Analýza

Globálny výhľad pre farmaceutický priemysel na rok 2020

Cena liečiv, výdavky na zdravotnú starostlivosť vs. nové technológie a využívanie dát

Spoločnosti z oblasti biofarmácie a medicínskych technológií budú musieť nájsť nové spôsoby tvorenia pridanej hodnoty a novú metriku na optimálne využívanie širokého spektra dát a informácií, ktoré im poskytujú moderné technológie, aby sa pripravili na budúcnosť a udržali si svoje postavenie v neustále sa vyvíjajúcom podnikateľskom prostredí.

Aké metriky budú kľúčové v oblasti spracovania dát? Ako zmenia prostredie farmaceutického priemyslu moderné technológie, medzi ktoré patrí rozšírená realita, internet vecí alebo strojové učenie? Pozrite si technologické trendy na rok 2020.

V súvislosti s rozvojom automatizácie roboty postupne preberajú niektoré rutinné úkony od zamestnancov, čím vznikajú nové modely podporujúce pracovníkov v rozvoji ich schopností a zručností. Farmaceutický priemysel ovplyvňuje umelá inteligencia a strojové učenie, v dôsledku čoho je vývoj nových liekov inovatívnejší, rýchlejší a lacnejší.

Štúdia Globálny výhľad pre farmaceutický priemysel na rok 2020, ktorú pripravila spoločnosť Deloitte, sa podrobne zaoberá faktormi, ktoré tieto zmeny spôsobujú, a prichádza s návrhmi, ako sa spoločnosti v oblasti biofarmácie a medicínskych technológií môžu pokúsiť nájsť skutočnú pridanú hodnotu pre seba aj zainteresované strany.

Globálny výhľad pre farmaceutický priemysel 2020

Globálne výzvy pre farmaceutický sektor v roku 2020

1. Vytvorenie pridanej hodnoty

Ak chcú vedúce firmy v odbore zostať aj naďalej úspešné, musia sa zamyslieť nad tým, ako transformovať pracovné pozície s ohľadom na optimálnu spoluprácu človeka a technológií tak, aby podporovali rozvoj schopností zamestnancov a rozširovali ich zručnosti. Novovznikajúce technológie, zmysluplná práca a flexibilné modely práce by mohli prilákať novú generáciu talentov, ktorá má potenciál vytvoriť novú pridanú hodnotu. Zamestnanci, pacienti a obchodní partneri zapojení do celého ekosystému by sa mali stotožniť s touto novou pridanou hodnotou.

Kľúčové zistenia:

 • V budúcnosti, ktorá sa bude vyznačovať interoperabilnými dátami a ich spracovaním v reálnom čase, budú najväčšiu návratnosť dosahovať tie spoločnosti, ktoré budú schopné využívať dáta tak, aby svojim zákazníkom ponúkli riešenia šité na mieru.
 • Zavádzanie nových technológií ako telemedicína, virtuálne klinické testy a umelá inteligencia by mohli zlepšiť prístup k lekárskemu výskumu a zvýšiť jeho rozmanitosť.
 • Veľké farmaceutické spoločnosti budú naďalej musieť investovať do akvizícií spoločností zaoberajúcich sa génovou terapiou, zatiaľ čo menšie spoločnosti by mohli získať vyšší podiel na trhu tým, že budú vyvíjať a predávať svoje výrobky samostatne.

2. Príležitosti a efektivita

Spoločnosti pôsobiace v oblasti medicínskych technológií majú príležitosť zvýšiť svoju efektivitu a zvládnuť nové výzvy pomocou riešení ako internet vecí, strojové učenie, aditívna výroba alebo rozšírená realita. V novom prístupe k vývoju moderných liečiv zohráva vedúcu úlohu nová kategória startupov AI.

Konkurenčný boj o talenty v oblasti umelej inteligencie bude tvrdý a biofarmaceutické spoločnosti by nemali dovoliť, aby ich znevýhodňovalo tradičné myslenie a staré zvyklosti. Nové technológie by tiež mohli pozitívne ovplyvniť zmeny vo všetkých fázach dodávateľského reťazca, čo by prinieslo výhody pre pacientov.

