Služby

Udržateľné financie 

Uľahčenie prechodu na udržateľné hospodárstvo si vyžiada značné investície do infraštruktúry, nehnuteľností a kapitálu s dôrazom na dekarbonizáciu. Hoci Parížska dohoda z roku 2015 a odporúčania Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou z roku 2017 naštartovali hnutie za finančnú udržateľnosť, až Akčný plán EÚ o udržateľnom financovaní z roku 2018 zaviedol právnu povinnosť začleniť udržateľnosť do finančného systému.

Regulačné orgány (ECB, EBA) a trhy vyvíjajú tlak nielen na  investovanie do riešení, ktoré v konečnom dôsledku znižujú emisie uhlíka, ale aj na plnenie širších cieľov v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG). Investori a správcovia investícií sa preto zameriavajú na nový prístup k alokácii kapitálu. Finančný systém a jeho zainteresované strany zohrávajú kľúčovú úlohu pri alokácii kapitálu spoločnostiam zameraným na tvorbu dlhodobo udržateľnej hodnoty.

V Deloitte si uvedomujeme výzvy, ktorým spoločnosti čelia pri dodržiavaní platných a nových predpisov. Pri podpore klientov na ich ceste kladieme dôraz na komplexný prístup k udržateľnému financovaniu. Jeho súčasťou je posúdenie príležitostí, ktoré prinášajú moderné technológie, a zavádzanie stratégií, ktoré umožňujú integrovaný prístup v celom spektre podnikových činností a investičných portfólií, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie úspechu.

Ponúkame súbor riešení a služieb šitý na mieru a sme pripravení poskytnúť vám asistenciu v týchto oblastiach:

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac