Vyhliadky

Dvojitá významnosť

Posudzovanie významnosti je široký pojem, ktorého súčasťou je identifikácia najdôležitejších environmentálnych a sociálnych vplyvov a vplyvov správy a riadenia organizácie (ESG). Predpokladom správneho nastavenia a plnenia stratégie, ako aj vykazovania informácií v oblasti ESG je poznanie, ktoré vplyvy v tejto oblasti sú pre vašu spoločnosť najdôležitejšie.

V roku 2021 zverejnila organizácia Global Reporting Initiative (GRI) nový súbor štandardov vykazovania informácií, tzv. Univerzálne štandardy 2021, ktoré sa zameriavajú výlučne na vykazovanie vplyvov pre viaceré zainteresované strany a ktoré budú účinné pre informácie zverejnené 1. januára 2023 alebo neskôr.

V súlade s novou smernicou EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov sa očakáva, že všetky organizácie, ktoré spĺňajú kritériá uplatňovania, zahrnú do svojej výročnej správy nielen hľadisko významnosti vplyvu (pohľad zvnútra von), ale aj hľadisko finančnej významnosti (pohľad zvonka dnu).

Najnovšie európske štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS) sú navrhnuté tak, aby hľadisko významnosti vplyvu bolo medzi GRI a ESRS vzájomne prepojené.

Významnosť vplyvu

image

Dvojitá významnosť

image

Prístup Deloitte k posúdeniu dvojitej významnosti

Hoci sa štandardy GRI a ESRS líšia z hľadiska požiadaviek na vykazovanie, v mnohom sa významne prekrývajú. Deloitte využíva odborný rámcový prístup vychádzajúci z oboch typov štandardov. 

Zapojenie zainteresovaných strán

  • Na začiatku je kľúčové pochopiť záujmy príslušných zainteresovaných strán a zapojiť tieto zainteresované strany. Navrhovaný prístup: identifikácia interných a externých zainteresovaných strán vašej spoločnosti,
  • uprednostnenie kľúčových zainteresovaných strán a ich zapojenie do posúdenia významnosti a procesov náležitej starostlivosti,
  • zistenie a vyhodnotenie ich záujmov a ich zosúladenie so stratégiou a cieľmi vašej spoločnosti.

Zabezpečili sme, aby sa tento prístup prispôsobil vašim obchodným potrebám, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Bolo to užitočné?