Poznatky

Taxonómia EÚ

Odporúčania o technických kritériách preskúmania

Platforma pre udržateľné financovanie vydala dňa 3. augusta 2021 návrh správy o predbežných odporúčaniach týkajúcich sa technických kritérií preskúmania pre taxonómiu EÚ v súvislosti so zvyšnými štyrmi zo šiestich environmentálnych cieľov (t. j. udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov). Zároveň sa začal postup získavania spätnej väzby od zainteresovaných strán na navrhované odporúčania. Spätnú väzbu je možné poskytnúť do 24. septembra 2021.

Návrh správy, ktorú vypracovala osobitná podskupina platformy, tzv. technická pracovná skupina, je významným krokom v plnení hlavnej úlohy platformy v súlade s nariadením o taxonómii, ktorá spočíva v poskytovaní poradenstva Komisii EÚ pri vypracovaní taxonómie EÚ a najmä pri vypracovaní technických kritérií preskúmania pre šesť environmentálnych cieľov uvedených v nariadení o taxonómii. Ide o pracovný dokument platformy. Dokument obsahuje predbežné technické kritériá preskúmania, ktoré nepredstavujú konečné stanovisko platformy.

Nejde o oficiálny dokument ani oficiálne stanovisko Komisie. Tento dokument žiadnym spôsobom nezaväzuje Komisiu ani nevylučuje žiadne politické výstupy.

Návrh správy sa zameriava najmä na predstavenie prvého súboru prioritných hospodárskych činností a navrhovaných odporúčaní pre súvisiaci významný prínos a pre technické kritériá preskúmania v zmysle zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sa týkajú štyroch environmentálnych cieľov nesúvisiacich s klímou, t. j. vody, obehového hospodárstva, prevencie znečistenia, ako aj biodiverzity a ekosystémov. V návrhu správy sa však uvádza aj niekoľko hospodárskych činností a zodpovedajúcich navrhovaných odporúčaní pre technické kritériá preskúmania v súvislosti s cieľmi v oblasti zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy.

Platforma pre udržateľné financovanie – technická pracovná skupina – príloha: Úplný zoznam technických kritérií preskúmania z augusta 2021 (europa.eu)

Zoznam navrhovaných hospodárskych činností, ktoré by mali prispieť k dosiahnutiu zostávajúcich štyroch environmentálnych cieľov:

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

 1. Pestovanie netrvácnych plodín
 2. Pestovanie trvácnych plodín
 3. Výroba chemikálií a chemických výrobkov
 4. Vnútrozemská osobná vodná doprava
 5. Vnútrozemská nákladná vodná doprava
 6. Námorná a pobrežná osobná vodná doprava
 7. Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
 8. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 9. Výroba kovových výrobkov a strojov a (elektrických) zariadení
 10. Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov

Prechod na obehové hospodárstvo

 1. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
 2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 3. Výroba elektrických zariadení
 4. Výroba textílií
 5. Výroba odevov
 6. Stavebníctvo
 7. Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov
 8. Výroba potravín
 9. Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku, okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, prútia a podobných materiálov
 10. Stavebné inžinierstvo
 11. Výroba chemikálií a chemických výrobkov

Prevencia a kontrola znečisťovania

 1. Pestovanie plodín (vrátane služieb súvisiacich s pestovaním plodín)
 2. Výroba chemikálií a chemických výrobkov
 3. Iná pozemná osobná doprava, cestná nákladná doprava a sťahovacie služby, individuálna doprava
 4. Výroba kovových výrobkov, elektrických a elektronických zariadení, motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
 5. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
 6. Výroba, prenos a distribúcia elektrickej energieVýroba textílií a odevov
 7. Výroba mydla a pracích prostriedkov, čistiacich a leštiacich prípravkov, parfumérskych a toaletných prípravkov
 8. Výroba cementu, vápna a sadryVodná doprava
 9. Živočíšna výroba

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

 1. Pestovanie plodín
 2. Živočíšna výroba
 3. Cestovný ruch, športové a voľnočasové činnosti
 4. Lesníctvo a ťažba dreva
 5. Stavebníctvo vrátane konverzie pôdy na iné využitie
 6. Pozemná osobná alebo nákladná doprava
 7. Výroba vodnej energie (priehrady, hrádze, odtoky)
 8. Morský rybolov
 9. Vodná doprava
 10. Výroba veternej a prílivovej energie a energie z vĺn
 11. Výroba potravín a nápojov

 

Dátum: 21. 02. 2022

Bolo to užitočné?