Novinky

Vyhliadky globálneho zdravotníctva v roku 2021

Zrýchlenie zmien v odvetví

Pandémia COVID-19 vyvoláva nesmierny tlak na pracovníkov, infraštruktúru a dodávateľský reťazec globálneho zdravotníctva a odhaľuje sociálne nerovnosti v oblasti zdravia a starostlivosti. COVID-19 zároveň urýchľuje zmenu v rámci celého ekosystému a núti systémy verejného a súkromného zdravotníctva, aby sa v krátkom čase prispôsobili a zavádzali inovácie.

Prehľad

Šírenie pandémie COVID-19 podnietilo alebo urýchlilo viaceré zásadné zmeny vrátane väčšej účasti spotrebiteľov na rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti, rýchleho zavádzania virtuálnych inovácií v oblasti zdravia a iných digitálnych inovácií, tlaku na interoperabilitu dát a využívanie dátovej analytiky, ako aj nevídanej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom na vývoji vakcín a liečebných postupov. Uprostred tejto dynamiky sú štáty, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, platcovia a ďalšie zainteresované subjekty na celom svete nútené rýchlo sa orientovať, prispôsobovať a inovovať. V tejto správe o vyhliadkach globálneho zdravotníctva v roku 2021 sa podrobne venujeme šiestim oblastiam, ktoré sú rozhodujúce z pohľadu zmien v zdravotníctve, a prezentujeme otázky a opatrenia, ktoré by mali zvážiť vedúci činitelia v zdravotníctve v nasledujúcom roku. To, ako budú zainteresované subjekty tieto záležitosti analyzovať, chápať a ako na ne zareagujú, bude rozhodovať o ich schopnosti nájsť cestu od obnovy k dosahovaniu rastu v „novom normále“ po skončení pandémie a napredovať na ceste do budúcnosti zdravia.

Kľúčové záležitosti globálneho zdravotníctva v roku 2021

Spotrebitelia a ich skúsenosť

Spotrebitelia určujú a urýchľujú tempo zmien v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ich potreby a ciele sú stimulom pre inováciu zdravotníckych produktov, služieb a nástrojov. Ich preferencie podnecujú vývoj bezproblémových digitálnych interakcií medzi lekárom a pacientom podľa potreby. Vďaka ich požiadavkám dochádza v rôznych krajinách a socioekonomických skupinách k prechodu na poskytovanie starostlivosti v závislosti od potrieb pacienta a ich očakávania vedú k tomu, že zainteresované subjekty v tomto odvetví pozdvihujú transakčné stretnutia s pacientom/spotrebiteľom na holistickú zdravotnú starostlivosť.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Každý z nás k svojmu zdraviu pristupuje inak. Zdravotné organizácie by si to mali uvedomiť a svoje služby prispôsobiť tak, aby bolo každé stretnutie povýšené na personalizovanú skúsenosť.
 • Nasadzovanie nových digitálnych nástrojov a služieb má potenciál zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov, zlepšiť dodržiavanie liečebného režimu a pomôcť spotrebiteľom sledovať a monitorovať ich zdravie.
 • Spotrebitelia prejavujú väčšiu ochotu poskytnúť svoje údaje, ale zdravotné organizácie by mali  tieto údaje využívať v prospech spotrebiteľov a zabezpečiť primeranú interoperabilitu medzi organizáciami, ktoré údaje vlastnia a uchovávajú.
 • Na zachovanie, či dokonca obnovenie dôvery spotrebiteľov by mali organizácie pri svojej činnosti preukázať spoľahlivosť, transparentnosť, ale predovšetkým zmysel pre empatiu.

