Novinky

Metodika

Globálny metodický rámec programu Best Managed Companies

Best Managed Companies je globálny program, ktorý oceňuje kvalitu a úspech popredných súkromne vlastnených spoločností a ich manažérskych tímov a zároveň podporuje ich ďalší rozvoj.

Metodický rámec

Aké atribúty definujú Best Managed Company?


Pri uchádzačoch sa hodnotia ich výsledky v týchto štyroch kľúčových oblastiach:

1.    Stratégia

2.    Produktivita a inovácie

3.    Firemná kultúra

4.    Riadenie a finančné výsledky

Podľa skúseností Deloitte práve dôsledné zameranie na tieto štyri kľúčové oblasti odlišuje najúspešnejšie spoločnosti od priemeru na trhu a zaisťuje im výnimočnú výkonnosť.

Workshop Best Managed Lab: Odhaľte príležitosti na ďalší rast

Metodika Best Managed Companies sa počas rokov neustále zdokonaľovala a komplex nadobudnutých poznatkov sa využil na prípravu manažérskeho workshopu Best Managed Lab. Na poldennom intenzívnom workshope majú vlastníci a členovia vrcholového vedenia firmy príležitosť lepšie porozumieť možnostiam a potrebám svojich spoločností a odhaliť príležitosti na zlepšenie a ďalší rast.

Stratégia

Najlepšie riadené spoločnosti využívajú na vypracovanie stratégie formálnu metodiku. Prostredníctvom robustnej štruktúry riadenia aplikujú stratégiu v praxi, majú zavedené programové riadenie a ukazovatele na analýzu výsledkov a zároveň jasne a konzistentne komunikujú o stratégii externe aj interne na všetkých úrovniach organizácie.

Produktivita a inovácie

Najlepšie riadené spoločnosti sa v porovnaní s konkurenciou snažia uvažovať inak, zameriavajú sa na inovácie a efektivitu, rozvíjajú svoj potenciál prostredníctvom partnerstiev a sústredia sa na získavanie a udržanie kvalitných a talentovaných pracovníkov vo firme.

Firemná kultúra

Najlepšie riadené spoločnosti rozvíjajú silnú firemnú a tímovú kultúru,
podporujú požadované správanie na trhu prostredníctvom efektívnych procesov
riadenia výkonnosti a komplexného systému odmeňovania. Patričnú pozornosť
venujú aj inováciám do plánovania nástupníctva a do rozvoja budúcej generácie.

Riadenie a finančné výsledky

Najlepšie riadené spoločnosti starostlivo budujú a udržiavajú zdravý výkaz ziskov a strát a súvahu, aplikujú kľúčové ukazovatele prispôsobené zameraniu firmy, majú k dispozícii prepracovaný systém reportingu, ktorý podporuje podnikateľské a strategické rozhodnutia, a udržiavajú úzke vzťahy so zainteresovanými osobami.

Bolo to užitočné?