Analýza

Európsky prieskum Deloitte zameraný na smernicu, PSD2

Najnovšie poznatky o tom, aký majú banky a klienti postoj k otvorenému bankovníctvu.

Revidovaná smernica o platobných službách (PSD2) je kľúčová regulatórna iniciatíva Európskej únie, ktorej cieľom je podporiť inovácie a posilniť konkurenciu na trhu finančných služieb. Jej účelom je vytvorenie jednotných podmienok pre banky, nastupujúce fintech spoločnosti a ďalšie subjekty, tzv. tretie strany. Je navrhnutá tak, aby pomohla zvýšiť kvalitu a rozšírila ponuku online finančných služieb dostupných klientom.

Prieskum postoja európskych bánk k PSD2 a prieskum pripravenosti klientov bánk na PSD2

Dátum účinnosti smernice PSD2 bol vo väčšine členských krajín EU stanovený na 13. január 2018. Preto je zaujímavé vedieť, ako sa bankový sektor pripravuje na novú éru „otvoreného bankovníctva“, a ako sú klienti bánk pripravení zdieľať údaje o svojich bankových účtoch s inými bankami a ďalšími tretími stranami, ako sú napr. fintech spoločnosti, výmenou za nové inovatívne služby.
 

 • Bude vstup nových hráčov znamenať zásadnú zmenu trhu, ako to bolo často predpovedané? Sú tradičné banky skutočne ohrozené?
 • Máme očakávať revolúciu alebo skôr evolúciu, kedy bude pre každú banku kľúčové nájsť si svoju budúcu rolu v novoformujúcom sa trhovom ekosystéme?
 • Sú klienti na zmenu pripravení a vedomí si toho, ako by mohli ťažiť zo zdieľania svojich bankových dát?
   

Aby sme mohli odpovedať nie len a tieto, ale i na ďalšie súvisiace otázky, uskutočnili sme dva nezávislé prieskumy:

 • Prieskum postoja európskych bánk k PSD2 medzi 90 európskymi bankami so sídlom v 17 krajinách Európskej únie zameraný na ich postoj k PSD2, pričom zvláštna pozornosť bola venovaná regiónu strednej a východnej Európy. 
 • Prieskum pripravenosti klientov bánk na PSD2 medzi 6 000 klientmi bánk zo strednej a východnej Európy, ktorý analyzoval preferencie klientov v oblasti digitálneho bankovníctva, ako aj ich pripravenosť prijať inovatívne služby umožnené reguláciou PSD2.

