Forenzné poradenstvo a prevencia podvodov

Riešenia

Forenzné poradenstvo a prevencia podvodov

Predvídať. Odhaliť. Reagovať.

Pomáhame spoločnostiam predvídať a odhaľovať riziká podvodu. Preverujeme podozrenia na páchanie podvodu alebo neetického konania zamestnancami alebo tretími stranami. Skorá reakcia na nahlásené podvodné konanie môže znížiť finančné alebo aj reputačné škody. Zistite ako riešiť takéto situácie.

Pomáhame predchádzať výskytu a dopadom podvodného konania

Deloitte ako líder v poskytovaní forenzných služieb pomáha spoločnostiam pri identifikácii a riadení rizík, ktoré by mohli umožniť páchanie korupcie, podvodov a iného neetického konania poškodzujúceho záujmy organizácie. Vďaka našim skúsenostiam z vyšetrovaní podvodov v rôznych odvetviach a krajinách dokážeme premeniť kritické a zložité problémy na príležitosti, ktoré môžu zvýšiť odolnosť a dlhodobú konkurencieschopnosť spoločnosti.

Riadenie rizík podvodu

Každá organizácia bežne čelí mnohým rizikám páchania podvodov a neštandardného konania. Podobne ako bežne využívané plošné vyhodnotenie rizík, aj zhodnotenie rizík podvodu a neetického konania pomáha manažmentu porozumieť rizikám špecifickým pre ich organizáciu, identifikovať nedostatky alebo slabé miesta v kontrolných postupoch na riadenie týchto rizík a vypracovať praktický plán na využitie zdrojov a kontrolných mechanizmov s cieľom znížiť riziko.

Efektívne riadenie rizika podvodu vyžaduje viac než len zaistenie účinnosti systému vnútorných kontrolných mechanizmov. Vyžaduje taktiež podporu vrcholového manažmentu, rozpoznanie a vyhodnotenie rizík podvodov, jasne definované a realizované kroky smerujúce k zníženiu týchto rizík a priebežné posudzovanie účinnosti existujúcich preventívnych opatrení.

Ako vieme pomôcť

Forenzné oddelenie spoločnosti Deloitte vám pomôže aplikovať zásady prevencie výskytu podvodov.

Detekcia podvodov, ktoré sa vyskytnú (kontrolné mechanizmy určené na odhalenie podvodov a neštandardného konania), a reakcie na podvody, ktoré sú odhalené (kontrolné mechanizmy určené na podniknutie nápravných opatrení a nápravu škôd spôsobených podvodom alebo neštandardným konaním).

Riziko podvodného a neetického konania

Páchanie podvodov firmám spôsobuje každoročne významné finančné škody, ktoré môžu byť spojené aj s reputačným rizikom. Podvody sa vyskytujú v každej rozvinutej a vyspelej spoločnosti, nielen na Slovensku. Podľa rôznych prieskumov a analýz verejnej mienky považujú Slovenskú republiku takmer dve tretiny jej občanov za skorumpovanú.

Klientom asistujeme pri vytváraní systémov a prostredia, ktoré slúžia na odhaľovanie a odstraňovanie podvodného a korupčného konania. Svoje znalosti a skúsenosti môžeme ponúknuť aj vašej organizácii a pomôcť jej tak pri budovaní vlastného systému boja proti korupcii.

Neschopnosť odhaliť riziko podvodného a neetického konania a adekvátne reagovať na tieto hrozby môže organizácii spôsobiť významné finančné a reputačné škody. Naši klienti preto požadujú asistenciu v širokej škále záležitostí týkajúcich sa korupcie, okrem iného, pri:

 • zavádzaní programov prevencie a odhaľovania korupčného a podvodného konania, ktoré zahŕňajú:

        - previerku systémov a procesov,

        - identifikáciu a posúdenie rizika korupčného a podvodného konania,

        - preverenie a posúdenie existujúcich vnútorných predpisov, postupov a kontrolných mechanizmov týkajúcich sa korupčného a podvodného konania,

        - porovnanie existujúceho stavu s optimálnymi štandardmi v týchto oblastiach,

        - návrh a implementáciu vnútorných predpisov, postupov a kontrolných mechanizmov zodpovedajúcich optimálnym štandardom na účely obmedzenia korupčného a podvodného konania,

 • vyšetrovaní a previerkach korupčného a podvodného konania najrôznejšej povahy,
 • previerke dodržiavania regulačných požiadaviek, zisťovaní, či daná organizácia vyhovuje požiadavkám zákona, predpisom a smerniciam, a predkladaní odporúčaní v oblastiach, kde sa požiadavky nedodržiavajú,
 • zaisťovaní alebo preverovaní súladu s legislatívou, napr. protikorupčným zákonom o korupcii Spojeného kráľovstva (UK Bribery Act), zákonom o korupčných praktikách v zahraničí (FCPA) a pod.,
 • zhromažďovaní obchodných informácií a súvisiacich službách v oblasti preverovania integrity jednotlivcov a subjektov (Business Intelligence).

