Fondy EU | Deloitte Slovensko

Riešenia

Fondy EÚ

Znižovanie energetickej náročnosti, zelená Európa, znižovanie emisií CO2 a spolupráca subjektov v oblasti výskumu a vývoja na európskej úrovni

V programovom období 2014 – 2020 pomáhame našim klientom nájsť možnosti financovania najmä v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a inovácie.

Zároveň sa venujeme príprave na budúce programové obdobie 2021 – 2027, ktoré bude ešte viac zamerané na environmentálnu oblasť, energetickú efektívnosť a podporu výskumu a vývoja.

Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je administratívne, ako aj odborne pomerne náročný proces, do ktorého vstupuje niekoľko faktorov, ako napríklad verejné obstarávania, merateľné ukazovatele projektu, spolupráca väčšieho počtu subjektov a pod. Preto je v prvej fáze potrebné zadefinovať projekt tak, aby v odbornom hodnotení dosiahol taký počet bodov, ktoré umožnia jeho schválenie. Na druhej strane však projekt musí byť nastavený reálne, aby bolo možné v danom časovom horizonte zrealizovať a naplniť všetky jeho parametre.

Naši poradcovia sa preto zameriavajú nielen na administratívnu časť projektu, ale aj na hlbšiu analýzu celého projektu už pred začatím prác na žiadosti. Naša pomoc zahŕňa:

  • Posúdenie oprávnenosti žiadateľa aktivít projektu
  • Posúdenie predpokladaného naplnenia merateľných ukazovateľov
  • Posúdenie oprávnenosti jednotlivých výdavkov
  • Posúdenie potrebných verejných obstarávaní
  • Vypracovanie komplexnej dokumentácie (žiadosť o nenávratný finančný príspevok a súvisiace prílohy)
  • Asistenciu pri uzatváraní zmlúv s konkrétnymi poskytovateľmi pomoci
  • Vypracovanie dokumentácie po schválení nenávratného finančného príspevku
  • Kontrola súladu realizovaných projektov s podmienkami pomoci

Tématické ciele politiky súdržnosti EÚ

Namiesto 11 „tematických cieľov“ v období 2014 – 2020 sa zdroje v rámci novej politiky súdržnosti zamerajú na 5 cieľov, v ktorých má EÚ najlepšie predpoklady dosahovať pozitívne výsledky.

V programovom období 2014 – 2020 bolo zo zdrojov EÚ pre Slovensko alokovaných viac ako 15,3 mld. EUR. V programovom období 2021 – 2027 sa predpokladá pre Slovensko alokácia vo výške 13,5 mld. EUR.

Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu p... Viac

Milan Šustek

Milan Šustek

Senior manažér | Daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažérom na daňovom oddelení s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondo... Viac