Vyhliadky

Správa a riadenie

Správa a riadenie v rámci ESG zahŕňa posudzovanie kvality a efektívnosti vedenia, zásad a postupov spoločnosti pri zabezpečovaní etických, zodpovedných a udržateľných činností. U spoločností s dobrými postupmi správy a riadenia je väčšia pravdepodobnosť, že budú v súlade so zásadami ESG, a často sa považujú za atraktívnejšie pre investorov a iné zainteresované strany. 

Správa a riadenie je popri environmentálnych a sociálnych faktoroch jednou z troch kľúčových zložiek ESG. Správa a riadenie v rámci ESG označuje postupy a zásady týkajúce sa spôsobu riadenia spoločnosti a dohľadu nad ňou a podnecuje spoločnosti, aby si osvojili dlhodobú perspektívu a zvážili vplyv svojich rozhodnutí na udržateľnosť namiesto toho, aby sa zameriavali výlučne na krátkodobé zisky.

Efektívna správa a riadenie zahŕňa posudzovanie a riadenie rizík vrátane finančných, prevádzkových a reputačných rizík. To je dôležité najmä v súvislosti s environmentálnymi a sociálnymi rizikami. Efektívna správa a riadenie sa začína dobre štruktúrovaným a rozmanitým predstavenstvom, odmeňovaním výkonných pracovníkov, etickými podnikateľskými postupmi, riadením rizík, transparentnosťou a zverejňovaním informácií. 

Správa a riadenie zahŕňa aj zabezpečenie toho, aby spoločnosť dodržiavala príslušné právne predpisy a niesla zodpovednosť za svoje konanie. Súčasťou je aj zavedenie vhodných mechanizmov na oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing) a vykazovanie. 

Náš prístup

Bolo to užitočné?