Služby

Obnoviteľná energia

Prirodzene nápadité riešenia

Globálna sieť členských firiem Deloitte má k dispozícii niekoľko stoviek odborníkov na sektor obnoviteľnej energie.

Členské firmy Deloitte poskytujú odborné služby spoločnostiam pôsobiacim v sektore obnoviteľnej energie na celom svete a sú lídrami na trhu v oblasti konzultačných služieb, transakčného poradenstva, audítorských a daňových služieb v danej oblasti s bohatými skúsenosťami s poskytovaním podpory klientom zo širokého spektra obnoviteľných technológií okrem iného vrátane solárnej, veternej, vodnej energie, biopalív a prílivovej energie.

Tímy členských firiem Deloitte pomáhajú svojim klientom vyvíjať a zavádzať výrobu obnoviteľnej energie a poskytujú im služby od vypracovania stratégie a obchodných prípadov, cez štruktúrovanie projektov, vytváranie modelov, previerky investičných projektov, optimalizáciu dodávateľských reťazcov, riadenie rizík, až po fúzie a akvizície. Tímy pre oblasť obnoviteľnej energie pri vypracúvaní stratégií a revíznych programov pre obnoviteľnú energiu úzko spolupracujú aj s klientmi členskými firiem. Dôkladne poznajú vzťahy na trhoch s emisnými kvótami a prognózovanie cien komodít.

Vzhľadom na nové výzvy a obavy v súvislosti s klimatickými zmenami, narastajúcimi energetickými požiadavkami, narastajúcim dopytom po energiách, energetickou bezpečnosťou a priaznivou regulačnou politikou spoločnosti aktívne v oblasti obnoviteľnej energie naďalej ostávajú v centre pozornosti investorov, podnikateľov a vlád. Kým však dlhodobé hnacie mechanizmy pre obnoviteľnú energiu ostávajú sľubné, odvetvie obnoviteľnej energie čelí mnohým neistotám a neznámym, ktoré vytvárajú veľmi špecifické výzvy. A práve v takýchto chvíľach môžu poznatky firmy Deloitte zavážiť.