O nás

Čo robíme na oddelení podnikového poradenstva a riadenia rizík?

Niečo na úvod o čom je vlastne toto oddelenie

Oddelenie ponúka komplexné portfólio služieb, ktoré plne pokrývajú potreby klientov v oblasti zvyšovania výkonnosti podnikov a verejných inštitúcií, riadenia ľudských zdrojov, optimalizácie a transformácie finančného riadenia, zavádzania technológií a informačných systémov. Našim klientom ponúkame aj poradenstvo v oblasti riadenia strategických obchodných a marketingových aktivít smerujúcich k zvyšovaniu podielu na trhu a rentability tržieb. Oddelenie ďalej ponúka služby v oblasti riadenia rizík, a to v oblasti finančných a komoditných rizík, ako aj v oblasti kontroly podnikových procesov, interného auditu, bezpečnosti IT, rizík súvisiacich s riadením projektov a forenzných rizík. Poskytuje klientom širokú paletu služieb, ktoré umožňujú lepšie vyhodnocovať, riadiť a kontrolovať neisté oblasti, a tak zvyšovať spoľahlivosť systémov a procesov celého podniku.

A čo robíme?

  • Pracujete predovšetkým na projektoch, ktoré vychádzajú z vašej špecializácie, a to samostatne alebo pod vedením senior konzultantov a projektových manažérov.
  • Zaškolenie prebieha formou tzv. on-the-job training.
  • Pracujete v kancelárii spoločnosti Deloitte a podľa potreby aj u klienta,
  • Vykonávate zber a analýzu dát, rešerše, podieľate sa na príprave ponúk a prezentácií pre klientov, v pokročilejších fázach zakresľujete procesy pomocou programu MS Visio a pod,
  • Príležitostne pracujete aj s databázami typu Access, Lotus Notes a pod,
  • Podieľate sa na tvorbe klientskych výstupov,
  • Máte možnosť získať komplexný pohľad na riadenie spoločnosti.
Bolo to užitočné?