Poznatky

Odhaľovanie podvodov vo výrobnom sektore

Odhaliť. Reagovať. Predchádzať.

Pokiaľ ide o riziko podvodu a korupcie, výrobný sektor je často tým najzraniteľnejším. Nedávne prípady podvodov vo výrobnom sektore, ktoré spôsobili spoločnostiam výrazné straty, sa týkali nekvalitných produktov, ktoré spôsobili ich sťahovanie z predaja, podvodné reklamácie a porušenia práv duševného vlastníctva. V niektorých prípadoch viedli aj k trestnému/občianskoprávnemu konaniu z dôvodu porušenia regulačných a zákonných opatrení. Z našich skúseností je jedným z najbežnejších podvodov v tomto sektore falšovanie záznamov o stave zásob, ktoré aj naďalej predstavuje dôvod na obavy.

V nedávnej minulosti zaznamenali výrobné spoločnosti tieto typické podvody:

Podvody súvisiace s kvalitou produktov

Podvody z dôvodu nižšej kvality výrobku zvyčajne zahŕňajú použitie podpriemerných materiálov vo výrobe alebo na montážnej linke. Tiež môžu zahŕňať manipuláciu so záznamami s cieľom úspešne absolvovať určité testy alebo regulačné požiadavky (napríklad emisné normy) alebo nákup nekvalitných materiálov od predajcov, čo zároveň predstavuje potenciálny konflikt záujmov. Niektorí z týchto predajcov to kupujúcim môžu oplácať nenáležitou protekciou alebo províziou za materiály pochybnej kvality. Okrem toho existujú prípady, v ktorých vnútorná kontrola kvality výrobcu nie je schopná odhaliť materiál s nízkou kvalitou, keďže kontrolné postupy vedia rozpoznať chyby až po ukončení celého výrobného procesu. Marže sú čoraz nižšie, výrobcovia majú teda tendenciu najímať na dôležité aj menej dôležité výrobné procesy tretie strany. Ak sa subdodávatela príjmu bez náležitej previerky (due diligence), stanú sa výrobcovia zraniteľnými v súvislosti s problémami ako falšovanie alebo nahrádzanie výrobkov. Zavedenie proaktívnych opatrení v rámci programu boja proti falšovaniu (ktoré zahŕňa vykonanie due diligence vo vzťahu k tretím stranám a hodnotenia rizika podvodu na úrovni procesov obstarávania, výroby a dodávateľského reťazca) môže pomôcť identifikovať prípadné úniky a významne pomôcť odvrátiť falšovanie alebo nahrádzanie výrobkov.

Podvodné reklamácie

Reklamácie znamenajú pre výrobné spoločnosti obrovské náklady a môžu mať priamy vplyv na kvalitu produktov a spokojnosť zákazníkov. Je čoraz jednoduchšie sfalšovať, či je na produkt vystavená bežná alebo predĺžená záručná doba. Preto sa pozornosť čoraz viac upriamuje na rozpoznávanie pochybných alebo podozrivých typov reklamácií. Reklamácie sa môžu analyzovať prostredníctvom nástrojov forenzných dátových analýz. Takáto analýza môže pomôcť identifikovať včasné varovné signály v súvislosti s akýmikoľvek problémami s kvalitou a zamerať sa na hlavné problémové oblasti. Reklamácie sa však uplatňujú aj na falošné produkty. Tie sú vystavené pomocou použitia pôvodných seriálových čísiel na sfalšovaných častiach/dieloch. Cieľom je oklamať výrobnú spoločnosť a pomocou falošných reklamácií ukradnúť pôvodné alebo opravené diely. Vykonaním proaktívnych forenzných dátových analýz na zákazníckych reklamáciách sa môžu prípadné podvodné žiadosti identifikovať, a môže sa tak predísť prípadným významným stratám z  podvodov v budúcnosti.

Porušenie práv duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo (DV) má vysokú hodnotu a pre udržateľnosť podnikania predstavuje základný prvok, hoci postupom času je čoraz ťažšie ho chrániť. Krádež duševného vlastníctva (ako napríklad obchodné tajomstvo, patenty, nákresy a návrhy, obchodné značky alebo technológie) je vo výrobnom sektore celkom bežná. Porušenie práv na patent/duševné vlastníctvo môže spôsobiť, že produkty spoločnosti si nájdu svoje miesto na trhu s falošnými produktmi/čiernom trhu. To môže spôsobiť nie len významnú škodu na predajoch a výnosoch, ale tiež poškodiť dôveru zákazníka a reputáciu výrobcu. Z tohto dôvodu by malo byť prvým kľúčovým preventívnym krokom due diligence tretích strán a kľúčových zamestnancov.

Falšovanie záznamov o zásobách

Falšovanie záznamov o zásobách zvyčajne zahŕňa krádež tovaru alebo materiálov od spoločnosti. Páchateľ sa môže pokúsiť zakryť krádež tým, že v počítačových systémoch sfalšuje záznamy týkajúce sa množstva, ktoré je na sklade, alebo vedome dovolí, aby k strate došlo (v prípade nekalej spolupráce). Medzi niektoré preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôcť pri zisťovaní podvodov v zásobách, patria pravidelné inventúry, dobre organizované sklady, dôkladné vedenie záznamov spolu s dôslednými postupmi preberania/balenia/prijímania a skladovania, podporované vhodnými technológiami (napr. snímanie čiarového kódu, identifikácia pomocou rádiových frekvencií a GPS sledovanie prepravovaných zásob). Odhaľovanie podvodov pomáha zlepšovať kvalitu výrobkov a predchádzať stratám.

Bolo to užitočné?