Inovácia modelu starostlivosti

Zdravotné organizácie na celom svete vynakladajú veľké úsilie na riešenie dlhodobých problémov spojených s dostupnosťou, prístupom, kvalitou a efektívnosťou. Súčasné modely starostlivosti však môžu brzdiť ich úsilie prispôsobovať a rozvíjať sa do budúcnosti. Inovácia modelu starostlivosti môže pomôcť priniesť efektívnejšiu skúsenosť, ktorá zvýši spokojnosť pacientov aj lekárov pri súčasnom znížení nákladov.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Dlhodobý prístup k zdravotnej starostlivosti ako „liečeniu chorôb“ fyzického tela sa začína rozširovať na myseľ, dušu a telo spotrebiteľa. Pozornosť sa presúva zo zdravotnej starostlivosti na zdravie a duševnú pohodu a poskytovatelia by túto zmenu mali zohľadniť pri tvorbe svojej ponuky služieb a kanálov/miest poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Spotrebitelia budú viac než doposiaľ očakávať dostupnosť zdravotnej starostlivosti v čase, keď im to najviac vyhovuje a spôsobom, ktorý je pre nich najbezpečnejší. Patrí sem virtuálna starostlivosť, doručenie receptov domov, vzdialené monitorovanie, digitálna diagnostika a podpora pri rozhodovaní, ako aj samoobslužné aplikácie na vzdelávanie, zmenu správania a sociálnu podporu.
 • Organizácie musia prejaviť ochotu investovať do optimalizácie alebo výmeny infraštruktúry, technológií a personálnych procesov a zvážiť novovznikajúce finančné modely, napríklad zdravotnú starostlivosť založenú na hodnote (value-based care), zdravotné služby a kapitačné platby, ktoré dávajú do popredia potreby pacienta spolu s efektívnym riadením nákladov.

Digitálna transformácia interoperabilita dát

Digitálna transformácia môže jednotlivým zdravotným organizáciám a širšiemu zdravotníckemu ekosystému pomôcť zlepšiť spôsob fungovania, rozšíriť prístup k službám a priniesť efektívnejší kontakt medzi pacientom a lekárom. Vo svete sú čoraz dôležitejšie tri technológie – cloudové riešenia, umelá inteligencia (UI) a poskytovanie virtuálnej zdravotnej starostlivosti.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Zdravotné organizácie prechádzajú na zdravotnícke IT systémy založené na cloudových, dátových a analytických nástrojoch, ktoré umožňujú inteligentnú digitálnu zdravotnú starostlivosť v reálnom čase. Na formovanie presvedčenia a konania spotrebiteľov využívajú interoperabilitu dát a platformy so schopnosťou hlbokého učenia, „nepretržité“ biosenzory a behaviorálny výskum. Okrem toho využívajú virtuálnu starostlivosť, UI a iné technológie na personalizovanie medicíny, umožnenie intervencie v oblasti starostlivosti v reálnom čase a poskytovanie behaviorálneho „postrčenia“.
 • Hoci majú spotrebitelia záujem o virtuálne návštevy v budúcnosti, stále nie sú úplne spokojní so svojou interakciou s lekárom alebo špecialistom. Vzdelávanie zamestnancov v tom, ako budovať virtuálne medziľudské vzťahy, môže predstavovať hlavný krok na ceste k zlepšeniu spokojnosti spotrebiteľov s virtuálnou návštevou.
 • Najdôležitejším predpokladom je úplná interoperabilita dát, čo umožní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poisťovniam a iným zainteresovaným subjektom poskytovať programy určené pre pacientov a s tým súvisiace technológie. Ich správna implementácia môže výrazne zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, posilniť postavenie pacienta a zabezpečiť primeranú návratnosť investícií (ROI).

