Poznatky

Správa dát: Prečo je preverovanie účinnosti sankcií dôležité

Rastúce objemy dát a neustále sa meniace prostredie sankcií čoraz viac sťažujú finančným inštitúciám dodržiavanie platných predpisov.

Preverovanie sankcií

Sankcie zohrávajú dôležitú úlohu v celosvetovom boji proti finančnej kriminalite. Vlády a organizácie ako OSN, OFAC a EÚ zavádzajú sankcie a obmedzenia namierené proti štátom, jednotlivcom alebo právnickým osobám, ktoré sú zapojené do nezákonných činností alebo sú z nich podozrivé. Finančné inštitúcie sú podľa predpisov povinné prehľadávať databázy svojich klientov a transakčné toky, aby odhalili akékoľvek potenciálne porušenia.

Aby boli finančné inštitúcie v súlade s platnými sankčnými predpismi, musia zaviesť vhodné skríningové programy. Na preverovanie sankcií neexistuje žiadne univerzálne riešenie, ktoré by bolo vhodné pre všetky inštitúcie. Model dodržiavania sankcií by mal skôr závisieť od faktorov, ako je povaha podnikania alebo jurisdikcie, v ktorých pôsobí.

Význam zavedenia cyklu správy dát na preverovanie sankcií

Preverovanie sankcií zvyčajne využíva interné aj externé zdroje dát. Interné dáta organizácie o klientoch a transakciách sa porovnávajú s externými dátami zo zoznamov sankcií a z ďalších ukazovateľov sankcionovaných strán. Preverovanie interných dát podľa relevantných sankčných zoznamov môže byť náročné vzhľadom na veľký objem klientskych a transakčných dát, ktoré finančné inštitúcie denne spracovávajú. Proces správy dát sa musí pravidelne aktualizovať z hľadiska relevantnosti a presnosti, aby inštitúcie mohli zabezpečovať účinný a efektívny proces preverovania. Medzi problémy, ktoré finančné inštitúcie možno budú musieť riešiť, patria zjednotenie zoznamov, rôzne systémy písania a regionálne konvencie pomenovania, nedostatočná správa dát, ručné spracovanie dát a aj izolované IT systémy.

Možné riešenie a jeho prínosy

Regulačné orgány z celého sveta zdôrazňujú, že je dôležité, aby finančné inštitúcie zavádzali nové technológie a zlepšili tak svoje AML programy na účely boja proti finančnej kriminalite. Automatizácia môže urýchliť proces preverovania sankcií tak, že rýchlejšie a spoľahlivejšie dokončí zber dát, analýzu a kontroly, či sú v súlade s predpismi, čím zlepší kvalitu a úplnosť preverovaných dát. Finančné inštitúcie tak budú môcť splniť regulačné požiadavky a zároveň znížiť objem manuálnej práce, ktorá je nákladná a náchylná na chyby.

Nepretržitý dátový cyklus na kontrolu sankcií

Tento diagram ukazuje rámec pre nepretržitý cyklus správy dát na účely preverovania sankcií. Interné dáta z IT systémov organizácie prúdia do procesu skríningu, kde sa dopĺňajú o ďalšie informácie a následne sa vracajú späť do IT systémov.

Trendy preverovania sankcií

Rastúce objemy dát a neustále sa meniace sankčné predpisy zvýšili potrebu automatizovaného spracovania a katalogizácie dát v reálnom čase na účely skríningu. Vo veľkých inštitúciách smerujú trendy posledných rokov k holistickejšiemu prístupu, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov, vrátane preverovania sankcií, a k väčšiemu využívaniu dostupných dát.

Preložené z anglického originálu Data management: Why it matters for effective sanctions screening, ktorý bol publikovaný na webovej stránke Deloitte Switzerland.

Bolo to užitočné?