Poznatky

Otvorené bankovníctvo

Riadenie finančnej kriminality v turbulentnom svete

Riadenie finančnej kriminality v turbulentnom svete

V súčasnosti sa odvetvie finančných služieb mení najrýchlejšie za posledných päťdesiat rokov. Tradičné retailové banky čelia tvrdej konkurencii v podobe nových účastníkov na trhu vrátane menších finančných inštitúcií a poskytovateľov finančných služieb založených na technológiách (fintech), ktorí sú často menej obmedzovaní nákladnými pôvodnými IT systémami. Regulačné zmeny zároveň vytvárajú nové prostredie „otvoreného bankovníctva“, ktoré znižuje vlastníctvo zákazníckych vzťahov zo strany banky.

Zaostrené na finančnú kriminalitu

Regulačný tlak narastá a subjekty, ako napríklad Jednotka pre zvláštne úlohy v oblasti finančných opatrení (FATF), sa stávajú aktívnejšími pri formovaní regulačného prostredia. Regulácie Spojeného kráľovstva sú rozsiahlejšie, s iniciatívami ako je Režim pre vysokých manažérov Úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA), ktorý od výkonných zamestnancov bánk vyžaduje, aby prevzali osobnú zodpovednosť za riadenie rizík finančnej kriminality. Výsledkom je, že banky investujú do riadenia rizík tejto trestnej činnosti vyššie prostriedky.

Aké sú nové riziká finančnej kriminality?

1.         Meniaca sa dynamika zákazníkov

Zákazníci stále častejšie využívajú viacerých poskytovateľov finančných služieb na uspokojenie ich rozličných potrieb. Fintech spoločnosti a banky hľadajú rýchle a jednoduché metódy, ako získať nových zákazníkov tak, aby zároveň dodržiavali svoje zákonné a regulačné povinnosti. Žiadosti o údaje o zákazníkoch sú teraz vo viacerých organizáciách duplicitné, keďže jednotliví zákazníci majú uzatvorené zmluvy s väčším počtom poskytovateľov služieb, čo je samo osebe neefektívne. Regulačné požiadavky a odporúčania sa zároveň v rôznych organizáciách interpretujú rozdielne.

2.         Nové produkty a služby

Celosvetový charakter platforiem, ako je napr. kolektívne financovanie (crowd-funding) alebo komunitné pôžičky (peer-to-peer, P2P), spôsobuje, že je menej pravdepodobné, že organizácie dokážu preveriť veriteľov alebo dlžníkov v rovnakej miere ako tradičné banky. Tým sa otvára možnosť presmerovania legitímneho financovania do zavádzajúcich alebo podvodných investícií alebo do legitímnych projektov, ktoré slúžia na pranie špinavých peňazí.

3.         Vzostup kryptomien

Obchodovanie s kryptomenami sa odohráva mimo tradičných bankových sietí na trhoch peer-to-peer alebo prostredníctvom online burzy. Ich hodnotu nekryjú centrálne banky alebo štát, ale poháňa ich výlučne dopyt trhu.

4.         Turbulentné zmeny a roztrieštenie

Čím sa počet hráčov poskytujúcich finančné služby zvyšuje, podiel transakcií, ktoré spracúva jedna organizácia, klesá. Banky budú mať obmedzený pohľad na celkové aktivity svojich zákazníkov, čo sťaží identifikáciu nezvyčajného alebo podozrivého správania.

Jasné určenie zodpovednosti

Vlády a regulačné orgány dlho očakávali od bánk a zároveň ich poverovali, aby boli hlavnými realizátormi kontrol na zamedzenie finančnej trestnej činnosti, a to vzhľadom na ich skúsenosti s vykonávaním dôsledných kontrol a dlhotrvajúce vzťahy so zákazníkmi. Banky nemali inú možnosť, ako túto zodpovednosť akceptovať. Zmeny v trhovej dynamike však stierajú hranice zodpovednosti, takže je čoraz ťažšie rozoznať, kto „vlastní“ vzťah so zákazníkom.

Dôsledné kontroly finančnej kriminality sú nákladné na implementovanie a udržiavanie a sankcie za ich nedodržanie, či už finančné alebo reputačné, sú značné. Keďže fintech spoločnosti, ktoré nepodliehajú rovnakej regulačnej kontrole, negatívne ovplyvňujú zisky, banky musia nevyhnutne nájsť spôsob, ako svoje náklady buď znížiť, alebo ich zdieľať so zvyškom trhu.  

Strategické kroky pre riadenie rizika finančnej kriminality

Schopnosť bánk a fintech spoločností prekonávať problémy riadenia rizika finančnej kriminality v meniacom sa prostredí bude závisieť od mnohých faktorov. Domnievame sa však, že je čas na nové prístupy.

1.       Vyvážte zodpovednosť

Regulačné orgány musia nájsť spôsob, ako opätovne vyvážiť zodpovednosť za riadenie rizika finančnej kriminality tým, že ponúknu stimuly a uplatnia sankcie voči všetkým aktérom na trhu, aby dosiahli požadované správanie. Mali by sa tiež stanoviť jasné úlohy a zodpovednosť s dynamickým rámcom na ich presadzovanie a vyvíjanie v súlade so zmenami na trhu.

2.         Spolupráca je základ

Spolupráca a zdieľanie informácií, znalostí a dát umožní organizáciám lepšie identifikovať finančnú kriminalitu, ktoré sú v systéme endemické. Umožnenie takejto spolupráce si bude vyžadovať líderstvo a víziu v rámci odvetvia, ako aj regulačnú podporu potrebnú na prekonanie ochrany osobných údajov a regulačných rozdielov medzi jurisdikciami.

3.       Využitie odborných znalostí poskytovateľov služieb

Je potrebné, aby banky spolu s fintech spoločnosťami využívali odborné znalosti a skúsenosti z oblasti priemyslu a skombinovali ich s inovatívnymi technologickými a dátovými analýzami s cieľom riešiť problémy zákazníkov a trhu. Je však potrebné, aby na vytvorenie nových postupov riadenia rizika finančnej kriminality využili svoje vlastné zručnosti a skúsenosti.

Bolo to užitočné?