Novinky

Podniky môžu žiadať o podporu na výrobu obnoviteľného vodíka a dekarbonizáciu

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 30. mája 2024 v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu inštalácie zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE a na jeho uskladnenie s alokáciou 13 560 000 EUR bez DPH.

 

Základné podmienky oprávnenosti:

 • nové zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW,
 • nové zariadenia na výrobu výlučne obnoviteľného vodíka,
 • zariadenie na výrobu vodíka je priamo alebo cez transformátor pripojené do distribučnej alebo prenosovej sústavy,
 • na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia spĺňajúca pravidlá, na základe ktorých možno elektrinu započítať ako elektrinu z obnoviteľných zdrojov.


Informácie o intenzite a výške pomoci:

 • Maximálna intenzita pomoci pre projekt na základe súťažného ponukového konania je vo výške 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
 • Maximálna výška prostriedkov mechanizmu na projekt nesmie presiahnuť 4 000 000 EUR.
 
Zároveň dňa 31. mája 2024 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu s alokáciou 340 469 769 EUR bez DPH.

 

Medzi oprávnené aktivity patrí:

 1. inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese,
 2. opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov,
 3. energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie.

 

Základné podmienky oprávnenosti:

 • súlad s právnymi predpismi EÚ a národnými zákonmi platnými v oblasti životného prostredia,
 • súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky,
 • projekty realizované v rámci činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní s emisnými kvótami budú viesť k zníženiu ich emisií značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku,
 • fosílne palivá nebudú môcť byť podporené,
 • množstvo skleníkových plynov (v jednotkách ekv. CO2) emitovaných podnikmi podporenými zo schémy klesne v porovnaní s referenčným obdobím aspoň o 30 %,
 • realizácia opatrení sa musí týkať činností spadajúcich pod prílohu č. 1 zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.

 

Informácie o intenzite a výške pomoci:

 • Minimálna a maximálna výška poskytovaných prostriedkov mechanizmu na jeden projekt a na jedného žiadateľa nie je stanovená.


Neviete posúdiť, či by váš projekt mohol byť oprávnený? V takom prípade kontaktujte našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu. S prípravou projektu odporúčame začať čím skôr, keďže plánované výzvy budú otvorené len do 30. júla 2024.

Bolo to užitočné?