Poznatky

Plán obnovy Next Generation EU

Európska komisia 27. mája 2020 predložila návrh veľkého plánu obnovy „Next Generation EU“ (EÚ pre ďalšie generácie), ktorý bude súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ s krytím vo výške 750 miliárd EUR.

Podľa aktuálnych informácií o rozdelení alokácie môže Slovensko získať až 8 miliárd EUR v nasledujúcich 4 rokoch, ktoré budú určené hlavne na zelenú
a digitálnu transformáciu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pokladá veľký plán obnovy za príležitosť, ktorá pomôže ekonomike členských krajín prekonať dôsledky krízy. Pre slovenské podniky môžu byť investície
do týchto oblastí naozaj veľkou príležitosťou, ako posunúť svoju technologickú
a environmentálnu úroveň o stupeň vyššie.

Finančné prostriedky získané z nástroja Next Generation EU budú investované do troch pilierov:

1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem

Nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti poskytne finančné prostriedky na investície a reformy najmä v súvislosti s digitalizáciu, ekologickou transformáciou a odolnosťou národných ekonomík, pričom ich prepojí
s prioritami EÚ. Finančné prostriedky posilnia aj súčasné programy politiky súdržnosti, Fond na spravodlivú transformáciu či Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.  

2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície

Podpora platobnej schopnosti pre podniky v najviac postihnutých odvetviach, regiónoch a krajinách bude zabezpečená prostredníctvom nového Nástroja
na podporu platobnej schopnosti. Finančné prostriedky podporia aj program InvestEU, ako aj jeho nový nástroj strategických investícií.

3. Ponaučenia z krízy

Najviac oslabená oblasť počas pandémie – zdravotníctvo, bude podporená finančnými prostriedkami na výskum v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej
a digitálnej transformácie prostredníctvom programu Horizont Európa
či programu EU4Health. Finančné prostriedky budú smerovať aj do posilnenia civilnej ochrany s cieľom lepšej reakcie v prípade budúcej krízy.

Nový balík finančných prostriedkov sa premietne najmä do oblasti zelenej
a digitálnej transformácie s cieľom modernizovať ekonomiky členských krajín, ako aj posilniť podniky dotknuté pandémiou COVID-19.

A. Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EÚ

 • Podpora projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (najmä veterná a solárna energia), naštartovanie ekologického vodíkového hospodárstva
 • Podpora renovácií budov a infraštruktúry
 • Ekologickejšia doprava a logistika
 • Posilnenie Fondu na spravodlivú transformáciu

B. Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku

 • Investície do väčšieho a lepšieho pripojenia (5G sieť)
 • Silnejšia priemyselná a technologická prítomnosť v strategických sektoroch (umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, superpočítače, cloud a iné)
 • Budovanie reálneho dátového hospodárstva
 • Zvýšená kybernetická odolnosť

C. Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých

 • Podpora pracovníkov a podnikov prostredníctvom európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti
 • Program v oblasti zručností pre Európu a akčný plán digitálneho vzdelávania
 • Spravodlivé minimálne mzdy a záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania
 • Boj proti daňovým únikom

Samotnému čerpaniu pomoci predchádza niekoľko krokov, ako je príprava schém, programov, výziev, rozdelenie kompetencií riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov a pod. Ich úspešné zvládnutie je podmienkou toho, aby sa podarilo ekonomiku naozaj transformovať a posilniť tak, aby bola odolnejšia proti budúcim možným krízam. 

Bolo to užitočné?