Poznatky

Dosiahnutie efektívnych compliance opatrení vo vzťahu k FCPA prostredníctvom rozšírených manažérskych kontrol a ISO 37001

Hľadanie svätého grálu

V rámci súčasnej situácie v regulačnej oblasti môžu nadnárodné spoločnosti očakávať pokračujúce, ak nie intenzívnejšie, vyšetrovanie transakcií a vzťahov zo strany úradov s cieľom prekaziť úplatkárstvo vo vzťahu k verejným činiteľom a zrovnoprávniť podmienky na trhu. Posilnenie základných kontrol FCPA, urýchlenie používania automatických monitorovacích zariadení a kontinuálna snaha o zamedzenie nenáležitých platieb môžu pomôcť spoločnostiam zlepšiť ich finančnú situáciu, obchodnú reputáciu a potenciálny rast a úspech – a ukázať orgánom a zainteresovaným stranám, že sú odhodlané podnikať tým správnym spôsobom.

Je potrebné začať so základmi

Spoločnosti majú k dispozícii príručku Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO) z roku 2016, ktorá ich prevedie cestou k zavedeniu rozšírených kontrol riadenia. Nedávno uverejnená smernica obsiahnutá v ISO 37001 (Systémy manažérstva proti korupcii – Požiadavky s pokynmi na použitie) zahŕňa základný zoznam protikorupčných kontrol, ktoré sú „uplatniteľné v malých, stredne veľkých a veľkých podnikoch vo všetkých sektoroch“ a okrem iného odporúča tieto základné finančné kontroly:

1.         Účinné rozdelenie právomocí

2.         Definované delegovania právomocí

3.         Overenie požadovaných schválení

4.         Požadovanie spolupodpisu pri schvaľovaní platieb (pravidlo „štyroch očí“)

5.         Predloženie podpornej dokumentácie

6.         Prísne kontroly hotovosti

7.         Požadovanie detailných opisov transakcií

8.         Manažérska kontrola významných transakcií

9.         Nezávislé finančné audity a testovanie transakcií

Compliance nástroje FCPA pre globálny trh

V rámci súčasnej situácie v regulačnej oblasti môžu nadnárodné spoločnosti očakávať neustále, ak nie intenzívnejšie, vyšetrovania transakcií a vzťahov zo strany úradov s cieľom prekaziť úplatkárstvo verejných činiteľov a zrovnoprávniť podmienky na trhu. Napriek tomu oportunisti neprestanú prekračovať hranice a snažiť sa nelegálnym spôsobom získať obchodné výhody. Posilnenie základných kontrol FCPA, využívanie automatických monitorovacích zariadení a neustála snaha o zamedzenie nenáležitých platieb môžu pomôcť spoločnostiam zlepšiť ich finančnú situáciu, obchodnú reputáciu a potenciálny rast a úspech – a ukázať orgánom a zainteresovaným stranám, že sú odhodlané podnikať tým správnym spôsobom.

1 Systémy manažérstva proti korupcii, http://www.iso.org/iso/iso37001.

Bolo to užitočné?