Poznatky

Kľúčové predpisy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Rast očakávaní v súvislosti s transparentným vykazovaním údajov v oblasti ESG

Prehľad vývoja v oblasti udržateľnosti 2021

Čoraz viac spoločností dnes čelí potrebe dať formálnu podobu svojmu úsiliu o ekologickú transformáciu a integrovať ho do svojej obchodnej stratégie, zlepšiť komunikáciu a zvýšiť transparentnosť. Neustále sa zvyšujú očakávania v oblasti konzistentných, porovnateľných a transparentných informácií o klíme a ďalších informácií o environmentálnych a sociálnych otázkach a o oblasti správy a riadenia (ESG).Spôsobuje to tlak investorov, tlak zainteresovaných strán a čoraz prísnejšie regulačné opatrenia.

Regulačné zmeny naberajú na intenzite, zvyšuje sa počet nariadení, ako aj zložitosť požiadaviek, ktoré musí organizácia spĺňať. V tomto newsletteri upriamujeme vašu pozornosť na materiály, ktoré sa venujú tým najdôležitejším nariadeniam.

Kľúčové regulácie

Predstavenie balíka opatrení pre udržateľné financovanie.

Dňa 6. júla zverejnila Európska komisia dlho očakávané oznámenie o podpore udržateľného financovania a návrh štandardu EÚ pre zelené dlhopisy, ktoré nadväzujú na jej akčný plán z roku 2018. Súčasťou tohto balíka je:


Stratégia financovania prechodu na udržateľnú ekonomiku

Cieľom novej stratégie udržateľného financovania je podporiť financovanie prechodu na udržateľnú ekonomiku pomocou návrhu opatrení v štyroch oblastiach: financovanie transformácie, inkluzívnosť, odolnosť a príspevok finančného systému a globálne ambície.

Návrh štandardu pre európske zelené dlhopisy

Európsky štandard pre zelené dlhopisy (EUGBS) je dobrovoľný štandard, ktorý pomáha rozširovať a zvyšovať environmentálne ambície trhu so zelenými dlhopismi. Zavedenie tohto štandardu bolo jedným z opatrení akčného plánu Komisie na financovanie udržateľného rastu z roku 2018 a zároveň je súčasťou Európskej zelenej dohody. Vychádza z odporúčaní technickej expertnej skupiny pre udržateľné financovanie (Technical Expert Group on Sustainable Finance).

Odkaz na návrh: 210704-proposal-green-bonds-standard_en.pdf (europa.eu)

Delegovaný akt, ktorý dopĺňa článok 8 nariadenia o taxonómii

Európska komisia zároveň prijala delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa článok 8 nariadenia o taxonómii a ktorý bol predložený na kontrolu spoluzákonodarcom. Tento akt špecifikuje obsah, metodiku a prezentáciu informácií, ktoré majú zverejňovať finančné a nefinančné spoločnosti o podiele environmentálne udržateľných ekonomických činností na ich obchodných, investičných alebo úverových činnostiach.

 

CSRD – vykazovanie údajov o oblasti ESG v praxi

Európska komisia v apríli zverejnila návrh smernice o nefinančnom výkazníctve. Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) nahradí súčasnú smernicu o nefinančnom výkazníctve NFRD (Non-financial Reporting Directive), pričom ukladá nielen viac vykazovacích povinností, ale zároveň rozširuje zoznam subjektov a oblastí, na ktoré sa vykazovanie vzťahuje. Významnou zmenou bude to, že táto povinnosť bude platiť nielen pre kótované spoločnosti, ale aj pre všetky veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú určité finančné kritériá a kritériá týkajúce sa zamestnanosti. Nová smernica po jej prijatí členskými štátmi a transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov nadobudne účinnosť v roku 2024 a bude sa vzťahovať na vykazovanie údajov za rok 2023.

Viac o smernici CSRD sa dozviete z článkov expertov Deloitte:

Taxonómia EÚ

Dňa 7. mája 2021 bol zverejnený návrh delegovaného aktu k nariadeniu o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií s cieľom objasniť požiadavky na zverejňovanie informácií od roku 2022 v súlade s článkom 8 taxonómie. Táto aktualizácia zavádza významné zmeny v rozsahu zverejňovaných informácií a dátumoch povinného zverejňovania. Viac o EU taxonomy sa môžete dočítať TU  alebo kontaktuje našich špecialistov nižšie.

SFDR

Z nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti finančných služieb SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vyplývajú ďalšie požiadavky týkajúce sa negatívnych vplyvov na udržateľný rozvoj. Do 30. júna mali účastníci finančného trhu a finanční poradcovia zverejniť svoj prístup k vplyvu produktov a investícií na jednotlivé aspekty ESG.  

Viac v článkuhttps://preview2.deloitte.com/content/www/ce/en/pages/about-deloitte/articles/the-current-implementation-status-of-SFDR.html

Odporúčania skupiny TCFD

Task Force on Climate-related Disclosures (TFCD)  bol vytvorený v roku 2015 Bazilejskou radou pre finančnú stabilitu (FSB), ktorej je podporovať medzinárodnú finančnú stabilitu. TCFD sa zameriava na podávanie správ o vplyve organizácie na globálnu klímu. Usiluje sa o to, aby boli zverejnenia firiem týkajúce sa klímy konzistentnejšie, a teda porovnateľnejšie. Verí, že lepšie informácie umožnia spoločnostiam začleniť riziká a príležitosti súvisiace s klímou do ich riadenia rizík, strategického plánovania a rozhodovacích procesov. Keďže spoločnosti aj investori lepšie chápu finančné dôsledky zmeny klímy, trhy budú môcť lepšie nasmerovať investície do udržateľných a odolných riešení, príležitostí a obchodných modelov. Viac informácii nájdete v článku.  

Dátum: 21. 02. 2022

Bolo to užitočné?