Riešenia

Corporate governance a zodpovednosť manažmentu

V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodržiavanie pravidiel správy a riadenia spoločností upravujúcich nielen fungovanie a kompetencie orgánov spoločností, ale aj vzťah k veriteľom, akcionárom, audítorom a celý rad iných záležitostí. Dokážeme nastaviť efektívny systém pravidiel správy a riadenia spoločností a informačných povinností v súlade s najnovšími európskymi trendmi. Našim klientom pomáhame zvyšovať transparentnosť a dôveru zo strany klientov, akcionárov, verejnosti a štátu prostredníctvom dodržiavania najvyšších štandardov a plnenia všetkých povinností voči príslušným úradom.

V otázkach zodpovednosti manažmentu kladieme dôraz na súlad s platnou legislatívou a na minimalizáciu všetkých potenciálnych rizík pre jednotlivcov a v konečnom dôsledku aj pre spoločnosť. Túto tému tiež prezentujeme na konferenciách a verejnosti.

Názov súvisiacich tém