kyc

Poznatky

KYC: Nepretržitý monitoring klientov

Predíďte budúcim nápravným opatreniam.

Ako konzultanti v oblasti regulácie sme zvyknutí na reakcie našich klientov, keď spomenieme slovo „náprava“. Toto slovo samo o sebe naznačuje, že buď neboli zavedené správne zásady a postupy v oblasti KYC, alebo neboli správne dodržiavané. Existuje však niekoľko dôvodov, prečo sa záznamy o klientoch môžu stať „neaktuálnymi“, a to bez zavinenia alebo zlyhania finančnej inštitúcie.

V reakcii na právne predpisy a očakávania regulačných orgánov, že záznamy o klientoch budú „aktuálne“, vyvinuli mnohé firmy prístup k vedeniu záznamov o klientoch systémom „nápravy“. To znamená, že na určenie, či sú záznamy stále aktuálne, sa používajú pravidelné revízie a spúšťacie udalosti. V mnohých organizáciách sa však stane, že klient nebude pri pravidelnej revízii zachytený aj mnoho rokov a ani u neho nikdy nemusí dôjsť k spúšťacej udalosti, čo nakoniec vedie k nutnosti vykonať nápravnéopatrenia.

V Deloitte sme vyvinuli prístup k preverovaniu záznamov o klientoch, ktorého cieľom je predchádzať budúcim nápravnýmopatreniam, a to na základe dôkladnej analýzy rizík nedostatkov v právnych predpisoch s výhľadom do budúcnosti a na základe priebežného prístupu ku KYC. Kľúčové zložky nášho prístupu sú tieto:

  • Identifikácia nedostatkov: vykonáme testovanie vzoriek s cieľom identifikovať kategórie klientov, u ktorých existuje väčšie riziko nedostatkov v dokumentácii a informáciách.
  • Štandardy a budúce preverovanie: nastavíme štandard, na základe ktorého sa preveruje dokumentácia klientov.
  • Jurisdikčné rozdiely: štandardizujeme súbor požiadaviek a zaistíme, aby spĺňali podmienky v danej krajine.
  • Technológie: využívame technológie na vytvorenie najvhodnejšieho prevádzkového modelu na priebežné riadenie KYC.

Preložené z anglického originálu KYC: Review Refresh Renew, ktorý bol publikovaný na webovej stránke Deloitte Ireland.

Bolo to užitočné?