Poznatky

Globálni lídri v luxusnom tovare v roku 2022

Nová vlna entuziazmu v luxusnom tovare

Po tom, čo sa výrobcovia luxusného tovaru spamätali z nepriaznivých dopadov pandémie COVID-19, ponúkajú sa im nové príležitosti vďaka „ekologickej transformácii“ a prechodu na obehové hospodárstvo a zodpovedné podnikanie. Spolu s prebiehajúcou digitálnou revolúciou (metaverzum a Web 3.0) to prináša do sektora luxusného tovaru veľa entuziazmu a poskytuje spoločnostiam bezkonkurenčné príležitosti na inovatívne a revolučné riešenia.

Obehové hospodárstvo v sektore luxusného tovaru

Hoci módny priemysel a sektor luxusného tovaru dlhodobo čelia kritike pre vplyv svojich výrobných procesov a spotrebiteľských praktík na životné prostredie, výrobcovia luxusného tovaru si naďalej osvojujú princípy obehového hospodárstva a udržateľný luxusný tovar má budúcnosť.

Ďalším krokom v tomto smere je zavedenie modelu obehového hospodárstva, ktorý by zaistil prínosy, napr. v podobe zníženia tlaku na životné prostredie, zvýšenia bezpečnosti dodávok surovín, zvýšenia konkurencieschopnosti, podpory inovácií, podpory ekonomického rastu a tvorby nových pracovných miest. Čoraz viac výrobcov zahŕňa princípy udržateľnosti do svojich kľúčových stratégií, čím vytvárajú nový model luxusného tovaru, ktorý sa riadi kritériami ESG (environmentálne, sociálne a správne riadenie). Výrobcovia využívajú technológie na vytváranie nových ekologických materiálov a hľadajú nové spôsoby, ako byť udržateľnejší pri dizajne, produkcii, distribúcii a komunikácii.

Lídri v luxusnom tovare prispievajú k rastu výnosov

Sto najväčších výrobcov luxusného tovaru dosiahlo výnosy vo výške 305 miliárd USD za finančný rok 2021, čo je nielen nárast oproti predchádzajúcemu roku (252 miliárd USD), ale aj zvýšenie oproti predpandemickému roku 2019 (281 miliárd USD). Postavenie lídrov v luxusnom tovare je jednoznačné: až dve tretiny celkových tržieb v rebríčku stovky najväčších výrobcov luxusného tovaru (top 100) tvorí iba 15 výrobcov luxusného tovaru s tržbami vo výške viac ako 5 miliárd USD, kým 45 výrobcov s tržbami do 1 miliardy USD prispelo k celkovým tržbám iba vo výške 6,7 %.

Kombinované výsledky top 100 výrobcov vo finančnom roku 2021 naznačujú, že po znížení negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 došlo k oživeniu (medziročný nárast o 21,5 %) vďaka opätovnému otvoreniu obchodov a zvýšenému dopytu spotrebiteľov. Až 73 zo sto najväčších výrobcov luxusného tovaru vykázalo rast tržieb z luxusného tovaru vo finančnom roku 2021, pričom vo finančnom roku 2020 to bolo len 20 výrobcov. Za finančný rok 2021 sa kombinovaná čistá zisková prirážka 78 výrobcov z top 100, ktorí vykazujú čistý zisk, viac než zdvojnásobila (medziročne o 12,2 %), čo je nárast oproti predpandemickým úrovniam.Výrobcovia vykazujúci účtovnú závierku na konci roka 2021 pociťovali prínosy tohto oživenia počas celého finančného roka, kým výsledky výrobcov, pre ktorých sa finančný rok 2021 skončil na začiatku roka, boli ešte stále ovplyvnené pandémiou.

Táto správa skúma trendy ovplyvňujúce trh s luxusným tovarom a zároveň uvádza 100 najväčších výrobcov luxusného tovaru na základe verejne dostupných údajov za finančný rok 2021 (ktorý definujeme ako finančný rok končiaci sa medzi 1. januárom a 31. decembrom 2021) a hodnotí ich výsledky podľa oblasti odbytu a produktovej skupiny. Tohtoročná správa sa v časti o trendoch zamerala na spôsob, akým si sektor luxusného tovaru osvojuje princípy obehového hospodárstva a metaverzum.

Kľúčové zistenia správy:
  • Vo finančnom roku 2021 sa minimálna požadovaná úroveň výnosov na umiestnenie sa v rebríčku 100 najväčších výrobcov luxusného tovaru zvýšila na 240 miliónov USD, čo je nárast nielen oproti finančnému roku 2020 (182 miliónov USD), ale aj mierny nárast oproti predpandemickej úrovni vo finančnom roku 2019.
  • Rebríčku dominujú lídri v luxusnom tovare: top 10 výrobcov zvýšilo svoj podiel na tržbách z predaja luxusného tovaru v tomto rebríčku z 51,4 % v minulom roku na 56,2 %.
  • Rastúci význam udržateľnosti a zodpovednej spotreby prinútili výrobcov luxusného tovaru uznať význam následného predaja ako strategického riešenia na obmedzenie negatívneho vplyvu svojich produktov na životné prostredie. V nadväznosti na rast trhu s použitým tovarom, kde sa väčšina transakcií uskutočňuje online, výrobcovia zavádzajú nové technologické riešenia, napr. digitálny pas (digitálny nástroj často na báze technológie blockchain, ktorý overuje pôvod luxusného tovaru, napr. značkových predmetov alebo diel) s cieľom znížiť riziko predaja napodobenín.
  • Metaverzum poskytuje výrobcom luxusného tovaru bezprecedentnú príležitosť na pretváranie zákazníckej skúsenosti, budovanie dôveryhodnosti, angažovanosti značky a vernosti značke medzi komunitami v rámci metaverza. Digitálna realita ponúka spotrebiteľom (tradičným zákazníkom, ako aj novej cieľovej skupine mladých, technicky zdatných zákazníkov) nové spôsoby interakcie s luxusným tovarom, ktoré zachovávajú charakter a podstatu značky.
  • Hoci Taliansko (s 23 výrobcami) je stále na prvom mieste v počte výrobcov luxusného tovaru, najväčší podiel (viac ako jednu tretinu) na tržbách z predaja luxusného tovaru v top 100 vo finančnom roku 2021 má osem francúzskych výrobcov.
  • Dvadsať najrýchlejšie rastúcich výrobcov luxusného tovaru zaznamenalo skoro trojnásobne rýchlejší rast než top 100 ako celok v období finančných rokov 2018 až 2021 a 45 % nárast vo finančnom roku 2021.
  • Po pandemickej prestávke sa aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v rokoch 2021 a 2022 opäť rozbehli. Opäť sa potvrdilo, že v kurze sú stále odolné ziskové a etablované luxusné značky so silnou pozíciou pri určovaní ceny. Výrobcovia sa zamerali najmä na svoje kľúčové luxusné značky a snažili sa zvýšiť ziskovosť a posilniť finančnú stabilitu, avšak došlo aj k niekoľkým významným odpredajom v rámci vedľajších podnikateľských činností spoločnostiam v odvetví spotrebiteľského tovaru alebo súkromného kapitálu.

Bolo to užitočné?