Analýza

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe za rok 2017

Manažérske zhrnutie

Finanční riaditelia (CFO) v celej strednej Európe sa pozerajú na budúci rok so zvýšenou dôverou, ktorá vzrástla vďaka zrýchlenému tempu rastu v roku 2016 a klesajúcej nezamestnanosti vo väčšine krajín v regióne.

Tento prevládajúci trend určuje kontext zistení ôsmeho vydania správy o prieskume medzi finančnými riaditeľmi spoločnosti Deloitte Central Europe. Správa vychádza z vnímanej stability ekonomického prostredia, o ktorej sme informovali v uplynulých dvoch rokoch.

V tohtoročnom vydaní sa po druhýkrát uvádza index dôvery medzi finančnými riaditeľmi, ktorý opäť naznačuje celkovú pozitívnu náladu našich respondentov, pokiaľ ide o vyhliadky do nasledujúceho roka. Touto témou sa podrobne zaoberá prvá kapitola správy, ktorá zároveň poukazuje na významné zvýšenie ekonomickej dôvery o 29 bodov v uplynulom roku. Aj keď sa tento optimizmus plne neodráža v očakávaniach finančných riaditeľov týkajúcich sa podnikateľského prostredia, väčšina finančných riaditeľov aj napriek tomu očakáva dobrý rok pre ich spoločnosti.

V 2. kapitole sa popisujú ekonomické vyhliadky regiónu. Opäť sa tu odzrkadľujú optimistické postoje finančných riaditeľov, ktorí očakávajú pozitívne tempo rastu vo všetkých krajinách zahrnutých v správe. V tomto roku sme finančným riaditeľom položili novú otázku, aby sme zistili ich názor na Brexit. Hoci bola odpoveď nejednotná (názory predstavovali pozitívne, ako aj negatívne očakávania), všetky tieto očakávania mali určitý spoločný základ, čo sa týka obmedzenej mobility pracovnej sily a poklesu exportných príležitostí.

V 3. kapitole skúmame výhľad pre podnikateľské prostredie, v ktorom naši finanční riaditelia pôsobia. To sa všeobecne považuje za neisté, čo vedie mnohých respondentov k tomu, že odolávajú akémukoľvek impulzu podstupovať väčšie riziko vo svojich súvahách. Najväčší podiel respondentov sa domnieva, že prilákanie náležite kvalifikovaných zamestnancov a tlaky na znižovanie cien budú patriť medzi najnaliehavejšie výzvy, ktorým čelia.

Napriek týmto obavám sú finanční riaditelia veľmi optimistickí, pokiaľ ide o ich očakávania týkajúce sa ich vlastných spoločností v roku 2017. V 4. kapitole sa opisuje dôvera finančných riaditeľov v schopnosť ich spoločností úspešne pôsobiť v náročnom podnikateľskom prostredí. Zdá sa, že táto dôvera je sčasti založená na pokračujúcej averzii riskovať a na prísnych kontrolách nákladov, ktoré plánujú realizovať, aby doplnili rastúce výnosy, ktoré mnohí v priebehu nastávajúceho roka očakávajú.

V poslednej kapitole správy sa bližšie zaoberáme zodpovednosťou finančných riaditeľov a názormi na ňu tých finančných riaditeľov, ktorí sa zúčastnili na našom prieskume. Čo považujú za najdôležitejšie? Do akej miery je funkcia CFO orientovaná vyložene na financie? Aký veľký dôraz kladú na kontroly systémov a na dohľad? A ako sa líšia ich názory v závislosti od sektorov, výšky výnosov ich spoločnosti alebo podielu zahraničných investícií?

Na záver treba poznamenať, že podobne ako v minulom roku majú finanční riaditelia jednoznačne väčšiu dôveru v budúcnosť svojich vlastných organizácií než v širšie podnikateľské prostredie, v ktorom pôsobia. Tentokrát sú však výrazne pozitívnejší, čo sa týka ekonomických výhľadov ich krajín. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa ich očakávania prejavia na udalostiach v celom regióne v najbližších 12 mesiacoch.

 

Kľúčové zistenia

 

  • Finanční riaditelia sú veľmi optimistickí, pokiaľ ide o rast DPH v roku 2017 – 21 % očakáva vyšší rast ako 2,6 % a 41 % predpokladá rast od 1,5 do 2,5 %. Ani jeden finančný riaditeľ neočakáva záporné miery rastu DPH. 
  • Vyše 80 % respondentov očakáva v roku 2017 rovnakú nezamestnanosť alebo pokles nezamestnanosti.
  • 73 % finančných riaditeľov očakáva rast indexu spotrebiteľských cien v nasledujúcich 12 mesiacoch.
  • Finanční riaditelia z krajín Európskej únie sú pesimistickejší, pokiaľ ide o dôsledky Brexitu (58 %), v porovnaní s finančnými riaditeľmi z krajín eurozóny (22 %). Ich najväčšie obavy sa týkajú zmien v predpisoch EÚ.
  • V porovnaní s minulým rokom sa úroveň neistoty nezmenila; 43 % respondentov hodnotilo podnikateľské prostredie ako veľmi neisté.  
  • 65 % finančných riaditeľov si nemyslí, že je správny čas na zvyšovanie rizika.
  • 82 % finančných riaditeľov očakáva zvyšovanie nákladov na pracovnú silu.
  • Hoci finanční riaditelia považujú nedostatok kvalifikovaných uchádzačov za najväčší problém ich spoločnosti v roku 2017, 42 % očakáva, že sa počet zamestnancov ich spoločnosti zvýši.
  • Finanční riaditelia zostávajú opatrní aj napriek očakávanej dobrej finančnej situácii: 71 % očakáva rast výnosov ich spoločnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch, ale len 31 % považuje za svoju najväčšiu prioritu na rok 2017 kontrolu nákladov.
Bolo to užitočné?