Vyhliadky

Taxonómia EÚ: cesta k zosúladeniu

Ciele taxonómie EÚ

  • Nasmerovanie súkromného kapitálu do udržateľných činností na podporu prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo
  • Predchádzanie greenwashingu (environmentálne klamlivej reklame)
  • Podpora transparentnosti – zahrnutie do vykazovania informácií o udržateľnosti

Taxonómia EÚ je prvým globálnym systémom klasifikácie udržateľných hospodárskych činností z environmentálneho hľadiska.

Environmentálne ciele

image

Súlad s taxonómiou EÚ

Hospodárska činnosť je v súlade s taxonómiou EÚ (environmentálne udržateľná), ak:

  • významne prispieva k dosiahnutiu jedného alebo viacerých environmentálnych cieľov (významný príspevok),
  • výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov (princíp DNSH),
  • vykonáva sa v súlade s minimálnymi zárukami stanovenými v článku 18 (Minimálne záruky) – sociálne štandardy, ľudské práva atď.,
  • je v súlade s technickými kritériami preskúmania.

Oprávnenosť

Hospodárska činnosť, ktorá je opísaná v delegovaných nariadeniach Komisie a má stanovené technické kritériá preskúmania.

 

Náš prístup k poradenstvu

Bolo to užitočné?