Poznatky

Deloitte rozhodne víta oznámenie nadácie IFRS Foundation o založení Medzinárodnej rady pre štandardy udržateľnosti

Deloitte rozhodne víta oznámenie nadácie IFRS Foundation o založení novej Medzinárodnej rady pre štandardy udržateľnosti (ISSB). Deloitte takisto víta záväzok Rady pre štandardy zverejňovania informácií o klíme (CDSB) a nadácie Value Reporting Foundation (VRF, ktorá zahŕňa Rámec integrovaného výkazníctva a Radu pre účtovné štandardy udržateľnosti (SASB)) zlúčiť sa s novou radou, ako aj publikáciu pilotných klimatických a všeobecných požiadaviek na zverejňovanie zo strany Pracovnej skupiny pre technickú pripravenosť nadácie IFRS Foundation (TRWG).

Ide o významný krok v reakcii na naliehavú potrebu investorov a iných zainteresovaných strán pochopiť, ako riziká a príležitosti týkajúce sa klímy a udržateľnosti, ktorým čelia podniky, ovplyvňujú hodnotu podniku a jeho finančné výsledky.

Globálne štandardy udržateľnosti umožnia konzistentné a porovnateľné vykazovanie zo strany spoločností v rôznych jurisdikciách, čo pri globálnom prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo pomôže smerovať kapitál do dlhodobého a odolného podnikania.

Globálne štandardy ISSB sú kľúčovou súčasťou systémovej zmeny, ktorá bude nevyhnutná pri vytvorení globálneho zdroja informácií o udržateľnosti, ktoré riešia potreby globálnych kapitálových trhov. V záujme účinnosti štandardov je potrebné, aby sa zakomponovali do regulačných predpisov po celom svete, spolu so súvisiacou vymožiteľnosťou, sledovaním, riadením a kontrolou, uistením a vzdelávaním. Globálne prijatie štandardov ISSB je potrebné na dosiahnutie ozajstnej harmonizácie s cieľom nahradiť neprehľadnú zmes dobrovoľných štandardov a rámcov.

Oznámenie záväzku rady CDSB a nadácie VRF zlúčiť sa do novej rady vysiela na trh jasný signál, že z rady ISSB sa stáva globálny tvorca štandardov v oblasti udržateľnosti. Zníži to mieru fragmentácie a nejasnosti pri tvorení štandardov v oblasti udržateľnosti. Zámer používať technické štandardy a rámce rady CDSB a nadácie VRF spolu so štandardmi Pracovnej skupiny pre finančné informácie súvisiace so zmenou klímy (TCFD) a ukazovateľmi spoločensky zodpovedného kapitalizmu Medzinárodnej hospodárskej rady Svetového ekonomického fóra zabezpečí pre radu ISSB výhodnú štartovaciu pozíciu.

Už teraz sa dosiahol významný pokrok. Pilotné klimatické a všeobecné požiadavky na zverejňovanie, ktoré zverejnila Pracovná skupina pre technickú pripravenosť (TRWG), predstavujú významný pokrok a nadväzujú na prácu tzv. skupiny piatich. Pracovná skupina TRWG sa skladá z odborníkov nadácie VRF, skupiny TCFD, rady CDSB, Svetového ekonomického fóra a Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Deloitte s potešením prispel k úsiliu skupiny TRWG v rámci podpory Svetového ekonomického fóra.

Prioritizácia klimatických štandardov odráža nevyhnutnosť konzistentných a porovnateľných informácií pre kapitálové trhy, ktoré podporujú prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Skupina TCDF zaznamenala výrazné úspechy pri riešení nedostatku informácií a jej odporúčania sa stali základom rozvoja pilotných klimatických štandardov. Tieto pilotné štandardy sú založené na štyroch pilieroch skupiny TCFD – správa a riadenie, stratégia, riadenie rizík a ukazovatele a ciele, a odrážajú jej základné odporúčania. Mnohé spoločnosti už teraz vykazujú informácie v súlade s odporúčaniami TCFD, čo im pomáha rozvíjať zdroje a zručnosti a získavať skúsenosti ešte pred prijatím nových klimatických štandardov.

Správcovia nadácie IFRS Foundation od začiatku zdôrazňovali, že nová rada ISSB bude riešiť širokú škálu tém v oblasti udržateľnosti, ktoré sú kľúčové pre podnikanie. Vítame pilotné všeobecné požiadavky na zverejňovanie, ktoré vnesú viac konzistentnosti do spôsobu, akým spoločnosti vykazujú informácie týkajúce sa udržateľnosti, ktoré sú pre ne dôležité. Postupom času z pribúdajúcich tematických a odvetvovo špecifických štandardov vyplynú konkrétnejšie požiadavky. Štandardy zamerané na kapitálové trhy tvoria základ komplexného systému podnikového výkazníctva. Budú však potrebné ďalšie prvky, ktoré budú riešiť priority verejnej politiky a ďalšie výkazníctvo pre zainteresované strany v súvislosti so širším vplyvom spoločností. Vytvorenie nového Poradného výboru pre udržateľnosť, ktorého členmi budú Medzinárodný menový fond (MMF), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Organizácia Spojených národov (OSN) a Svetová banka, a mechanizmu formálneho vzťahu pri tvorbe štandardov medzi radou ISSB a zástupcami jednotlivých jurisdikcií zlepšia konzistentnosť systému podnikového výkazníctva.

Deloitte je aj naďalej odhodlaný plniť ciele globálnych štandardov v oblasti udržateľnosti a naďalej bude podporovať novú radu ISSB a zainteresované strany na celom svete.


Celé oznámenie nadácie IFRS si môžete prečítať tu.

 

Dátum: 21. 02. 2021

Bolo to užitočné?