Poznatky

Čo ako daniari vlastne robíme?

Čo ako daniari vlastne robíme?

Ako daniari pomáhame našim klientom pri riešení špecializovaných otázok formou poradenstva, alebo za nich preberáme časť záťaže formou outsourcingu. V daňovom poradenstve je každý daniar/každá daniarka expertom na oblasť, ktorej sa rozhodne venovať. Na začiatku je potrebné čo najlepšie preskúmať a pochopiť jednotlivé obchodné transakcie, ale aj podnikanie klienta ako také. Následne poskytujeme klientovi odpovede na prevádzkové aj strategické daňové otázky a zároveň hľadáme optimálne na mieru šité riešenia. V záujme zefektívnenia našej agendy sa čoraz viac sústreďujeme na vytváranie vlastných softvérových nástrojov.

Nakoľko sú daňové a účtovné zákony častokrát komplikované, klienti väčšinou prenechávajú všetky svoje starosti ohľadne daní alebo účtovníctva nám, expertom, ktorí si s nimi poradia, čo vytvára pre našich klientov väčší priestor na plnohodnotné sústredenie sa na svoj biznis. Našich klientov tak nezbavujeme iba starostí, ale taktiež aj zbytočných nákladov.

Sme si vedomí toho, že ak chce byť daňový poradca vo svojej profesii úspešný, musí sa neustále učiť. Časté legislatívne zmeny tak podnecujú neustály rozvoj a štúdium nových zákonov či usmernení. Značnú časť potrebného know-how poskytujú aj skúsenejší kolegovia a široká škála interných a externých školení. Znalosti našich nových kolegov (nielen daňové) sa tak rozširujú nie len na seminároch a školeniach, ale aj podieľaním sa na riešení rôznych prípadov z praxe.

Rôznorodosť obchodných transakcií a neustále meniace sa daňové predpisy tak zabezpečujú mimoriadne pestrú a kreatívnu prácu.

Poskytujeme svojim klientom taktiež poradenstvo v oblasti domácich a medzinárodných daní, ale aj v oblasti fúzií, akvizícií a transferového oceňovania, či čerpania dotácií a grantov z verejných zdrojov.

Naše hlavné služby:

 • Daňové poradenstvo pre domáce aj zahraničné spoločnosti a služby daňového plánovania
 • Služby týkajúce sa dane z príjmov právnických a fyzických osôb
 • Daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a clá
 • Transferové oceňovanie
 • Fúzie a akvizície
 • Daňové poradenstvo pre vyslaných pracovníkov
 • Služby spojene so zabezpečením povolení na pobyt a pracovných povolení pre cudzincov
 • Služby v oblasti zamestnaneckých výhod a sociálneho zabezpečenia
 • Spracovanie daňových priznaní a formulárov Intrastat
 • Poradenstvo v oblasti grantov a investičných stimulov
 • Právne poradenstvo
 • Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo
 • Príprava štatutárnych a manažérskych výkazov
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Dočasné požičiavanie pracovníkov
 • Daňová previerka due diligence
Bolo to užitočné?