Fondy EU | Deloitte Slovensko

Riešenia

Fondy EÚ

V programovacom období 2014-2020 pomáhame našim klientom nájsť možnosti financovania najmä v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie.

Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je nielen administratívne ale aj odborne pomerne náročný proces, do ktorého vstupuje niekoľko faktorov, ako je napríklad verejné obstarávania, merateľné ukazovatele projektu, spolupráca väčšieho počtu subjektov a podobne. Preto je v prvej fáze potrebné zadefinovať projekt tak, aby bol v odbornom hodnotení ohodnotený takým počtom bodov, ktoré umožnia jeho schválenie, ale na druhej strane projekt musí byť nastavený reálne, aby bol v danom časovom horizonte bolo možné zrealizovať a naplniť všetky jeho parametre.

Naši poradcovia sa preto zameriavajú nielen na administratívnu časť projektu, ale aj na hlbšiu analýzu celého projektu pred začatím prác na žiadosti. Naša asistencia zahŕňa:

  • Posúdenie oprávnenosti žiadateľa, aktivít projektu,
  • Posúdenie predpokladaného naplnenia merateľných ukazovateľov,
  • Posúdenie oprávnenosti jednotlivých výdavkov,
  • Posúdenie potrebných verejných obstarávaní,
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy) 
  • Asistencia pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie reportingových správ po schválení nenávratného finančného príspevku.

Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

Partner | Daňové poradenstvo

Martin Rybár má dlhoročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. So svojimi roz... Viac

Milan Šustek

Milan Šustek

Manažér | Daňové poradenstvo

Milan Šustek je manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov EU. T... Viac