Forenzné technológie

Riešenia

Forenzné technológie

Predvídať. Odhaliť. Reagovať.

Pomáhame spoločnostiam predvídať a odhaľovať riziká podvodu. Preverujeme podozrenia na páchanie podvodu alebo neetického konania zamestnancami alebo tretími stranami. Skorá reakcia na nahlásené podvodné konanie môže znížiť finančné alebo aj reputačné škody. Zistite ako riešiť takéto situácie.

Pomáhame efektívne spracovať a zanalyzovať veľké množstvá dát

Pri vyšetrovaní podvodov, riešení sporov a compliance projektoch sa stále viac pracuje s informáciami, ktoré sa zhromažďujú, uchovávajú a spracovávajú na počítačoch.

Náš tím špecializujúci sa na forenzné technológie a dátove analýzy je preto súčasťou takmer každého firmou vedeného vyšetrovania podvodného konania.

 

Ako vieme pomôcť

I.    Forenzné dátové analýzy

Forenzná analýza dát je proces zhromažďovania, modelovania a transformácie dát s cieľom upozorniť na možné riziká, zistiť neštandardné alebo podvodné transakcie a nastaviť interné kontroly a procesy tak, aby sa výskyt podvodov minimalizoval.

Analytické spracovanie dát je vo všeobecnosti proces analyzovania dát z rôznych hľadísk a ich sumarizácia do podoby užitočných informácií, ktoré môžu prispieť k zefektívneniu procesov alebo zníženiu nákladov.

Softvér pre analytické spracovanie dát je jedným z forenzných nástrojov rozboru dát. Umožňuje používateľom analyzovať dáta z viacerých uhlov, kategorizovať ich a následne preveriť zistené podozrenia z nekalých praktík alebo slabé miesta v analyzovaných procesoch.

Dômyselní podvodníci sa často dobre vyznajú v bežných detekčných systémoch a neustále obmieňajú svoje scenáre tak, aby znížili pravdepodobnosť odhalenia. S využitím forenzných technológií dokážeme spracovať elektronické dáta s uplatnením analytických techník a identifikovať tak v rámci dát trendy, transakcie a vzťahy, ktoré môžu nasvedčovať výskytu podvodov alebo zneužitiu prostriedkov či právomocí.

Pri forenznom vyšetrovaní využívame pokročilé analytické nástroje a technické skúsenosti, ktoré vám pomôžu rýchlo a efektívne riešiť problémy. Používame sofistikované analytické prístupy, aby sme hlbšie a komplexnejšie pochopili riešený problém, prípadne ako sa mu dá predísť.  Proaktívne s vami budeme spolupracovať na odhaľovaní neefektívnych procesov a anomálií vo vašich systémoch, pričom sa zameriame na skúmanie nákladov a identifikáciu potenciálnych problémov skôr, ako vzniknú.

Pokročilá a prediktívna analytika

Pomôžeme vám preskúmať dôkazy a modelovať minulé aj pravdepodobné budúce udalosti.  Môžeme systematicky skúmať, získavať, načítavať, overovať a uchovávať štruktúrované (napr. transakčné) a neštruktúrované (napr. textové) elektronické údaje a využívať pravidlá a induktívne a vizuálne techniky na:

  • odhaľovanie dôkazov o podvodoch,
  • vypracovanie modelov, ktoré zachytávajú alebo opisujú historické udalosti.

Vizualizácia dát

Používateľom často prekáža nedostatočná prehľadnosť údajov, ako aj obmedzené možnosti práce s informáciami, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Snažíme sa preto  vizualizovať komplexné dátové štruktúry, vzťahy a trendy, a to aj v prípade neštruktúrovaných alebo abstraktných údajov.  Vizualizácia je teda jedným so spôsobov využitia veľkého objemu údajov a neštruktúrovaného obsahu, ktorý pomáha odpovedať na otázku: „Čo potrebujem vedieť?“

 
II.  Riešenia eDiscovery

Získanie údajov na vyšetrovanie

Chceli by ste analyzovať údaje z mobilných zariadení?  Zefektívniť previerku dokumentov? Naši forenzní experti majú zručnosti, technológie a podporu celosvetovej siete, ktoré vám pomôžu riadiť náklady či riziká.

Naši odborníci na kybernetickú kriminalitu a počítačové forenzné služby vám pomôžu získať, uchovať a hlavne využiť dostupné dáta.

Poskytujeme rôzne služby vrátane:

  • zhromažďovania údajov v rôznych formátoch a na rôznych médiách (vrátane tlačených), a to aj na medzinárodnej úrovni,
  • preverovania IT systémov s cieľom odhaliť informácie, ktoré možno obnoviť z pevných diskov a záložných pások, vrátane aktívnych, odstránených, skrytých, stratených alebo zašifrovaných súborov alebo fragmentov súborov.

Forenzné previerky dokumentov

Ponúkame organizáciám a ich právnym poradcom účinnú a včasnú pomoc pri previerke dokumentov a pri komplexných obchodných sporoch a vyšetrovaniach vrátane riešenia otázok týkajúcich sa relevantnosti, oprávnenosti, prípadne kategorizácie záležitostí v rámci obchodných sporov.

 

Ďalšie služby