Podpora pri riešení sporov

Riešenia

Podpora pri riešení sporov

Predvídať. Odhaliť. Reagovať.

Pomáhame spoločnostiam predvídať a odhaľovať riziká podvodu. Preverujeme podozrenia na páchanie podvodu alebo neetického konania zamestnancami alebo tretími stranami. Skorá reakcia na nahlásené podvodné konanie môže znížiť finančné alebo aj reputačné škody. Zistite ako riešiť takéto situácie.

Poskytujeme podporu pri rôznych aspektoch sporov a ich možných dopadoch

Súdne konania a zložité spory predstavujú čoraz väčšie riziko pre spoločnosti na celom svete.  Môžu narušiť podnikanie, poškodiť dobré meno, spôsobiť značné finančné škody a zvýšené náklady na ich nápravu.  Interní a externí právni poradcovia síce zohrávajú dôležitú úlohu, ale na dosiahnutie želaného výsledku môžu byť potrební aj ďalší odborníci.  Prehľad a skúsenosti našich forenzných expertov vám pomôžu lepšie riadiť riziko, vytvárať hodnotu a zvyšovať výkonnosť.

Podnikanie prináša situácie, v ktorých sa obchodní partneri môžu dostať do vzájomného sporu. Obe strany by sa vždy mali usilovať o vyriešenie takéhoto sporu zmierom a k obojstrannej spokojnosti. Pozadie a detailné informácie týkajúce sa prípadu však môžu byť mimoriadne zložité. Na základe vzájomnej dohody sa preto dotknuté strany často obracajú so žiadosťou o radu na špecializovaných nezávislých odborníkov. Medzi takýchto odborníkov patria aj pracovníci forenzného tímu spoločnosti Deloitte.

Naša medzinárodná sieť disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s poskytovaním znaleckých správ aj s pôsobením v roli rozhodcov. Naše firmy môžu pomôcť pri riešení sporov v jednotlivých jurisdikciách, či už na strane navrhovateľa alebo odporcu, alebo ako nezávislý arbiter.

Náš tím vám môže asistovať vo všetkých štádiách procesu riešenia sporov. Služby, ktoré poskytujeme, siahajú od zhromažďovania a analýzy podkladov na účely riadenia, prípravy stratégií riešenia sporov, pôsobenia v roli mediátorov, stanovenia výšky škôd až po poskytnutie expertného posúdenia v rámci súdneho či arbitrážneho konania.

Náš prístup spočíva v starostlivom posúdení kľúčovej oblasti požadovanej odbornosti a nájdení vhodného experta z radov našej spoločnosti, ktorý v závislosti od danej problematiky môže, ale nemusí byť špecializovaným členom forenzného tímu. Vo všetkých prípadoch zaistíme, aby naše znalecké správy prešli dôkladným overovacím postupom a kontrolným procesom.

 

Ako vieme pomôcť

Vďaka mnohým riešeným prípadom máme dlhoročné skúsenosti a poznatky z každej fázy súdneho konania alebo sporu, od prípravy a zisťovania informácií až po znalecké posudky. Globálne zdroje siete členských firiem Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) nám umožňujú využívať kolektívne vedomosti, skúsenosti a úsudok našich kolegov v členských firmách DTTL tak, aby sme mohli poskytovať podporu našim klientom kdekoľvek na svete.

Klientom poskytujeme širokú škálu služieb, ktoré, okrem iného, zahŕňajú:

  • Odporučenie vhodných vyšetrovacích úkonov v priebehu súdneho či arbitrážneho procesu
  • Pomoc pri stanovení vyjednávacej stratégie spoločne s určením výšky škôd, vrátane identifikácie najlepších príležitostí v riadení procesu sporu z hľadiska vecných zistení
  • Mediačné služby
  • Zber a analýza informácií a dát týkajúcich sa sporu
  • Príprava relevantných informácií pre súdne konanie
  • Pôsobenie v úlohe účtovných poradcov a znaleckých expertov v miestnych i medzinárodných sporoch
  • Znalecké určenie zmluvných nárokov v rámci urovnania sporov medzi zmluvnými stranami, vrátane vedenia pohovorov a výsluchov
  • Vyčíslenie ekonomických škôd a strát
  • Zhromažďovanie dostupných dát a dokumentácie či ďalších relevantných dôkazových materiálov
  • Detailné posúdenie dôkazov:

