European Compliance Forum 2019 | Deloitte Slovensko

Poznatky

European Compliance Forum 2019

Odborná compliance konferencia s ústrednou témou efektivita compliance programov a riadenie rizík ľudských zlyhaní sa uskutočnila 25. – 26. apríla v príjemnom prostredí hotela Zochova chata v Modre.

Spoločnosti Deloitte a Ružička and Partners pripravili pre účastníkov bohatý program s množstvom odborníkov a zaujímavých tém.

Preskúmať obsah

Príspevky, prednášky a workshopy ponúkli originálne pohľady na témy súvisiace s compliance a priblížili aj trendy a očakávania v tejto oblasti. Program spájal akademické vnímanie compliance s jeho praktickou aplikáciou v súkromnej sfére aj verejnej správe.

Štruktúra konferencie pozostávala z krátkych prezentácií jednotlivých rečníkov a diskusných fór, na ktorých sa diskutovalo o poznatkoch a skúsenostiach z praxe. Jednotlivé prednáškové bloky sa špecializovali na určitú tému a poskytovali rôzne pohľady a názory.

Dôraz sa kládol na praktickú aplikáciu, skúsenosti významných hráčov na trhu a aplikačné prístupy verejnej správy. Rečníci z prostredia korporácií, verejného sektora, akademického sveta a exekutívy sa podelili o praktické skúsenosti, problémy, názory a riešenia, s ktorými sa stretávajú počas svojej bežnej práce.

Konferencia ECF 2019 bola rozdelená do troch hlavných blokov:

ETICKÉ COMPLIANCE

Rečníci predstavili svoje skúsenosti a názory na tému compliance z inej perspektívy. Účastníci mali možnosť vypočuť si názory Prof. PhDr. Anny Remišovej, PhD (FF, FM UK, Bratislava), Mgr. Dušana Kučeru, Ph.D., MBA (VŠE, Praha), Vladimíra Vaňa, MBA (CentralNic Group), Pavly Hladkej (Deloitte) a JUDr. Lucie Schweizer (Ružička and Partners).

BIZNIS COMPLIANCE

Tento blok priniesol pohľad na procesy compliance a ich efektivitu z hľadiska podnikania s podtitulom „Lessons learned, wins and failures“. Zameraním bolo posúdiť, či má compliance skutočne pridanú hodnotu a či môže priniesť výhodu pre podniky pôsobiace v strednej a východnej Európe. „Efektívne compliance je vždy o ľuďoch. Zabudnite na programy, sústreďte sa na ľudí.“ Pozvanie prijali: Ing. Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Juraj Lipka (Philip Morris International), Ján Vittek (Tatra banka), Jitka Skof (Uniqa), JUDr. Jaroslav Spišiak (Slovnaft), Alexander Cimbaľák (ACE enterprise Slovakia/Bentley Systems), Daniel Marek (Systemios), Naďa Roštek Spustová (Slovnaft), JUDr. Juraj Szabó (Compliance expert), Lukáš Bakoš (Maxman) a ďalší.

FORENZNÉ COMPLIANCE

V tomto bloku sme sa dozvedeli, ako identifikovať korporátnych psychopatov, čo môže odhaliť vyšetrovanie podvodov, ako viesť rozhovory pri vyšetrovaní, aké sú motivácie páchateľov podvodov, ako sa z bežného zamestnanca stane páchateľ, alebo prečo  zdanlivo najviac interných podvodov páchajú dlhodobo spoľahliví zamestnanci. Hovorili sme aj o kybernetickej bezpečnosti a oboznámili sme sa s technikami rozpoznávania podvodníkov a klamárov. Okrem významných rečníkov pôsobiacich v tejto oblasti, ako Ing. Dr. Nora Lauková (F.A.M.E.), Cátia Pedro (Johnson Controls), Alexander Nagy (Deloitte Forensic) či Karol Suchánek (Cybersecurity expert), bol špeciálnym hosťom tohto bloku svetovo uznávaný psychológ a behaviorálny analytik Cliff Lansley. Na jeho workshope sa účastníci dozvedeli o psychologickom prístupe k posudzovaniu lží, osvojili si metódu rozpoznávania indikátorov klamstva a mali možnosť vyskúšať si ju v reálnych situáciách.

 

Hlavné organizátorky konferencie, Pavla Hladká (Deloitte) a Lucie Schweizer (Ružička and Partners), sa vyjadrili na tému compliance takto:

„Pochopenie dôležitosti compliance a jeho podpora je pre niektorých top manažérov ešte stále výzvou. Nastavenie správneho „tónu zhora“ (Tone at the top), zavedenie efektívnych compliance programov a preventívnych opatrení proti výskytu podvodov v organizáciách pomáha firmám lepšie riadiť riziká, ale môže prispieť aj k zlepšeniu firemnej kultúry, integrity zamestnancov a posilneniu vzťahov s obchodnými partnermi a regulačnými orgánmi. Dôležitosť pre každú spoločnosť má nielen regulačné compliance, ale tiež jeho etické a forenzné aspekty.“

- Pavla Hladká (Deloitte)

„Podnikanie vie byť v praxi niekedy komplikované a zaťažené veľkou byrokraciou. Pre rozvoj nášho podnikateľského prostredia smerom k transparentnému, férovému a etickému trhu je však dodržiavanie zákonov a k tomu nastavovanie firemných procesov alfou a omegou. Vždy budem tvrdiť, že compliance nie je záťažou či strašiakom, práve naopak. Ak firma nastaví compliance na svoje reálne potreby, získa tým možnosti, ako sa na trhu stať efektívnejšou, flexibilnejšou, a nakoniec aj ziskovejšou.“

Lucie Schweizer (Ružička and Partners)

Prečítajte si názory na compliance ďalších rečníkov konferencie ECF 2019

 

Ďakujeme všetkým rečníkom za prínosné prednášky, účastníkom za skvelú atmosféru a partnerom konferencie za podporu tohto, na stredoeurópske pomery, výnimočného podujatia. Tešíme sa na stretnutie s vami v ďalšom ročníku!

Nižšie si môžete pozrieť video z konferencie

Pripájame taktiež fotoreport

Bolo to užitočné?