Poznatky

Riadenie podnikových rizík

Naše oddelenie riadenia rizík sa zameriava na služby v oblasti riadeniapodnikových rizík, ako aj služby v oblasti kontroly podnikových procesov, interného auditu, bezpečnosti IT, rizík súvisiacich s riadením projektov a forenzných rizík.


Pomáhame klientom predchádzať uvedeným rizikám a eliminovať potenciálne hrozby. Poskytujeme širokú škálu služieb, ktoré umožňujú klientom lepšie posúdiť a riadiť riziko a kontrolu, a zdokonaľovať spoľahlivosť systémov a procesov v rámci celého podniku. Ani v tejto oblasti sa nezaobídeme bez dôkladnej znalosti účtovných a bezpečnostných systémov, analýz a metód riadenia rizík, účtovných, zákazníckych a transakčných a informačných systémov.
 

Hlavná ponuka služieb v oblasti riadenia rizík

• Posúdenie a návrh kontrol a podnikových procesov

• Služby súvisiace s interným auditom

• Audit a kontrola financovania zo zdrojov EU

• Poradenstvo v oblasti finančných a kapitálových trhov

• Riadenie finančných, prevádzkových a trhových rizík

• Riadenie kreditného rizika

• Riadenie projektových rizík

• Bezpečnosť informačných systémov, aplikácií a infraštruktúry

• Riadenie identít

• Integrita procesov a systémov

• Riešenie rizík pri riadení kontinuity činnosti

• Posúdenie kvality a integrity dát

• Predchádzanie podvodnému konaniu a jeho vyšetrovanie

• Nastavenie prevencie proti praniu špinavých peňazí

• Ďalšie forenzné a compliance služby

Bolo to užitočné?