        -      prostredníctvom elektronických analýz trendov, rozdielov, chýb a vývoja dodaných dát

        -      manuálnym forenzným preverením podporných dokumentov a ich analýzou vopred stanoveným spôsobom

 

Naše hlavné služby

Hodnotenie rizika a nároku na odškodnenie: Pomáhame identifikovať a posudzovať potenciálne silné a slabé stránky, nárok na odškodnenie, ponuky na urovnanie sporu a analyzovať náklady a výnosy, a tak klientom asistovať pri vytváraní efektívnej stratégie v jednotlivých prípadoch.

Finančné analýzy a odškodnenie: Pomáhame pri analýzach trhu a konkurencie, overovaní správnej výšky nákladov, analýzach ušlého zisku, ekonomických štúdiách, štatistických analýzach a posudzovaní odvetvia, aby sme našim klientom pomohli vypracovať spoľahlivé modely odškodnenia špecifické pre jednotlivé prípady. Okrem toho môžeme taktiež asistovať pri kritickom zhodnotení pozície oponenta.

Expertné posúdenie („expert witness“): Naši profesionáli sú skúsení odborníci a často vystupujú pred súdom, ako aj na iných fórach riešenia sporov. Majú dlhoročné skúsenosti so svedectvami pred sudcami, porotami a rozhodcami v zložitých oblastiach podnikania, ekonomiky a financií. Okrem toho pomáhame klientom aj pri vyhľadávaní, koordinácii a príprave ďalších expertov.

Rozhodcovské konanie: Máme skúsenosti s asistovaním klientom a ich právnym poradcom pri odškodnení v prípade medzinárodných súdnych sporov a rozhodcovských konaní, vrátane vyčíslenia a dokazovania „straty“, analýzy alternatív a určenia spôsobov na nápravu. Niektorí naši seniorní partneri môžu taktiež pôsobiť ako neutrálne strany v rôznych typoch sporov a súkromných rozhodcovských konaniach.

Spory pri kúpe a predaji: Naše medzinárodné skúsenosti so spormi pri kúpe a predaji využívame pri analýze podkladov, riešení komplexných účtovných otázok a interpretácii zmluvných úprav všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP). Konzultujeme s kupujúcimi a predávajúcimi, vystupujeme ako nezávislý rozhodca alebo zabezpečujeme expertné posúdenie v prípade porušenia zmluvných dohôd alebo sťažností v súdnych záležitostiach.

Podpora pri súdnych sporoch v súvislosti s hospodárskou súťažou: Našim klientom a ich právnym poradcom asistujeme počas celého súdneho sporu, ktorý súvisí s hospodárskou súťažou. To zahŕňa identifikáciu, zhromažďovanie a analýzu relevantných dát, reagovanie na žiadosti o informácie v rámci súdnych sporov, použitie forenzných technológií na preskúmanie dát, vypracovanie analýz odškodnenia a predloženie expertného posúdenia. Pomáhame tiež získať a pochopiť skutočnosti týkajúce sa údajného narúšania hospodárskej súťaže.

Riadenie komplexných nárokov: V prípade spoločností, ktoré majú významné nároky alebo skupinu súvisiacich nárokov, ktoré by mohli narušiť bežné podnikanie, ponúkame podporu v krízovom manažmente, reagovaní na incidenty, projektovom riadení, účtovníctve, práve a spracúvaní údajov a jednotlivých nárokov. V rámci rôznych zložitých projektov týkajúcich sa riadenia nárokov sme analyzovali rozsah a platnosť nárokov, posudzovali možnosti nápravy, pripravovali sme starostlivo štruktúrovaný plán nápravy a zaoberali sme sa aj riešením súvisiacich reputačných a komerčných rizík, ako aj rizík súvisiacich s nedodržiavaním predpisov a požiadaviek regulátorov.

 

Ďalšie služby