Poznatky

Stratégia udržateľnosti

Akým výzvam čelia spoločnosti?

Zodpovedné podnikanie (RB) je relatívne nová a rýchlo sa rozvíjajúca téma na programe vedenia každej spoločnosti. Mnohé spoločnosti majú problém sformulovať víziu a stratégiu, ktorá by efektívne zakotvovala zodpovedné podnikanie a udržateľnosť v rámci celej spoločnosti a jej činností. Medzi prvé kroky k vytvoreniu stratégie, ktorá je v súlade so súčasnými strategickými iniciatívami spoločnosti, patrí pochopenie rizík, príležitostí a očakávaní zainteresovaných strán.

Vzhľadom na svoj široký rozsah sú RB a iniciatívy v oblasti udržateľnosti rozptýlené medzi samostatné tímy a do značnej miery oddelené od celkovej podnikateľskej stratégie. Výsledkom môže byť obmedzená návratnosť investícií (ROI) a nesplnenie očakávaní zainteresovaných strán.

Aké výhody prinášajú spoločnostiam stratégie zodpovedného podnikania?

 • Prístup ku kapitálu: inštitucionálni investori zohľadňujú informácie o dosiahnutých výsledkoch v oblasti RB a ESG vo svojich rozhodnutiach o alokovaní kapitálu.
 • Úspora nákladov: vyššia prevádzková efektívnosť a produktivita práce zamestnancov vedie k nižšej fluktuácii zamestnancov a k menšiemu riziku regulačných sankcií a pokút.
 • Rast predaja: zosúladenie stratégie zodpovedného podnikania s účelom vašej spoločnosti posilní vašu značku, splní očakávania spotrebiteľov a zabezpečí dlhodobú hodnotu.
 • Atraktívnosť zamestnávateľa: zaradenie udržateľnosti medzi najvyššie priority a vytvorenie kultúry, ktorá nie je zameraná len na zisk, pomôže spoločnostiam prilákať a udržať si špičkové talenty.

Ako môže Deloitte pomôcť?

 • Stratégia zodpovedného podnikania: pomáhame spoločnostiam stanoviť si jasnú víziu a stratégiu, ktorá je v súlade s očakávaniami kľúčových interných a externých zainteresovaných strán.
 • Zapojenie zainteresovaných strán: zhromažďujeme a posudzujeme potreby zainteresovaných strán, snažíme sa ich pochopiť a dosiahnuť podporu na všetkých úrovniach pomocou kvantifikovateľných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a merateľnej návratnosti investícií (ROI).
 • Analýza významnosti: používame osvedčené rámce na určenie najkritickejších problémov a rizík, na ktoré sa treba zamerať z hľadiska environmentálnych, sociálnych vplyvov a z hľadiska vplyvu na správu a riadenie.
 • Správa a riadenie zodpovedného podnikania: definujeme jasné rámce prispôsobené potrebám vašej spoločnosti na vytvorenie a monitorovanie procesov a zodpovedných oddelení.
 • Hodnotenie vyspelosti: Model posúdenia vyspelosti zodpovedného podnikania Deloitte určuje oblasti na zlepšenie týkajúce sa správy a riadenia, procesov, výkazníctva, technológií a komunikácie.
 • Integrované riadenie rizík: pomáhame definovať alebo upravovať existujúce rámce riadenia rizík, procesy a technológie tak, aby sme do celej oblasti riadenia zakomponovali a ukotvili zodpovedné podnikanie.
 • Podpora pri implementácii: Tvorba a zavádzanie procesov, nástrojov a rámcov, ktoré umožnia vykonávanie, vykazovanie a monitorovanie iniciatív zodpovedného podnikania.

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Náš tím expertov vám pomocou strategického rámca zodpovedného podnikania Deloitte pomôže posúdiť vašu súčasnú situáciu a pochopiť vaše ambície. To zahŕňa hĺbkovú analýzu očakávaní vašich interných a externých zainteresovaných strán, posúdenie najzávažnejších problémov a pochopenie vašich rizík a príležitostí v širších súvislostiach.

Následne budeme spolupracovať na spoločnom definovaní, prispôsobení a formulovaní jasnej stratégie zodpovedného podnikania a udržateľnosti vašej spoločnosti, ktorá nielenže bude vyhovovať vašim kľúčovým zainteresovaným stranám, ale bude maximalizovať aj dlhodobú ekonomickú, sociálnu a environmentálnu hodnotu.

 

Dátum: 29. 10. 2021

Bolo to užitočné?