Vyhliadky

Meranie uhlíkovej stopy a stratégie dekarbonizácie

Jedným z kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločností je ich uhlíková stopa. Zodpovedné spoločnosti by sa mali snažiť o jej zníženie, aby prispeli k boju proti zvyšovaniu priemernej globálnej teploty. Deloitte preto pomáha spoločnostiam s výpočtom a vykazovaním ich uhlíkovej stopy, ako aj s nastavením efektívnej stratégie dekarbonizácie, aby dosiahli všetky svoje ciele v oblasti udržateľnosti v súlade so štandardom ESRS o zmene klímy, iniciatívou SBTi a ďalšími relevantnými metodikami. Takmer všetky krajiny sveta podpísali Dohovor OSN o zmene klímy (Parížsku dohodu), ktorý nadväzuje na Kjótsky protokol. Cieľom signatárov dohovoru je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 na polovicu a do roku 2050 dosiahnuť cieľ emisnej neutrálnosti. Tento ambiciózny, ale nevyhnutný cieľ môžeme dosiahnuť spoločne, ak sa všetky sektory zapoja do znižovania svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie, keďže aj podniky a verejný sektor prispievajú k zmene klímy. Ak majú klienti konkrétnu stratégiu dekarbonizácie, zvyšujú svoju pripravenosť na plnenie regulačných požiadaviek, zlepšujú dobré meno značky a zvyšujú svoju celkovú konkurenčnú výhodu. 

Deloitte sprevádza klientov na ceste k dekarbonizácii podľa ich potrieb. 

Náš prístup

Deloitte môže pomôcť s každou fázou cesty k dekarbonizácii samostatne, v závislosti od potrieb klienta a jeho aktuálnej situácie.

image

Workshop Cesta k dekarbonizácii/CARBON LAB

Na workshope Cesta k dekarbonizácii (CARBON LAB) vám odborníci Deloitte, ktorí sa špecializujú na stratégie dekarbonizácie, v rámci individuálneho poradenstva pomôžu s plánom na riešenie komplexných výziev vašej spoločnosti, ako napríklad:

Výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti alebo produktu 

Diagnostika súčasného stavu

Klientom pomáhame nájsť vhodnú metódu a rozsah podnikového vykazovania a navrhnúť optimálny rozsah zhromažďovania údajov na výpočet emisií rozsahu 1, 2 a 3.

Výpočet uhlíkovej stopy

Vypočítame uhlíkovú stopu spoločnosti alebo produktu a identifikujeme nedostatky v zhromažďovaní dát, ktoré je potrebné odstrániť s ohľadom na výpočty uhlíkovej stopy v nasledujúcich rokoch.

Vykazovanie emisií

Vypracujeme komplexnú správu o uhlíkovej stope v kontexte spoločnosti. Správa o emisiách skleníkových plynov je vhodným podkladom na vykazovanie informácií podľa ESRD a SBTi.

Stratégia dekarbonizácie

Diagnostika súčasného stavu

Vykonáme analýzu východiskového stavu na základe interného výpočtu uhlíkovej stopy, resp. nadviažeme na náš predošlý výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti.

Hľadanie príležitostí na zníženie uhlíkovej stopy

Analyzujeme a navrhujeme potenciálne cesty k dekarbonizácii pomocou modelovania vplyvu. Navrhujeme scenáre a postup na zníženie uhlíkovej stopy hlavných zdrojov emisií. Stratégia je založená na znižovaní uhlíkovej stopy, investíciách a návratnosti.

Záväzok podľa iniciatívy vedecky podložených cieľov (SBTi)

Stanovujeme ciele podľa iniciatívy SBTi a postupujeme podľa plánu implementácie.

Bolo to užitočné?