Kľúčové poznatky z prieskumu postoja bánk a klientov k smernici PSD2

 • Banky v strednej a východnej Európe sú vo svojej PSD2 stratégii spravidla menej ambiciózne ako banky v západnej Európe.
  V strednej a východnej Európe sa vytvorili dve jasne odlíšiteľné skupiny bánk – „vyzývatelia“, reprezentovaní veľkými univerzálnymi bankami, ako hráči najviac otvorení príležitostiam ponúkaným PSD2. Výrazná väčšina razí kooperatívne stratégie, ktoré zahrňujú spoluprácu s ďalšími subjektami. Druhú skupinu tvoria „minimalisti“, typicky stredne veľké a menšie banky, u ktorých často dominuje skôr defenzívny postoj zameraný primárne na zabezpečenie súladu s reguláciou, alebo si svoju konkrétnu stratégiu tieto banky doposiaľ nestanovili. Oproti tomu významné percento západoeurópskych bánk uplatňuje ofenzívne stratégie s cieľom využiť PSD2 k získaniu väčšieho podielu na trhu.
 • Najväčší dopad PSD2 sa očakáva v retailovom bankovníctve, pri platobných službách a spotrebiteľských úveroch, mnoho bánk zvažuje spoluprácu s fintech spoločnosťami
  Banky v regióne strednej a východnej Európy deklarovali zvýšený záujem o partnerstvo s fintech hráčmi alebo inými tretími stranami. To potvrdzuje ambície niektorých fintech spoločností v nadchádzajúcom období sa sústrediť viac na B2B modely spolupráce. Banky v regióne, ale rovnako aj západoeurópske banky očakávajú, že PSD2 bude mať najväčší dopad na retailový a SME segment, pričom za kľúčové príležitosti považujú oblasť platobných služieb a spotrebiteľské úvery.
 • Väčšina bánk považuje PSD2 za príležitosť, sú si ale vedomé rizika, ktoré predstavuje pre ich obchodné modely
  Kým banky v strednej a východnej Európe majú väčšie obavy z nástupu fintech spoločností, západoeurópske banky sa domnievajú, že sú to veľké bankové subjekty, ktoré majú najvýhodnejšiu pozíciu, aby ťažili z výhod PSD2. Ako riziko boli identifikované aj nové digitálne banky. Prekvapivo však zatiaľ nie sú ako konkurencia vnímané veľké technologické spoločnosti, ako sú Google a Amazon, a to napriek ich preukázateľnej schopnosti zavádzať inovatívne platobné riešenia.
 • V samotnej implementácii PSD2 sú západoeurópske banky aktívnejšie, v krajinách strednej a východnej Európy sa rýchlosť implementácie významne líši
  Veľké západoeurópske banky sú vo všeobecnosti v procese implementácie svojich PSD2 programov ďalej ako veľké banky v našom regióne. Banky zatiaľ spravidla alokovali väčšinu prostriedkov skôr na zaistenie regulatórneho súladu, než na rozpracovanie svojich strategických možností. Medzi krajinami strednej a východnej Európy sa rysujú výrazné rozdiely, ktoré do značnej miery vyplývajú z rozdielneho tempa národných legislatívnych procesov – v niektorých krajinách sa národná PSD2 legislatíva oneskorí do polovice či konca roku 2018, čo naznačuje, že tento rok bude pre mnohé stredo- a východoeurópske banky z pohľadu PSD2 určite veľmi náročný.
 • Sú klienti bánk pripravení? Vo využívaní digitálnych bankových kanálov sú medzi klientmi bánk v strednej a východnej Európe značné regionálne rozdiely
  Napriek rýchlorastúcemu zastúpeniu digitálnych a mobilných kanálov stále väčšina klientov bánk v strednej a východnej Európe využíva aj ďalšie kanály. V regióne sa sformovali dve veľmi odlišné skupiny: kým v Rumunsku a Bulharsku je v priemere podiel digitálnych bankových kanálov stále pod hranicou 20 %, rozvinutejšie digitálne trhy v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a predovšetkým v Českej republike už dosahujú podiel až 70 %.
 • Pätina klientov bánk v strednej a východnej Európe je napriek svojim preferenciám nútená využívať pobočku alebo internetové bankovníctvo – jasná príležitosť pre digitálnych PSD2 vyzývateľov
