Vyhliadky

Za horizontom fintech spoločností

Analýza potenciálu na revolúciu v sektore finančných služieb

Fintech spoločnosti do značnej miery ovplyvnili smerovanie, formu aj tempo zmien prakticky všetkých subjektov odvetvia finančných služieb. Odvetvie ako také sa im zatiaľ síce ovládnuť nepodarilo, úspešne však položili základy pre budúcu revolúciu.

Táto správa Svetového ekonomického fóra („WEF“) a spoločnosti Deloitte sa zaoberá transformačnou úlohou fintech spoločností a ďalších inovačných a prelomových trendov v odvetví finančných služieb. Ide o v poradí štvrtú, záverečnú správu zo série Budúcnosť odvetvia finančných služieb („Future of Financial Services“), ktorú Deloitte a WEF na túto tému pripravili.

Správa popisuje osem revolučných síl, ktoré majú podľa nás potenciál zmeniť konkurenčné prostredie vo finančnom ekosystéme:

Komoditizácia nákladov

Finančné inštitúcie implementujú nové technológie s cieľom urýchliť komoditizáciu svojej nákladovej bázy.

Prerozdelenie zisku

S nástupom nových technológií dochádza k presunom oblastí generovania ziskov v rámci tradičných reťazcov tvorby hodnôt i medzi nimi.

Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services

Vlastníctvo klientskeho zážitku

Distribútori získajú ako vlastníci zákazníckeho rozhrania silnejšie postavenie; u poskytovateľov produktov sa očakáva, že buď podstatne navýšia svoju produkčnú kapacitu a/alebo zúžia svoj produktový záber.

Nástup distribučných platforiem

Finančné inštitúcie budú využívať platformy zdieľané viacerými poskytovateľmi, ktoré tak prevezmú rolu budúceho dominantného distribučného a obchodného kanálu pre široké spektrum trhov.

Monetizácia dát

Finančné inštitúcie začínajú využívať kombináciu stratégií využívania dát, a nasledujú tak príklady technologických firiem, ktoré už úspešne dáta monetizujú.

Bionická pracovná sila

Nové technológie ako je umelá inteligencia prinesú zásadné zmeny vo využití pracovnej sily vo finančnom sektore.

Systémovo významní technologickí poskytovatelia

Finančné inštitúcie všetkých veľkostí sa stále viac spoliehajú na služby veľkých technologických firiem.

Finančná regionalizácia

Rozdiely v nastavení regulatórnych priorít a potrebách klientov vytvárajú priestor pre vznik regionálnych modelov finančných služieb.

V správe sa dozviete, aký majú tieto sily konkrétne dopad na sektor finančných služieb, vrátane detailnej analýzy siedmych kľúčových segmentov: platby, digitálne bankovníctvo, úverová oblasť, oblasť poistenia, trhová infraštruktúra, správa investícií a oblasť crowdfundingu. Ak máte záujem správu prediskutovať podrobnejšie a dozvedieť sa, čo konkrétne zistenia znamenajú pre vašu inštitúciu, sme vám k dispozícii.

Fintech firmy zásadne zmenili spôsob, ako sú finančné služby štruktúrované, poskytované a využívané, nepodarilo sa im však doteraz presadiť ako dominantní hráči na trhu.

Kde sa fintech spoločnostiam nedarilo

Miera ochoty klientov prejsť od zaužívaných poskytovateľov služieb k fintech spoločnostiam bola zjavne precenená. Náklady na prechod klienta sú vysoké a nastupujúce inovácie často neboli natoľko prelomové, aby sa užívateľom zmena poskytovateľa vyplatila, i vzhľadom k tomu, ako sa budúci  poskytovatelia finančných služieb na novú situáciu začali adaptovať. Fintech firmám sa nedarilo vytvárať novú infraštruktúru a zavádzať nové ekosystémy finančných služieb, ako napríklad alternatívne platobné služby alebo alternatívne kapitálové trhy. Sú omnoho úspešnejší pri zlepšovaní tradičných ekosystémov a infraštruktúry.

Kde fintech firmy naopak uspeli

Fintech spoločnosti prevzali iniciatívu – udávajú smer, formu i tempo zmien prakticky všetkých subsektorov odvetvia finančných služieb – a uspeli ako samostatné firmy i ako kľúčové súčasti finančného hodnotového reťazca. Fintech firmy zmenili očakávania klientov a v oblasti užívateľskej skúsenosti nastavili novú, vyššiu latku. Prostredníctvom inovácií, ako je napr. rýchle schvaľovanie úverov, fintech spoločnosti preukázali, že latku zákazníckej skúsenosti nastavenú veľkými technologickými spoločnosťami ako Apple a Google sa dá zdolať i vo finančných službách. Regulatórne iniciatívy, ako je PSD2 a otvorenie bankového ekosystému tretím stranám, tento efekt ďalej posilnia.