Služby

Analytika riadenia rizík

Politika, ekonomika, trhy, klienti – pri určovaní rizík ohrozujúcich vašu organizáciu nemožno nič považovať za samozrejmosť.

V mnohých organizáciách môže byť nesmierne ťažké presne definovať samotné riziko, o jeho riadení ani nehovoriac.

Aká je hraničná hodnota nášho rizika?

Sledujeme a odhadujeme náš výkon tak, aby sme videli, aké riziká podstupujeme?

Aké riziká nám stoja v ceste pri dosahovaní strategických cieľov?

Akú metriku by sme mali uplatniť?

Ak vás niekedy trápili tieto náročné otázky, možno povedať, že už poznáte problémy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík.

Analytika rizík je efektívnym nástrojom organizácií, ktoré sa snažia jasnejšie zadefinovať, pochopiť a riadiť svoj rizikový profil a zvýšiť svoju informovanosť o rizikách. Analytika rizík umožňuje organizáciám spoznať množstvo druhov systémových rizík od úverového a trhového rizika až po prevádzkové, reputačné a kyber riziko. Lídrom môže pomôcť používať kapitál a riadiť dodávateľské reťazce na takej úrovni, ktorá bude presne zodpovedať tolerancii rizika. Pre organizácie, ktoré sú vystavené značnému regulačnému riziku, môže byť dôležitým nástrojom, ktorý im pomôže dosiahnuť splnenie regulačných požiadaviek.

A to je ešte len začiatok.

Niektoré organizácie dokážu veľmi dobre riadiť riziká, iné zase excelujú v schopnosti analyzovať podnikateľskú činnosť. Členské firmy Deloitte sú uznávanými svetovými lídri v oboch oblastiach a v oddeleniach analýzy rizík (Risk Analytics Practices) ich spojili do jedného celku, aby organizáciám pomohli plánovať, monitorovať a modelovať ich podnikové riziká.

Posúdenie, monitorovanie a riadenie rizík

Služby posúdenia, monitorovania a riadenia rizík, ktoré poskytuje spoločnosť Deloitte, sa zameriavajú na návrh, implementáciu a zlepšenie osobitných schopností v oblasti riadenia rizík, ako napríklad:

  • riadenie rizík a dohľad nad rizikami,
  • zásady a postupy riadenia rizík,
  • podpora pri identifikácii a posúdení rizík,
  • schopnosti použiť limity a monitorovať riziká,
  • analýza údajov o stratovej udalosti.

Benchmarking a analýza rizík

Benchmarking a analýza rizík je služba spoločnosti Deloitte, ktorá klientom pomáha posúdiť a porovnať schopnosti riadenia rizík s regulačnými požiadavkami a s praktickými očakávaniami v príslušnom odvetví.

Postupy a systémy riadenia rizík

Služby postupov a systémov riadenia rizík pomáhajú klientom firiem pri posudzovaní a zohľadňovaní efektívnosti procesov riadenia rizík.

Reporting a monitorovanie rizík

Služby reportingu a monitorovania rizík, ktoré poskytuje spoločnosť Deloitte, pomáhajú klientom vytvoriť zdokumentovaný a konzistentný reportingový proces na účely reportingu riadenia a regulácie rizík.

Kvantitatívne a kvalitatívne opatrenia pri finančnom riziku

Služby kvantitatívnych a kvalitatívnych opatrení pri finančnom riziku pomáhajú klientom firiem pri:

  • vývoji, návrhu a implementácii kapitálového rámca vychádzajúceho z rizík na základe regulačných usmernení a najlepších postupov v rámci odvetvia,
  • posúdení, testovaní a vývoji modelu merania rizík a modelu regulačného a ekonomického kapitálu vrátane analytických zložiek modelov, výsledkov a výstupov modelov, teórie a rámca modelovania, kvality údajov o modeloch a benchmarkingu modelov,
  • vývoji programov záťažového testovania vrátane špecifikácie scenárov záťažového testovania, analýzy citlivosti, simulácií a prístupov k analýze scenárov.

Implementácia riadenia rizík a školenia v oblasti riadenia rizík

Služby implementácie riadenia rizík a školení v oblasti riadenia rizík, ktoré poskytuje spoločnosť Deloitte, pomáhajú pri príprave a realizácií rôznych školení zameraných na riziká na základe jednotlivých funkcií.