Fondy EU | Deloitte Slovensko

Riešenia

Fondy EÚ

Podpora investícií na dekarbonizáciu priemyslu, obnoviteľné zdroje energie, na energetickú efektívnosť, udržateľnú dopravu, ako aj podpora výskumu, vývoja a inovácií.

Pomáhame spoločnostiam pri realizácii investičných projektov a hľadáme pre ne možnosti externého financovania. Tím našich odborníkov sa zameriava najmä na podporu v environmentálnej oblasti a v oblasti výskumu a vývoja.

Viete, aké sú možnosti financovania z fondov EÚ vo vyššie spomenutých oblastiach?

1. Európske štrukturálne a investičné fondy

 • Finančná alokácia pre celé programové obdobie (2021 – 2027) je 12,8 mld. EUR.
 • V rámci Operačného programu (Slovensko) budú podporené napríklad investície do informatizácie, digitalizácie, obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a iné.

2. Plán obnovy a odolnosti SR

 • Celková alokácia predstavuje pre Slovensko 6 575 mil. EUR.
 • Podporované sú investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE, do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE, zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav, do infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, ekologickej osobnej a nákladnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu či investície do výskumu a inovácií.

3. Modernizačný fond

 • Vytvorený EÚ pod schémou obchodovania s emisiami (EU ETS) s očakávaným rozpočtom pre Slovensko presahujúcim 2 mld. EUR.
 • Navrhnutý na podporu investícií do modernizácie energetických systémov, na zlepšenie energetickej účinnosti, obnoviteľných zdrojov a dekarbonizácie priemyslu.
Fondy EÚ (SK)

Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je administratívne, ako aj odborne pomerne náročný proces, do ktorého vstupuje niekoľko faktorov, ako napríklad výber dodávateľa, merateľné ukazovatele projektu, spolupráca väčšieho počtu subjektov a pod. V prvej fáze je preto potrebné zadefinovať projekt tak, aby v odbornom hodnotení dosiahol taký počet bodov, ktorý umožní jeho schválenie. Na druhej strane musí byť však projekt nastavený reálne, aby bolo možné v danom časovom horizonte zrealizovať a naplniť všetky jeho parametre.

Naši poradcovia sa preto zameriavajú nielen na administratívnu časť projektu, ale aj na hlbšiu analýzu celého projektu už pred začatím prác na žiadosti. Naša pomoc zahŕňa:

 • posúdenie oprávnenosti žiadateľa a aktivít projektu, návrh vhodných zdrojov financovania projektu,
 • podporu pri zadefinovaní konceptu projektu, návrhy na úpravu a doplnenie projektového zámeru,
 • usmernenie žiadateľa pri realizácii prípravných prác, ako sú príprava projektovej dokumentácie, získavanie povolení, odborných posudkov a auditov,
 • podporu pri finančnom plánovaní,
 • prípravu analýz, identifikáciu rizík a poradenstvo v oblasti zmierňovania rizík ako základ pre manažérske rozhodovanie,
 • časové plánovanie investičného zámeru – príprava detailného plánu jednotlivých krokov,
 • posúdenie oprávnenosti jednotlivých výdavkov,
 • posúdenie potrebných verejných obstarávaní, metód výberu dodávateľov,
 • posúdenie predpokladaného naplnenia merateľných ukazovateľov,
 • vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy),
 • asistenciu pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci,
 • vypracovanie dokumentácie po schválení nenávratného finančného príspevku,
 • implementáciu a kontrolu súladu realizovaných projektov s podmienkami pomoci.
EU funds (EN)

Spojte sa s nami

Milan Šustek

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažér na daňovom oddelení s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov ... Viac