Riešenia

Strategické a reputačné riziko

Deloitte pomáha organizáciám prijímať strategické rozhodnutia zohľadňujúce riziko a reagovať na rušivé vplyvy, aby mohli rásť a chrániť svoje dobré meno. Vrcholový manažment potrebuje správne poznatky, prvotriednu správu a riadenie a rizikovú kultúru zameranú na zvyšovanie hodnoty.

Naše služby

- Správa a riadenie – pomáhame vrcholovému manažmentu a jeho členom efektívnejšie kontrolovať kľúčové riziká, stratégiu a celkovú štruktúru správy a riadenia ich organizácie.

- Strategické riziko – identifikujeme, monitorujeme a poskytujeme poznatky o trendoch a rušivých vplyvoch, ktoré môžu ovplyvniť konkurenčnú výhodu, pozíciu na trhu a dlhodobú výkonnosť.

- Riziko značky a reputácie – riadime a hodnotíme značku, dobré meno a zákaznícku skúsenosť; organizáciám dávame nástroje a poznatky na budovanie odolnej a diferencovanej značky a zákazníckej skúsenosti.

- Krízový manažment – pomáhame klientom pripraviť sa a reagovať na akúkoľvek veľkú krízu, aby z nej vyšli silnejší. Naše služby zahŕňajú podnikové krízové programy, pripravenosť na krízu pomocou simulácií, rýchlu reakciu, efektívnu komunikáciu so zainteresovanými stranami a programy obnovy.

- Udržateľnosť – vypracúvame, monitorujeme, zabezpečujeme a predkladáme správy o iniciatívach v oblasti udržateľnosti, ktoré sú zamerané na sociálne, etické, environmentálne a iné nefinančné potreby kľúčových zainteresovaných strán.

Najnovšie ocenenia v oblasti strategického a reputačného rizika

Spoločnosť ALM Intelligence vyhlásila Deloitte za lídra v oblasti poradenstva zameraného na riadenie reputačného rizika a kríz.
Spoločnosť ALM Intelligence dnes oznámila, že spoločnosť Deloitte je globálny líder v oblasti poradenstva zameraného na riadenie reputačného rizika a kríz.
Spoločnosť Kennedy vyhlásila Deloitte za lídra v oblasti krízového poradenstva vo finančných službách.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potešením oznamuje, že spoločnosť Kennedy vyhlásila Deloitte za lídra v oblasti krízového poradenstva vo finančných službách vo svojej správe „Poradenstvo na základe udalostí vo finančných službách: krízové poradenstvo v novom regulačnom rámci za rok 2015“ (Event-Driven Consulting in Financial Services: Crisis Advisory in the New Regulatory Framework 2015).