Novinky

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP predĺžená

Ministerstvo hospodárstva SR predĺžilo termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra (v minulosti OP Výskum a inovácie) do 30. apríla 2020, a to z dôvodu dostatočnej alokácie finančných zdrojov na predmetnú výzvu. Pri vysokej alokácii sa predpokladá, že žiadosti budú schválené v prípade splnenia formálnych a odborných kritérií.

Oprávnené sú projekty v oblasti synergických riešení, pokročilých inteligentných riešení a zariadení a systémov s inteligentnou podporou. V rámci jednotlivých kategórií sú oprávnené aktivity realizácie projektov, napríklad automatizácia výrobného procesu, robotizácia výrobného procesu, digitálne dvojča, exponenciálne technológie, 3D skenovanie, nové senzory, výrobné informačné systémy, veľké dáta (Big Data) a iné, a to prostredníctvom obstarania majetku. Intenzita pomoci závisí od miesta realizácie projektu žiadateľa, a to v rozpätí od 25 % do 35 % (pre veľké podniky). Navyše, nie je potrebné riadne verejné obstarávanie, iba jeho zjednodušená forma.

Bolo to užitočné?