti. 

Zelené financovanie 

Projekty realizované na dosiahnutie cieľov ESG sú podporované aj zo strany finančných inštitúcií. Klientom asistujeme pri vyjednávaní úverových podmienok a podmienok financovania a pri komunikácii s finančnými inštitúciami pri financovaní projektov ESG. Klientom zároveň poskytujeme podporu pri získavaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov. 

Uhlíkové clo (CBAM) 

Nariadenie CBAM zaviedlo mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ, ktorý stanovuje spoločnostiam povinnosti pri dovoze tovarov z tretích krajín. Počas prechodného obdobia, ktoré trvá od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2025, podliehajú dovozcovia novým administratívnym a oznamovacím povinnostiam o realizovaných dovozoch a viazaných emisiách dovezeného tovaru. Klientom okrem iného pomáhame pri registrácii do prechodného registra CBAM, príprave a podávaní štvrťročných správ CBAM a pri revízii zmluvných vzťahov. Viac informácií nájdete tu.

Odlesňovanie (EUDR)

Nariadenie EUDR stanovuje nové povinnosti spoločnostiam, ktoré umiestňujú, resp. dodávajú na trh EÚ alebo vyvážajú z EÚ vybrané komodity, akými sú drevo, kaučuk, hovädzí dobytok, kakao, káva, sója a palma olejná, alebo výrobky, na ktorých výrobu sa príslušné komodity použili (napr. pneumatiky, nábytok, čokoláda, koža, papierové obaly atď.). Klientom asistujeme pri analýze portfólia výrobkov a posúdení aplikovateľnosti EUDR, legislatívnom mapovaní povinností a revízii zmlúv s obchodnými partnermi. Zároveň predkladáme návrhy vhodných opatrení na zabezpečenie súladu s požiadavkami nariadenia EUDR. Viac informácií nájdete tu. 

Whistleblowing 

V oblasti správy a riadenia je kľúčovou otázkou whistleblowing, t. j. ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Klientom asistujeme pri revízii interných programov, príprave príslušných interných smerníc a pri nastavení interných procesov.

Transparentné odmeňovanie

Významnou oblasťou zo sociálneho hľadiska sú ľudské zdroje. Smernica o transparentnom odmeňovaní zásadne zmení prístup spoločností k odmeňovaniu zamestnancov. Pre klientov organizujeme personalizované workshopy a školenia pre HR odborníkov a vedúcich zamestnancov, asistujeme pri príprave interných dokumentov a nastavení procesov na účely podávania správ a plnenia informačnej povinnosti voči zamestnancom.

Ad hoc právne poradenstvo v oblasti udržateľnosti a ESG

Okrem uvedených služieb poskytujeme klientom ad hoc právne poradenstvo na základe aktuálnych potrieb a konkrétnych otázok klientov.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Veronika Patúšová

Veronika Patúšová

Managing Associate | právne poradenstvo

Veronika Patúšová pôsobí v advokátskej kancelárii Deloitte Legal na pozícii Managing Associate a špecializuje sa na právo nehnuteľností, korporátne právo vrátane fúzií a akvizícií, na oblasť bankovníc... Viac