Business Intelligence

Riešenia

Business Intelligence

Predvídať. Odhaliť. Reagovať.

Pomáhame spoločnostiam predvídať a odhaľovať riziká podvodu. Preverujeme podozrenia na páchanie podvodu alebo neetického konania zamestnancami alebo tretími stranami. Skorá reakcia na nahlásené podvodné konanie môže znížiť finančné alebo aj reputačné škody. Zistite ako riešiť takéto situácie.

Pomáhame získať a analyzovať informácie o subjektoch

V ére globalizácie stále viac spoločností uzatvára obchodné partnerstvá na neznámych medzinárodných trhoch, zatiaľ čo nová legislatíva a regulácia vyvíjajú stále vyšší tlak na to, aby nielen vedeli, s kým sa spájajú či obchodujú, ale tiež aby preukázali, že zvážili všetky súvisiace riziká. Rovnaké riziká však môžu hroziť aj v lokálnych podmienkach.

Ako firma so samostatne vyčlenenou a kapacitne plne vybavenou globálnou divíziou služieb v oblasti získavania obchodných informácií (Business Intelligence Services) je Deloitte ideálnym partnerom pre lokálne aj nadnárodné spoločnosti, ktoré požadujú dôkladné pochopenie rizík spojených s cieľovými spoločnosťami či osobami, resp. s celým novým trhom.

Služby Business Intelligence (BI) zahŕňajú základné previerky subjektov a osôb v súvislosti s potenciálnymi obchodnými transakciami, vzťahmi s tretími stranami, investíciami, vyšetrovaniami či obchodnými spormi.

Naši vyšetrovatelia využívajú verejne dostupné zdroje informácií, ako aj vlastné databázy a úzko spolupracujú s klientmi, aby im pomohli identifikovať a minimalizovať riziká a umožnili im prijímať zásadné rozhodnutia s väčšou mierou istoty. Klienti sa na nás obracajú, pretože máme skúsenosti a špecializované zručnosti v oblasti forenznej due diligence a vyšetrovania, ako aj v oblasti moderných technológií, vďaka ktorým im pomáhame získať hlbšie poznatky, relevantné detailnejšie informácie a dosiahnuť lepšie výsledky.

 

Ako vieme pomôcť

I.     Posúdenie integrity a reputačných rizík v súvislosti s obchodným partnerom alebo cieľovým subjektom akvizície

Klientom pomáhame lepšie spoznať potenciálnych obchodných partnerov (odberateľov a dodávateľov), cieľové subjekty akvizícií a partnerstiev a významných investorov. Rozsah každej zákazky vychádza zo špecifických potrieb klienta aj plánovaného vzťahu, ako aj z našich poznatkov a vedomostí o rizikách vyskytujúcich sa v danej krajine alebo sektore. Zhromažďované informácie sú kombináciou údajov z verejne dostupných zdrojov, skutočností zistených v rámci našej siete a poznatkov sformulovaných na základe našich aktuálnych vedomostí v danej oblasti. Hoci je každá zákazka v oblasti preverovania integrity subjektov iná, predmetom a cieľom nášho zisťovania zvyčajne býva:

 • umožniť klientovi odhaliť prípadné neposkytnuté informácie o súčasných a potenciálnych obchodných partneroch,
 • podporiť klienta v čo najlepšom rozhodovaní v rámci obchodného procesu na základe relevantných externých informácií,
 • predísť budúcim stratám klienta z dôvodu zamlčaných informácií o obchodnom partnerovi,
 • zistiť informácie o podnikateľskej minulosti, aktivitách a povesti cieľového subjektu,
 • preveriť doterajšie aktivity jeho vedúcich predstaviteľov,
 • identifikovať jeho výsledky v iných podobných transakciách,
 • zistiť možné konflikty záujmov,
 • v relevantných prípadoch odhaliť možné napojenie na organizovaný zločin.
 
II.     Previerka pred uzatvorením pracovného pomeru

Naše previerky pred uzatvorením pracovného pomeru poskytujú našim klientom nezávislé získanie informácií o potenciálnom novom zamestnancovi. Pomáhame klientom odhaliť prípadné zamlčané informácie o uchádzačovi a podporujeme ich v informovanom rozhodovaní v priebehu náborového procesu. V rámci týchto služieb môžeme:

 • nezávisle overiť informácie a podklady o potenciálnom novom zamestnancovi,
 • zhromaždiť dodatočné informácie o uchádzačovi vo vopred stanovenom rozsahu,
 • potvrdiť jeho ústne tvrdenia,
 • získať informácie o jeho podnikateľských aktivitách,
 • analyzovať jeho možné neoznámené väzby,
 • preveriť jeho potenciálny konflikt záujmov.
 
III.     Podpora klientov pri riešení sporov

Naše postupy v oblasti zhromažďovania informácií a poznatkov môžu byť tiež účinným nástrojom pri riešení obchodných konfliktov a sporov. Naša práca v tejto oblasti sa – pri využití rovnakých kategórií informačných zdrojov – zameriava skôr na otázky, ako:

 • identifikácia a nezávislé preverenie potenciálne protichodných obchodných záujmov,
 • získanie podrobného prehľadu o spôsobe prevádzkovania obchodnej činnosti fyzickej osoby alebo spoločnosti,
 • identifikácia majetku vo vlastníctve spoločnosti alebo fyzickej osoby

Pomohli sme klientom v zložitých prípadoch siahajúcich od úniku informácií a vyšetrovania podvodov až po údajné tunelovanie majetku.

 

Máme interné viacjazyčné kapacity a rozsiahle siete externých kontaktov v mnohých krajinách, ktoré nám umožňujú pôsobiť po celom svete, najmä na rozvíjajúcich sa trhoch, kde riziká súvisiace s reputáciou a integritou môžu mať na investorov väčší – a škodlivejší – vplyv než v rozvinutých regiónoch. Našimi typickými klientmi sú nadnárodné spoločnosti, investičné banky a investorské spoločnosti súkromného kapitálu. Tieto služby sme však poskytovali aj viacerým výlučne slovenským spoločnostiam.

 

Ďalšie služby