Ako vieme pomôcť

 • Zavádzanie a vyhodnocovanie programov compliance – Môžeme pomôcť s vypracovaním a upresnením programov v oblasti etiky a compliance, ktoré prispejú k ochrane proti riziku porušenia protikorupčnej legislatívy.
 • Forenzné preverenie údajného porušovania protikorupčnej legislatívy – Naši forenzní účtovní špecialisti účinne a efektívne analyzujú elektronickú a papierovú účtovnú evidenciu, elektronickú komunikáciu a ďalšie záznamy s cieľom preveriť potenciálne problematické oblasti a asistovať klientom a ich právnym poradcom pri vedení rozhovorov s príslušnými zamestnancami. Máme skúsenosti s konaním s regulátormi a štátnymi zástupcami pri vysvetľovaní svojich zistení a ich možných dôsledkov.
 • Forenzné due diligence pri kúpe a predaji spoločností – V prípade kúpy môžeme asistovať pri previerke obstarávaného subjektu s cieľom identifikovať potenciálne oblasti rizika korupcie. V prípade predaja môžeme pomôcť vyhnúť sa prípadným prekvapeniam tým, že preveríme existujúce interné smernice, postupy a kontrolné mechanizmy zamerané na dodržiavanie protikorupčných predpisov.
 • Zhromažďovanie obchodných informácií – Naši informační špecialisti dokážu získať informácie týkajúce sa histórie, predchádzajúcich obchodných praktík a povesti určitého subjektu. Uskutočňujeme rozsiahle online rešerše s použitím predplatených a internetových databáz aj diskrétne skúmanie relevantných zdrojov. Naši odborníci vyhľadávajú, analyzujú a poskytujú podstatné informácie, aby klientom pomohli prijímať informované rozhodnutia o osobách, s ktorými rokujú alebo obchodujú.

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Našim klientom pomáhame spĺňať ich regulačné povinnosti, napríklad prostredníctvom:

 • identifikácie relevantných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov,
 • navrhnutia/poskytnutia riešení požiadaviek regulačných orgánov,
 • merania efektívnosti existujúcich procesov a interných kontrol,
 • zlepšovania existujúcich procesov a nástrojov na plnenie nových aj existujúcich povinností.

Ponúkame komplexný prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa prania špinavých peňazí. Máme skúsenosti s forenzným vyšetrovaním a znalosti o odvetviach najviac postihnutých týmto typom podvodov. To všetko nám umožňuje účinne pomáhať klientom minimalizovať riziká a predchádzať nepriaznivým následkom.

Zavedenie najvhodnejších postupov odvetví na uplatňovanie zásady „Poznaj svojho klienta“

Účinné a prísne dodržiavané postupy s cieľom naplniť zásadu „Poznaj svojho klienta“ („Know Your Customer“, „KYC”) majú v dnešnom regulačnom prostredí zásadnú dôležitosť. Nedostatočné riadenie tejto kľúčovej oblasti boja proti praniu špinavých peňazí môže viesť k vážnym regulačným zásahom sprevádzaným možnou stratou dobrej povesti.

Spoločnostiam môžeme asistovať pri zlepšovaní kvality a úplnosti ich informácií v rámci dodržiavania zásady KYC a pri skvalitnení ich postupov.

Funguje váš systém monitoringu transakcií tak, ako má?

Bežným problémom, s ktorým sa dnes organizácie hlavne z finančného sektora stretávajú, je zvládanie veľkého objemu upozornení na rizikové transakcie (false positive alerts) zachytených ich systémami monitorovania transakcií. Organizácie si rýchlo uvedomujú, že niektoré systémy monitorovania transakcií predčasne dosahujú svoje limity alebo nefungujú podľa plánovaného zámeru. To v spojení s nekontrolovaným nárastom objemu generovaných upozornení predstavuje kapacitný problém pri ich následnom vyhodnocovaní.

Z našich praktických skúseností vyplýva, že mať zavedený systém produkujúci upozornenia, ktoré nie sú preverované, môže samotnú spoločnosť vystavovať väčšiemu regulatórnemu riziku, ako nemať žiadny systém.

 

Ďalšie služby