  Napriek vysokej penetrácii internetu a smart telefónov v mnohých krajinách je viac ako 11 miliónov klientov v strednej a východnej Európe naďalej „rukojemníkom“ pobočiek či internetového bankovníctva. Ide o užívateľov, ktorí jednoznačne preferujú uskutočňovať akékoľvek bankové činnosti online alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, avšak sú nútení využívať pobočku alebo internetové bankovníctvo, pretože mnohé transakcie doteraz neboli bankami digitalizované či nie sú podporované v aplikácii mobilného bankovníctva. Tento segment predstavuje jasnú príležitosť pre agilných PSD2 vyzývateľov, aby s ním prostredníctvom ponuky pokročilých digitálnych služieb umožnených PSD2 naviazali priamy zákaznícky vzťah. Celkom 42 % klientov bánk v regióne strednej a východnej Európy preferujúcich multikanálovú alebo digitálnu komunikáciu uviedlo pokročilejšiu ponuku digitálnych služieb ako jeden z piatich hlavných dôvodov pre prechod k inému poskytovateľovi finančných služieb.
 • PSD2 vyzývatelia budú musieť investovať do budovania dôvery a zvýšenia povedomia klientov o výhodách nových služieb, aby mohli reálne využiť vznikajúce trhové príležitosti
  Prijatie nových služieb umožnených PSD2 klientami a ich ochota poskytnúť súhlas so zdieľaním dát o svojich bankových účtoch s ďalšími poskytovateľmi budú zásadné pre širší úspech PSD2. Napriek tomu, že v stredo- a východoeurópskych krajinách až 35 % bankových klientov uviedlo, že by im nevadilo zdieľať informácie o svojich účtoch s inou bankou výmenou za ponuku inovatívnych online služieb. Priemerné povedomie spotrebiteľov o otvorenom bankovníctve a jeho výhodách je vo všetkých krajinách regiónu pomerne nízke. Je zrejmé, že na to, aby mohli PSD2 vyzývatelia úspešne využiť príležitosti trhu, budú musieť investovať nie len do budovania dôvery klientov, ale predovšetkým do zvyšovania povedomia verejnosti o výhodách ich ponuky služieb umožnených PSD2.
 • Nečakajme v súvislosti s PSD2 žiadny „veľký tresk“ – najväčšie trhové dopady sa dajú očakávať až v horizonte jedného až troch rokov
  Smernica PSD2 má jednoznačný disruptívny potenciál na zásadnú zmenu, avšak jej prijatie na trhu bude znamenať dlhodobý proces: väčšina bánk z regiónu strednej a východnej Európy, ako i v západnej Európe očakáva, že najväčšie dopady PSD2 pocítime až po jednom alebo troch rokoch od jej účinnosti. Niektoré západoeurópske banky sú optimistickejšie a očakávajú, že dopady budú badateľné už v priebehu prvého roka, a to vďaka rozvinutejšiemu fintech sektoru v západnej Európe. Všeobecne sa očakáva, že dopady smernice PSD2 na trh nebudú mať podobu „veľkého tresku“, ale budú postupné, avšak zároveň nezvratné.
 • Na ceste k cieľu je ešte potrebné prekonať celý rad výziev
  Mnoho výziev a problémov, ktoré banky vnímajú, plynie zo samotnej komplexnosti a rozsahu regulácie PSD2. Medzi tie kľúčové sa dajú zaradiť chýbajúce časti regulatórneho rámca, absenciu jednoznačných pokynov pre nadchádzajúce prechodné obdobie či často chýbajúce jednotné API štandardy. Ďalšie obavy vyplývajú z doteraz neotestovaného reálneho fungovania vzťahu medzi bankami a tretími stranami i toho, ako zaistiť optimálnu rovnováhu medzi dodržaním bezpečnostných požiadaviek a zaistením pozitívnej zákazníckej skúsenosti. Medzi ďalšie výzvy, ktoré je potrebné riešiť, patrí aj spomínané vzdelávanie klientov, a to tak stávajúcich, ako aj nových.
   

Metodika prieskumu

Prieskum postoja európskych bánk k PSD2: Spoločnosť Deloitte uskutočnila prieskum medzi 24 západoeurópskymi a 66 stredo- a východoeurópskymi bankami. Formou osobných pohovorov a podrobného štruktúrovaného online dotazníka sa predstaviteľov bánk pýtala na ich prístup k PSD2 a na to, ako plánujú reagovať na výzvy, ktoré sú s touto reguláciou spojené, a to tak z hľadiska zaistenia regulatórneho súladu, tak zo strategického hľadiska.


Prieskum pripravenosti klientov bánk na PSD2: Spoločnosť Deloitte uskutočnila detailný online prieskum na vzorkách vždy po 1 000 bankových zákazníkov vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), aby zistila, ako môžu užívateľské preferencie klientov v oblasti bankových kanálov, a ich potenciálne obavy spojené s bezpečností osobných údajov ovplyvniť ich pripravenosť využiť nové služby umožnené PSD2 pripravované bankovými inštitúciami a ďalšími subjektmi.
 

Bolo to užitočné?