Vyhliadky

Zásady v oblasti ESG

Zásady ESG sú súborom princípov a usmernení, ktoré spoločnosti, organizácie a investori prijímajú, aby do svojich rozhodovacích postupov, činností a procesov riadenia rizík začlenili environmentálne a sociálne faktory a faktory správy a riadenia (ESG). Cieľom týchto zásad je presadzovať udržateľné a zodpovedné podnikateľské činnosti, ako aj zohľadňovať širšie spoločenské a environmentálne vplyvy, nielen finančnú návratnosť.

Spoločnosti a organizácie zavádzajú zásady ESG, aby zosúladili svoje hodnoty s podnikateľskými stratégiami, zmiernili riziká, zlepšili svoje dobré meno a prilákali etických investorov a zákazníkov. Tieto zásady často zverejňujú v správach o udržateľnosti, výročných správach a na svojich webových stránkach, čo umožňuje zainteresovaným stranám posúdiť ich záväzok v oblasti ESG.

Investori zasa využívajú zásady ESG na hodnotenie potenciálnych investícií a posudzovanie dlhodobej udržateľnosti a etických postupov spoločností. Mnohé investičné spoločnosti a fondy používajú hodnotenia a ratingy ESG na identifikáciu spoločností, ktoré spĺňajú ich kritériá v oblasti ESG.

Rozsah a prísnosť zásad ESG sa môže v rôznych podnikateľských odvetviach a organizáciách výrazne líšiť a časom sa môžu meniť s ohľadom na nové environmentálne a sociálne výzvy.

Náš prístup

Bolo to užitočné?