Vyhliadky

Vypracovanie správy o udržateľnosti

Manažment kladných a záporných stránok vykazovania informácií o udržateľnosti je pre vedenie kľúčovou témou – jednak z dôvodu ochrany pred porušením právnych predpisov, jednak z dôvodu budovania dôvery všetkých zainteresovaných strán. Tlak na dodržiavanie predpisov prichádza z mnohých strán. Jeho zdrojom je smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD), ale aj investori, zamestnanci a zákazníci. Vykazovanie informácií o udržateľnosti preto musí byť primerane kontrolované, aby sa zabezpečila spoľahlivosť, presnosť a úplnosť informácií. Nároky na organizácie a ich vedenie, pokiaľ ide o správnosť vykazovania, sa budú len zvyšovať.

Hlavným cieľom CSRD je zlepšiť a zabezpečiť vykazovanie informácií o udržateľnosti a zaistiť, aby zverejňované informácie spĺňali štandardy týkajúce sa uistenia. Európsky štandard vykazovania informácií o udržateľnosti (ESRS) 2 vyžaduje, aby spoločnosti vykazovali informácie o svojich procesoch správy, riadenia a kontroly, najmä pokiaľ ide o hlavné prvky systému riadenia rizík a vnútornej kontroly vo vzťahu k vykazovaniu informácií o udržateľnosti.

Manažment vykazovania informácií o udržateľnosti si vyžaduje úzku spoluprácu mnohých tímov a zainteresovaných strán v rámci podniku. Ide o multidisciplinárnu tému, ktorá zahŕňa všetky aspekty správy a riadenia, prevádzky, interného auditu, vnútornej kontroly, financií, dodržiavania predpisov a vykazovania.

Náš prístup

Bolo to užitočné?