Novinky

Ako spotrebitelia prijímajú udržateľnosť

Spotrebitelia si čoraz viac osvojujú udržateľný životný štýl, potrebujú však pomoc

Deloitte už tretí rok skúma postoje spotrebiteľov a ich správanie v oblasti udržateľnosti. Počas tohto obdobia náš prieskum ukázal, že spotrebitelia robia viac zodpovedných rozhodnutí a záleží im na udržateľnosti a životnom prostredí. Je však potrebné urobiť viac a poskytnúť spotrebiteľom lepší prístup k informáciám a ponúknuť im cenovo dostupné udržateľné možnosti.

Prvý prieskum sme vykonali v marci 2020, ešte pred najhorším obdobím pandémie COVID-19. Výsledky druhého prieskumu, ktorý sa konal v marci 2021, ukázali, že hoci si spotrebitelia počas pandémie osvojili udržateľnejší životný štýl, napríklad tým, že začali nakupovať lokálnejšie a sezónnejšie produkty, dôvodom bol dopad pandémie COVID-19 a nie ich vedomá voľba žiť udržateľnejšie.

V roku 2022 náš výskum naznačuje, že v dôsledku menšieho množstva možností a príležitostí z dôvodu inflácie a narušenia dodávateľského reťazca prichádzajú spotrebitelia s „inovatívnejšími“ spôsobmi, ako míňať menej, napríklad prostredníctvom udržateľnejšieho životného štýlu a výberu tovaru, ktorý je trvácnejší alebo ktorý možno opätovne použiť alebo ľahko opraviť. Pretrvávajúca ekonomická neistota nás núti klásť si tú istú otázku: budú tieto zmeny v správaní trvalé?

Čítajte ďalej a dozviete sa podrobnejšie informácie alebo sa presuňte rovno na kľúčové zistenia.

Aké kroky prijímajú spotrebitelia v snahe viesť udržateľnejší životný štýl?

Počet ľudí, ktorí si osvojili udržateľnejší životný štýl, sa v uplynulých 12 mesiacoch výrazne zvýšil. V porovnaní s rokom 2021 spotrebitelia začali vo veľkej miere kupovať len to, čo naozaj potrebujú (zvýšenie o 20 bodov), znižovať spotrebu mäsa (zvýšenie o 9 bodov) a uprednostňovať nízkouhlíkové spôsoby dopravy (zvýšenie o 11 bodov). To môže byť sčasti spôsobené súčasným dopadom inflácie, ktorá núti ľudí znižovať celkové výdavky na potraviny a dopravu.

Viac spotrebiteľov sa aktívne zameralo na presadzovanie udržateľnejšieho životného štýlu, či už prostredníctvom výberu značiek s etickými alebo environmentálne udržateľnými postupmi a hodnotami, alebo nenakupovaním určitých produktov, pretože majú obavy z pochybných etických alebo udržateľných postupov alebo hodnôt značky. V roku 2022 narastal aj trend nakupovania sezónnejších produktov.

Pre väčšinu spotrebiteľov sa udržateľnejší životný štýl začína u nich doma – recykláciou, kompostovaním alebo znížením potravinového odpadu. Ďalším krokom je prehodnotenie ich nákupov a spotreby, či už je to zníženie spotreby jednorazových plastov, zníženie počtu nových produktov v nákupnom košíku alebo kúpa sezónnejších produktov. Spotrebitelia si osvojujú aj obehové hospodárstvo, keďže polovica opýtaných tvrdí, že pokazenú vec radšej opravila namiesto toho, aby ju nahradila novou. Avšak len jeden z desiatich opýtaných tvrdí, že kupuje produkty kompenzujúce emisie CO2, a iba 16 % prešlo na obnoviteľné zdroje energie, čo svedčí o tom, že tieto aktivity sú pre ľudí menej dostupné.

Ako sa líšia postoje spotrebiteľov a ich správanie v oblasti udržateľnosti podľa typu produktu alebo služby?

Spotrebitelia si s najväčšou pravdepodobnosťou vyberajú udržateľné alebo etické produkty, služby, ktoré považujú za nevyhnutné a ktoré kupujú najčastejšie.

To sa najviac prejavuje pri kúpe potravín a nealkoholických nápojov: nákup sezónnych a lokálnych produktov, znižovanie spotreby mäsa a živočíšnych výrobkov, recyklácia/znižovanie odpadu a používania jednorazových plastov.

Spotrebitelia sa takisto stali sociálne zodpovednejšími pri kúpe oblečenia a obuvi, napríklad znižovaním nákupu nového oblečenia, opravou poškodeného oblečenia, kúpou oblečenia z druhej ruky a voľbou značiek podľa ich udržateľných a etických postupov.

Nárast záujmu spotrebiteľov o udržateľnosť sa odráža aj v kúpe predmetov každodennej spotreby a kozmetických produktov. Spotrebitelia sa vo väčšej miere začali vyhýbať jednorazovým plastom a vyberajú si značky s environmentálne udržateľnými a etickejšími postupmi alebo hodnotami.

Čo spotrebitelia považujú za udržateľný produkt?

