Vyhliadky

Stratégia v oblasti ESG

Zainteresované strany vrátane zákazníkov, finančných inštitúcií a regulačných orgánov vyzývajú podniky, aby prešli na udržateľné podnikanie, a to prostredníctvom činov, nie prázdnych slov. Skutočná udržateľná transformácia si vyžaduje strategický prístup k určeniu správnej kombinácie cieľov, opatrení a systémov správy a riadenia, ktorá privedie spoločnosti a organizácie do veku emisnej neutrálnosti a pomôže im účinnejšie posúdiť ich riziká v oblasti ESG. Aby boli stratégie v oblasti udržateľnosti a ESG účinné a prinášali hodnotu, musia byť komplexné, inkluzívne voči zainteresovaným stranám, podložené údajmi a založené na merateľných cieľoch.

Plány dekarbonizácie sú kľúčovou súčasťou moderných stratégií udržateľnosti. Vedecky podložené ciele musia vašu organizáciu nasmerovať na cestu k emisnej neutrálnosti, čím prispeje k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody. Náš odkaz pre klientov je jednoduchý: dodržiavať predpisy nestačí. Budúci lídri na trhu budú môcť využiť svoju stratégiu udržateľnosti na posilnenie inovácií a zlepšenie dlhodobej konkurencieschopnosti a odolnosti svojho podniku voči kapitálovým trhom, na zvýšenie svojho podielu na trhu a získanie najlepších talentov.

Deloitte vyvíja komplexné integrované stratégie v oblasti ESG na podnikovej úrovni a zameriava sa na riadenie cielených projektov environmentálnej a sociálnej transformácie pre obchodné jednotky a funkcie. Pomôžeme vám vyvinúť inovatívne riešenia na prekonanie výziev v oblasti udržateľnosti a zároveň zabezpečiť a udržať vedúcu pozíciu v odvetví ako rastúci a úspešný podnik. Navrhujeme holistické stratégie v oblasti ESG, ktoré podporujú dodržiavanie predpisov a vytváranie hodnoty. Okrem toho sme odborníkmi na prípravu dekarbonizačných stratégií s vedecky podloženými cieľmi a projektmi, ktoré vás v súlade s Parížskou dohodou privedú k emisnej neutrálnosti.

Náš prístup

Bolo to užitočné?