Poznatky

Príležitosť s názvom PSD 2

Implementácia smerníc EÚ o platobných službách do každodennej bankovej praxe doteraz spočívala najmä v zabezpečení povinného súladu s týmito predpismi. Nová revidovaná smernica o platobných službách PSD 2 však prináša bankám a tretím stranám významnú obchodnú príležitosť. Dovoľte nám, aby sme Vám smernicu PSD2 predstavili.

Novú smernicu EÚ o platobných službách (PSD2), ktorá plne nahrádza predchádzajúce smernice o platobných službách, by mali členské štáty implementovať 13. 1. 2018.

Podnetom na prijatie novej smernice PSD2 bolo zaistenie silnejšej ochrany spotrebiteľa, ale aj posilnenie konkurenčného prostredia a uľahčenie zavádzania nových inovácií v sektore finančných služieb.

PSD 2 predovšetkým otvára trh novým hráčom – tretím stranám (TPP) – a to prostredníctvom dvoch nových služieb:

  • služba nepriameho udelenia platobného príkazu (Payment Initiation Service) – 3. strana (PISP) umožní klientom iniciovať online platbu z ich bankového účtu bez priameho prístupu k ich priamemu bankovému kanálu, typicky internetovému bankovníctvu a
  • služba informovania o platobnom účte (Account Information Service) – 3. strana (AISP) poskytne klientom konsolidovaný prehľad o ich bankových účtoch v rôznych bankách.

PSD 2 súčasne ukladá bankám povinnosť, aby tretím stranám sprístupnili dáta svojich klientov prostredníctvom tzv. API (Application Programming Interface). Táto povinnosť znamená pre banky, ktoré sa rozhodnú byť iba v základnom súlade s požiadavkami PSD 2, že sa stanú len pasívnym prostredníkom pri poskytovaní týchto nových služieb.

Naopak, banky, ktoré sa rozhodnú nové právne úpravy aktívne využiť a zvážia možnosť poskytovať svojim klientom jednu alebo obe z platobných služieb uvedených vyššie, budú môcť klientom ponúknuť nové multibankové služby s pridanou hodnotou a upevniť či posilniť tak svoju trhovú pozíciu.

Detailné technické parametre smernice PSD 2, najmä princípy silného overenia klienta (SCA) a bezpečná komunikácia medzi tretími stranami a bankou cez API, sú upravené v rámci regulatívnych technických štandardov (RTS), ktoré vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Tieto RTS budú účinné 18 mesiacov od ich prijatia Európskou komisiou. V súčasnej dobe však nie je známy presný dátum ich účinnosti, pretože sa nedodržal termín ich prípravy (predpokladaný dátum ich účinnosti je november 2018). 

Bolo to užitočné?