Fondy EU | Deloitte Slovensko

Riešenia

Fondy EÚ

Európska zelená dohoda, zvyšovanie energetickej efektívnosti, aktivity na podporu znižovania emisií CO2 a inovácie

V programovom období 2014 – 2020 sme pomáhali mnohým našim klientom nájsť možnosti financovania najmä v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie.

Zároveň sa venujeme príprave na čerpanie prostriedkov EÚ pre programové obdobie 2021 – 2027 v rámci Operačného programu Slovensko, ktoré bude ešte viac zamerané na environmentálnu oblasť, energetickú efektívnosť a podporu výskumu a vývoja. Rovnako podporujeme našich klientov v príprave na čerpanie z mnohých ďalších dostupných zdrojov financovania, ako sú najmä Modernizačný fond, Inovačný fond, Nástroj na prepájanie Európy (CEF), LIFE, ako aj pri využití iných rámcov podpory – napr. dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI). 

Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je administratívne, ako aj odborne pomerne náročný proces, do ktorého vstupuje niekoľko faktorov, ako napríklad verejné obstarávania, merateľné ukazovatele projektu, spolupráca väčšieho počtu subjektov a pod. V prvej fáze je preto potrebné zadefinovať projekt tak, aby v odbornom hodnotení dosiahol taký počet bodov, ktorý umožní jeho schválenie. Na druhej strane však projekt musí byť nastavený reálne, aby bolo možné v danom časovom horizonte zrealizovať a naplniť všetky jeho parametre.

Fondy EÚ (SK)

Naši poradcovia sa preto zameriavajú nielen na administratívnu časť projektu, ale aj na hlbšiu analýzu celého projektu už pred začatím prác na žiadosti. Naša pomoc zahŕňa:

posúdenie oprávnenosti žiadateľa a aktivít projektu, návrh vhodných zdrojov financovania projektu,

podporu pri zadefinovaní konceptu projektu, návrhy na úpravu a doplnenie projektového zámeru,

usmernenie žiadateľa pri realizácii prípravných prác, ako sú príprava projektovej dokumentácie, získavanie povolení, odborných posudkov a auditov,

  • podporu pri finančnom plánovaní,
  • prípravu analýz, identifikáciu rizík a poradenstvo v oblasti zmierňovania rizík ako základ pre manažérske rozhodovanie,
  • časové plánovanie investičného zámeru – príprava detailného plánu jednotlivých krokov,
  • posúdenie oprávnenosti jednotlivých výdavkov,
  • posúdenie potrebných verejných obstarávaní, metód výberu dodávateľov,
  • posúdenie predpokladaného naplnenia merateľných ukazovateľov,
  • vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy),
  • asistenciu pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci,
  • vypracovanie dokumentácie po schválení nenávratného finančného príspevku,
  • implementáciu a kontrolu súladu realizovaných projektov s podmienkami pomoci.
EU funds (EN)

Tématické ciele politiky súdržnosti EÚ

Namiesto 11 „tematických cieľov“ v období 2014 – 2020 sa zdroje v rámci novej politiky súdržnosti zamerajú na 5 cieľov, v ktorých má EÚ najlepšie predpoklady dosahovať pozitívne výsledky.

V programovom období 2014 – 2020 bolo zo zdrojov EÚ pre Slovensko alokovaných viac ako 15,3 mld. EUR. V programovom období 2021 – 2027 sa predpokladá pre Slovensko alokácia vo výške 13,5 mld. EUR.

Spojte sa s nami

Milan Šustek

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondo... Viac