Pri otázke, vďaka čomu je produkt udržateľný, väčšina spotrebiteľov uviedla biologicky rozložiteľný alebo recyklovateľný materiál, zodpovedné získavanie zdrojov na jeho výrobu, minimum použitého obalového materiálu, uhlíkovú neutrálnosť a podporu biodiverzity. Pri rozhodovaní o kúpe sa spotrebitelia skôr zameriavajú na trvácnosť a opraviteľnosť než na recyklovateľnosť alebo biologickú rozložiteľnosť.

Prekvapivo len jeden zo štyroch opýtaných považuje označenie produktu vyrobeného zodpovedným získavaním zdrojov za znak toho, že produkt je udržateľný, a iba jeden z piatich opýtaných považuje takéto označenia za veľmi dôležité pri rozhodovaní o kúpe. To však môže odzrkadľovať nedôsledné označovanie, ktoré spotrebiteľov skôr mätie.

Aké environmentálne udržateľné a etické hodnoty považujú spotrebitelia za najdôležitejšie?

Spotrebitelia prejavujú najväčší záujem o udržateľné a etické hodnoty pri častých a nevyhnutných nákupoch. Pri kúpe iných ako základných položiek, napr. alkoholu a tabakových výrobkov, výdavkoch  na zábavu a významných nákupoch, akým je kúpa auta, sa spotrebitelia menej zaujímajú o tieto hodnoty. 

V uplynulých 12 mesiacoch sa zvýšil význam hodnôt určitých značiek pri rozhodovaní nakupovať udržateľne alebo eticky, pokiaľ ide o niektoré kategórie. Pri kúpe potravín sa spotrebitelia zameriavajú najmä na udržateľný obal, pri kúpe veľkých domácich spotrebičov zase na znižovanie odpadu a uhlíkovú stopu.

Pri kúpe oblečenia a obuvi venujú spotrebitelia pozornosť aj etickým pracovným postupom a otázkam ľudských práv. O rovnaké témy sa zaujímajú aj pri stravovaní sa v reštauráciách a donáške jedál. Bez ohľadu na to, o aký výrobok ide, spotrebitelia si vážia ochranu biodiverzity, vody a ďalších prírodných zdrojov, ako aj osvojovanie si princípov obehového hospodárstva vrátane opätovného použitia, recyklácie, renovácie  alebo opravy tovaru.

Aké sú hlavné prekážky osvojenia si udržateľnejšieho životného štýlu?

Hlavné dôvody, prečo si ľudia nechcú osvojiť udržateľnejší životný štýl, súvisia s nákladmi, nezáujmom o udržateľnosť a s nedostatkom informácií. V tesnom závese za týmito prekážkami je aj pocit spotrebiteľov, že nezáleží na tom, či človek vedie udržateľnejší životný štýl a že je to pre nich príliš náročné alebo že si to nemôžu dovoliť.

Tieto zistenia poukazujú na význam poskytnutia lepšieho prístupu k informáciám a nielen cenovo dostupných udržateľných možností.

Čo môže pomôcť spotrebiteľom žiť udržateľnejšie?

Vzhľadom na to, že hlavnou prekážkou udržateľnejšieho života sú vyššie náklady, niet divu, že cenová dostupnosť udržateľných výrobkov a služieb ovplyvňuje všetky ďalšie faktory, s čím súhlasí viac než polovica respondentov. Okrem toho by spotrebitelia uvítali lepšie schémy na zber plastov a obalových materiálov a zrozumiteľnejšie informácie o likvidácii a recyklácii odpadu.

Kým spotrebitelia očakávajú od firiem, že budú vyrábať udržateľnejšie produkty, väčšina by bola ochotná prevziať väčšiu zodpovednosť, ak by mali správne informácie. Spotrebitelia sa domáhajú jasnejších informácií, ako likvidovať alebo recyklovať jednotlivé výrobky, do akej miery sú výrobky a služby udržateľné, ale aj lepších návodov na obnovu alebo opravu poškodených vecí.

Otázka dôvery

Skoro polovica spotrebiteľov nevie, čomu veriť, alebo nie je ovplyvnená tvrdeniami firiem v oblasti zmeny klímy a udržateľnosti, čo svedčí o tom, že spotrebitelia nedôverujú záväzkom spoločností v tejto oblasti. Pre tých, ktorí tvrdia, že by ich tieto záväzky mohli ovplyvniť, je najdôležitejší transparentný, spoľahlivý a sociálne a environmentálne zodpovedný dodávateľský reťazec. Silné povedomie verejnosti a opatrenia vo vzťahu k zmene klímy a udržateľnosti takisto prispievajú k získaniu dôvery, ako aj úsilie firiem prijať ambiciózne záväzky a jasnú pozíciu v týchto otázkach, napr. záväzky v oblasti uhlíkovej neutrality a ciele v znižovaní skleníkových plynov, ktoré by mali byť zverejnené na webových stránkach spoločnosti, v jej výročnej správe a správe o spoločenskej zodpovednosti/udržateľnosti.

Kľúčové zistenia

Bolo to užitočné?