Socioekonomické zmeny

Čoraz väčší počet spotrebiteľov a komunít, ktorým sa nedostáva primeranej zdravotnej starostlivosti, vedie k nerovnostiam v oblasti zdravia. Ide o systematické rozdiely v prístupe k jednotlivých skupín k optimálnemu zdraviu, čo vedie k nespravodlivým a odstrániteľným rozdielom v dôsledkoch pre zdravie. Čo môžu zainteresované subjekty v zdravotníctve urobiť pre spravodlivejšiu zdravotnú starostlivosť? Dnešné socioekonomické, duševné a behaviorálne zdravotné krízy jasne ukázali, že aktéri v celom systéme zdravotnej starostlivosti musia zaviesť inovácie, ktoré lepšie uspokoja potreby v oblasti celkového zdravia ľudí na celom svete.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Nízkopríjmové rodiny a osoby inej ako bielej pleti sú zvyčajne menej zdravé ako iní obyvatelia a s väčšou pravdepodobnosťou trpia na viac než jedno chronické ochorenie. Táto skutočnosť má vplyv na očakávanú dĺžku života, kvalitu života a dokonca aj na príjmový potenciál. Skoršia intervencia a vytvorenie viacerých miest priamo uprostred komunít, ktoré umožnia lepší prístup k tradičnej zdravotnej starostlivosti, ako aj potraviny, vzdelávacie zdroje a prístup k iným agentúram poskytujúcim sociálne služby, môžu pomôcť zlepšiť zdravotné ukazovatele.
 • Štáty a organizácie na celom svete čelia obrovskej potrebe riešiť duševné a behaviorálne zdravotné problémy. Bohužiaľ, zainteresované subjekty čelia značným prekážkam pri riešení veľkého rozsahu krízy behaviorálneho zdravia.
 • Spojením sily disruptívnych technológií s ekosystémami na dosiahnutie zmeny a vytvorenie rámca opatrení a záväzkov môže dať jednotlivcom moc proaktívne riadiť vlastné zdravie a duševnú pohodu a rozvíjať zmysel pre komunitu a spolupatričnosť.

Spolupráca

Jedným z dôsledkov pandémie bude zrejme opätovné zameranie sa na spoluprácu v rámci ekosystému zdravia. Tradičné hranice sú narušené alebo dokonca zmizli, čím vznikli príležitosti na nový spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, nové obchodné modely a modely financovania a na efektívnejšiu spoluprácu zainteresovaných subjektov, čo vedie k novým kombináciám produktov a služieb zo strany súčasných a nových účastníkov na trhu.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Pandémia COVID-19 priniesla nevídanú spoluprácu medzi organizáciami, odvetviami, vzdelávacími inštitúciami a štátmi a nezvratne preukázala hodnotu vzájomnej spolupráce, ktorá umožňuje prinášať nové riešenia a lepšie výsledky.
 • Očakáva sa vznik zaujímavých partnerstiev medzi súčasnými aktérmi na trhu zdravotnej starostlivosti a technologickými gigantmi, do ktorých vnesie každá strana svoje špecifické silné stránky. Mnohé z nich sú založené na tvorbe hodnoty pomocou spájania a analyzovania súborov dát a ich transformácie na úkony, ktoré šetria náklady alebo zlepšujú kvalitu a spokojnosť používateľa.

Budúcnosť práce a talentov

Riešenie krátkodobých personálnych výziev, ktoré vyplývajú z pandémie COVID-19, najmä zabezpečenie ochrany a duševnej pohody pracovníkov v prvej línii pri súčasnom budovaní ich prispôsobivosti a odolnosti v budúcnosti, si bude vyžadovať riešenia zamerané na ľudí, ktoré sú založené na dátach a umožnia organizáciám rýchlo konať a plniť meniace sa potreby zamestnancov.

Kliknite na obrázok pre zobrazenie infografiky

Hlavné závery

 • Cloudové technológie, platformy pre prácu na diaľku, zdieľané služby a UI môžu organizáciám umožniť zachovať systém práce na diaľku zavedený počas pandémie aj do budúcna.
 • Dáta o interakcii a spolupráci jednotlivcov a tímov môžu organizáciám pomôcť pozrieť sa za horizont tradičnej organizačnej štruktúry a posilňovať a rozširovať siete a spoluprácu, rozvíjať nové nápady a pomáhať podporovať kultúru inklúzie a spolupatričnosti.

Bolo to užitočné?