Kľúčové zistenia:

 • Dopyt po maloobjemových, personalizovaných liekoch vedie k zmene veľkoobjemovej hromadnej výroby v prospech výrobných závodov so širším spektrom produktov, ktoré vyžadujú dôsledné riadenie. 
 • Novými partnermi sa stávajú veľké technologické spoločnosti, ktoré ponúkajú výpočtový výkon, výrobnú analytiku a pokročilé systémy riadenia dodávateľského reťazca, čím zabezpečujú prevádzkovú flexibilitu a lepší proces rozhodovania. 
 • Cloudové technológie umožnia lídrom v odvetví spolupracovať s ostatnými biofarmaceutickými spoločnosťami, menšími biotechnologickými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami a akademickými inštitúciami na celom svete.

3. Položenie základov pre budúcnosť

Komercializácia génovej a bunkovej terapie prichádza v čase, keď dochádza k dôkladnejšiemu skúmaniu cien liekov zo strany regulátorov a verejnosti. V roku 2020 budú medzi hlavné oblasti záujmu pravdepodobne aj naďalej patriť cena liečiv, výdavky na zdravotnú starostlivosť a prístup na trh.

Špecializované platformy starostlivosti o pacientov a zdravotné aplikácie pre spotrebiteľov zhromažďujú v súčasnosti čoraz viac dát, stále však existujú nejasnosti, ktorý subjekt alebo jednotlivec je vlastníkom týchto dát. Dokážu spoločnosti splniť očakávania týkajúce sa zachovania súkromia a ochrany údajov pri takomto rozsiahlom prístupe k cenným údajom o pacientoch? V roku 2020 budú spoločnosti z oblasti medicínskych technológií aj naďalej čeliť konkurencii firiem z oblasti spotrebných technológií a nových modelov starostlivosti. Do pozornosti zainteresovaných strán vrátane investorov sa tiež čoraz viac dostávajú environmentálne a spoločenské aktivity farmaceutických firiem.

Kľúčové zistenia:

 • Cielenejšie zapojenie pacientov a využívanie behaviorálnych vied by mohlo viesť k lepším výsledkom a akceptácii zo strany pacientov. 
 • Spoločnosti špecializujúce sa na biofarmáciu a medicínske technológie by mohli využívať digitálne dodávateľské siete (DSN), ktoré umožňujú väčšiu viditeľnosť a sledovanosť produktov a kontrolu zásob v dodávateľskom reťazci. 
 • Vďaka správne nastavenej ochrane duševného vlastníctva by mali byť spoločnosti pôsobiace v oblasti medicínskych technológií pripravené preskúmať a zvážiť možnosti spolupráce s technologickými spoločnosťami a následne vyvinúť užívateľsky optimálnejšie zariadenia.

4. Pohľad do budúcnosti, trajektória predaja

Predpokladá sa, že v období rokov 2019 až 2024 bude mať celosvetový predaj liekov na predpis kladnú zloženú ročnú mieru rastu (CAGR) vo výške 6,9 %, pričom tržby by mali dosiahnuť 1,18 bilióna USD. Naďalej však existuje neistota v súvislosti s cenou liečiv na najväčšom svetovom trhu, v Spojených štátoch amerických. Medzi ďalšie výzvy patria riziká spojené s vypršaním platnosti patentovej ochrany, zvýšené výdavky na klinický vývoj v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, zníženie výroby antireumatík a nižšie investície do výskumu a vývoja v pomere k tržbám.

Do sektora medicínskych technológií vstupujú technologickí giganti a stávajú sa tak priamymi konkurentmi. Navyše, tlak na ceny, prísnejšie regulácie a zlá prevádzková efektivita v dôsledku postupujúcej konsolidácie odvetvia núti veľa spoločností v oblasti medicínskych technológií implementovať účinné stratégie znižovania nákladov, aby si udržali svoju konkurencieschopnosť.

Kľúčové zistenia:

 • Spoločnosti v oblasti medicínskych technológií, ktoré pôsobia na rozvíjajúcich sa trhoch, získavajú čoraz väčší podiel na zámorských trhoch a súčasne si upevňujú pozíciu na domácom trhu. 
 • Aj napriek rôznym výzvam sa očakáva, že farmaceutický sektor bude aj naďalej investovať do výskumu a vývoja, aby sa zvýšili príjmy z odvetvia biotechnológií. 
 • Spoločnosti v oblasti medicínskych technológií sa nemôžu pri zabezpečovaní ďalšieho rastu spoliehať len na existujúce obchodné modely. Mali by zvážiť nové obchodné modely a zároveň sa zamerať na zníženie nákladov.

Bolo to užitočné?